Take a load off

Personally speaking

One indelible memory from my childhood is of a boy about my age walking on crutches. Each time he took a step with his right foot, his left leg swung limply a few inches off the ground. He wore mismatched brown leather shoes, and the left was noticeably smaller than the right. “Polio,” my mother explained when the boy was out of earshot. “His short leg has stopped growing.” “Will it ever catch up?” I asked. “No,” she said, “the damage is permanent.” I imagined how that boy must have felt, knowing that his body would never be quite whole.

Most of us can thank God for two healthy legs. He also equipped us with two other “legs,” and those are even more important to our overall well-being—“who we are” and “what we do,” our character and our calling. As long as both develop at a steady rate, our lives have symmetry and balance. But if we concentrate on one to the neglect of the other, we lose that. And if it is “who we are” that gets neglected, which is often the case, we stop growing emotionally and spiritually as we should.

Fortunately, unlike physical handicaps caused by polio and other crippling diseases, such damage to our spirits is not irreversible. We can always work at bringing our lives back into proper balance, and God is always happy to work with us toward that end. In fact, He wants nothing more than to help us reach our full potential and become the people He knows we can be.

You are important to God, and so are your happiness and wholeness. You are His creation and dearly loved by Him, but you are also a work in progress. This booklet explains some ways you can make sure you continue to grow, healthy and complete.

LỜI TÂM TÌNH

Một ký ức thời thơ ấu không bao giờ phai nhòa đó chính là về một cậu trai trạc tuổi tôi bước đi trên đôi nạn. Mỗi một bước đi với chiếc chân phải, chiếc chân trái đung đưa lủng lẳng vài inch cách mặt đất. Cậu ấy mang đôi giày da không cân xứng, và chiếc bên trái nhỏ hơn so với chiếc bên phải. “Sốt bại liệt”, mẹ tôi giải thích khi cậu trai đi khá xa. “Chiếc chân ngắn của bạn ấy ngừng phát triển.” “Nó có bằng với nhau không ạ?” tôi hỏi. “Không. Sự tổn hại là vĩnh viễn,” mẹ giải thích. Tôi tưởng tượng được cậu bé ấy cảm giác thế nào khi biết rằng thân thể của cậu ta không bao giờ hoàn toàn bình thường.

Hầu hết chúng ta đều có thể tạ ơn Chúa về đôi chân khỏe mạnh. Ngài cũng trang bị cho chúng ta “đôi chân” khác, và đôi chân này thậm chí còn quan trọng hơn đối với tình trạng khỏe mạnh của chúng ta—“chúng ta là ai” và “chúng ta làm gì”, tính cách và ơn gọi của chúng ta. Khi nào cả hai điều này phát triển theo một tỉ lệ đều với nhau, cuộc sống của chúng ta sẽ cân đối và cân bằng. Nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung vào một mặt và sao lãng mặt kia, chúng ta sẽ đánh mất sự cân đối và cân bằng. Và nếu khi “chúng ta là ai” bị sao lãng, điều thường xảy ra, chúng ta sẽ ngừng phát triển về mặt cảm xúc và tinh thần mà theo cách chúng ta phải nên phát triển.

May mắn thay, không giống như những khuyết tật về mặt thể lý do sốt bại liệt gây ra hoặc những căn bệnh gây tàn tật khác, những tổn hại đối với tinh thần của chúng ta không phải không thay đổi được. Chúng ta có thể luôn hành động để mang cuộc sống của chúng ta trở về trạng thái cân bằng hợp lý, và Chúa luôn sẵn lòng hành động cùng với chúng ta cho đến cuối cùng. Sự thật là Ngài không muốn điều gì khác hơn ngoài việc giúp chúng ta phát huy toàn bộ tiềm năng của chúng ta và trở thành người mà Ngài biết chúng ta có thể.

Bạn quan trọng đối với Chúa, niềm hạnh phúc và tình trạng khỏe mạnh của bạn cũng thế. Bạn chính là tạo vật của Ngài và được Ngài yêu thương tha thiết, nhưng bạn cũng là một tác phẩm đang trong quá trình hoàn thành. Tập sách này sẽ giải thích một vài cách bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục phát triển, khỏe mạnh và toàn diện.

Preventive maintenance

By Fátima Porras

We all go through situations that leave deep imprints on our spirits. I had one such experience a couple of years ago.

While I was praying, Jesus told me, “Your faith will soon be tested, but don’t be afraid. This will be a time of readjustment.”

Ten days later, while on a humanitarian aid mission to a remote area of Burkina Faso, West Africa, I found myself upside down in a Land Rover that had run off the road and rolled into a ditch.

The next few days were a blur of hospitals, phone calls, recounting the accident, and thanking God for His protection. Five of us had been involved in what could have been a fatal accident, and the worst injury that any of us sustained was a broken collarbone.

God is able to bring some good out of every situation, and this accident was no exception. We experienced the hospitality and empathy that are common among African people; everyone from taxi drivers to doctors to ambassadors expressed sincere concern for our well-being. I also gained an even greater appreciation of my coworkers, who didn’t let their bumps, bruises, or broken collarbone stop them from delivering aid to orphanages and remote villages.

What left the deepest impression on me, however, was something God taught me about my spiritual life. Like the wheel alignment on the Land Rover, which had been faulty and caused our accident, my spirit also needs maintenance. If I don’t regularly check my spirit, it can get knocked out of whack by rocks and potholes in the road of life—problems, disappointment, loss, and so on. And if that spiritual misalignment is not corrected, when I hit another particularly rough spot I could lose control, veer off the road, and wind up upside down in a ditch.

Maintaining our spiritual lives through prayer, quality spiritual input, and godly living is as important to our happiness and well-being as servicing our vehicles is to safety on the road. When we work at keeping our spirits in good shape and are mindful of our strengths and limitations, we can respond better to whatever situation we find ourselves in. Our faith in God’s love and care, like shock absorbers, will lessen the bumps in the road; proper alignment will keep us on the straight and narrow; and our lives will take us where God wants us to go.

Have a safe trip!

Sự bảo dưỡng mang tính phòng ngừa

Fatima Porras

Tất cả chúng ta đều trải qua những hoàn cảnh để lại ảnh hưởng sâu sắc nơi tinh thần của chúng ta. Tôi đã một lần trải qua cách đây vài năm.

Trong khi đang cầu nguyện, Chúa Giê-su bảo tôi: “Đức tin của con sắp bị thử thách, nhưng đừng sợ. Đó chính là lúc điều chỉnh lại.”

Mười ngày sau đó, trong chuyến công tác thiện nguyện ở một vùng xa xôi của Burkina Faso, Tây Phi, tôi bị chúi ngược trong chiếc Land Rover bị lật và lăn vào trong một cái mương.

Những ngày kế tiếp là một sự mơ hồ, nào là bệnh viện, những cú điện thoại, thuật lại vụ tai nạn, và tạ ơn Chúa về sự bảo vệ của Người. Năm người chúng tôi bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương tích nghiêm trọng nhất trong số chúng tôi chính là bị gãy xương cổ.

Chúa có thể mang đến điều tốt đẹp ngay trong mỗi một hoàn cảnh, và tai nạn ấy không ngoại lệ. Chúng tôi cảm nghiệm sự hiếu khách và cảm thông vốn thường thấy nơi người dân Châu Phi; mọi người từ những tài xế taxi cho đến những bác sĩ, những nhà ngoại giao đều thể hiện sự quan tâm chân thành đến tình trạng sức khỏe của chúng tôi. Tôi còn có được sự trân trọng to lớn hơn dành cho những đồng nghiệp của tôi, những người không để cho những cú va đập, những vết bầm tím hoặc xương cổ bị gãy ngăn cản họ tiếp tục mang sự giúp đỡ đến những nhà mồ côi và những ngôi làng xa xôi.

Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất đọng lại trong tôi chính là điều Chúa đã dạy tôi về cuộc sống tinh thần của mình. Cũng giống như sự thẳng hàng của bánh xe nơi chiếc Land Rover bị hỏng và gây tai nạn, tinh thần của tôi cũng cần được bảo trì. Nếu tôi không thường xuyên kiểm tra tình trạng tinh thần của mình, nó có thể bị quất ngã bởi những hòn đá và những cái hố trên đường đời—những khó khăn, thất vọng, mất mát và còn nhiều điều khác. Và nếu những chệch hướng nơi tinh thần không được sửa, khi tôi đụng phải một điều khó khăn nào đó, tôi có thể mất kiểm soát, bị trượt khỏi con đường và bị lật xuống con mương.

Bảo trì cuộc sống tinh thần của chúng ta thông qua lời cầu nguyện, lương thực tốt cho tinh thần, lối sống tốt rất quan trọng cho niềm hạnh phúc và tình trạng sức khỏe của chúng ta cũng giống nhưng việc bảo dưỡng xe cộ quan trọng đối với sự an toàn trên đường. Khi chúng hành động để giữ cho tinh thần của chúng ta ở trạng thái tốt và lưu tâm đến sức mạnh và những giới hạn của chúng ta, chúng ta có thể phản ứng tốt hơn trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Niềm tin của chúng ta vào sự chăm sóc và tình yêu của Chúa, cũng giống như phuộc nhún, sẽ giảm bớt những cú dằn trên đường; sự thẳng hàng hợp lý sẽ giữ chúng ta trên con đường thẳng và hẹp; và cuộc sống của chúng ta sẽ mang chúng ta đến những nơi Chúa muốn chúng ta đi.

Chúc bạn một chuyến hành trình bình an!

Take a load off

By Maria Fontaine

I have a riddle for you. What could seem to make a little more work now‚ but save much more work in the long run?

Here are some hints. It is mentioned repeatedly in the Bible, and those who have accomplished the most for God have all depended on it. It is a life-altering concept, but also one that is often hard to grasp because it goes contrary to natural reasoning.

The answer is “resting in Jesus.” That means stopping what we’re doing and taking a little time to get quiet and plug in to Jesus in spirit in order to be renewed and regenerated. Then we need to learn to take that restful spirit with us as we go back to whatever we were doing, so circumstances won’t weigh so heavily on us and eventually wear us out.

It sounds simple enough, but it’s not always easy to do, especially at first. One big reason is that it goes against our natural bent. When we have so much to do, the last thing we feel like doing is slowing down, taking time to pray and read God’s Word, and letting Him speak to us. That’s not what we feel like doing or what seems sensible when we have a deadline or life is speeding along all around us.

But if we look at the lives of those who have done great things for God, we find many examples of people who relied on this principle. In fact, Jesus Himself needed such times of resting and refilling, according to several accounts in the Gospels. One says that having risen long before daylight, He went to a solitary place to pray (Mark 1:35). Another says that He continued all night in prayer to God (Luke 6:12), and another that it was His custom to go to the Mount of Olives to pray (Luke 22:39, 41).

Most of us need a major change of mindset in this regard. We need to stop thinking we have so much to do that we had better get started, and instead think, Wonderful! Jesus, here is an opportunity for You to step in and help as only You can.

We can’t learn to rest in the Lord if we’re not doing our part by pulling away from the fray. If we’ve been busy, busy, busy, then when our spirits need a rest we are usually swamped with thoughts about all there still is to do.

But if we can get in the habit of stopping our work long enough to turn our concerns over to Jesus and draw new strength and inspiration from Him, we won’t be so tied into the vicious cycle of pushing ourselves beyond our limits and falling further behind. Instead, we will create a positive cycle where He strengthens us for the tasks at hand, and as a result we will have more faith to place our burdens on His shoulders and trust Him to take care of things.

We all want to feel that peace and contentment and wisdom that Jesus can give us when we spend time with Him, but the test comes when we go back to work. All too often we leave the realm of calm and peace and infinite possibilities, and start trying to do everything we can—and before we know it, we’re back in the rat race.

Resting in Jesus means not trying to bear the burdens ourselves. It means continually putting them back on Jesus’ shoulders. It means doing our part in prayer, so He can do the heavy lifting. It means valuing our time with God enough to make time for it, and because of that, having more of His blessings and Spirit in everything we do, because we’ve given the weight to Jesus through prayer, rather than trying to carry it ourselves.

It’s easy to get on our own little “treadmill” and feel that we have to keep running to keep up, and yet feel like we’re not really getting anywhere. We need to have enough sense, before we get to that point, to step off and ask Jesus to help us get in step with Him again.

Making the change can start a cycle of strength, relief from pressure, and real progress. If we’re resting in Jesus‚ if we’re taking time with Him, if we’re pushing our burdens onto His strong shoulders and letting Him work in the spirit, we’ll have the strength and the time for anything and everything else we really need to do.

(Quote) Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.

—Jesus, Matthew 11:28–30

Ngã lưng và thư giãn

Maria Fontaine

Tôi có một câu đố dành cho bạn. Điều gì ngay lúc hiện tại thì hơi khó để thực hiện, nhưng về lâu dài nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức?

Sau đây là một vài gợi ý. Nó được lặp đi lặp trong Kinh Thánh, và những ai hoàn thành nhiệm vụ đối với Thiên Chúa đều phải dựa vào điều này. Đây là một khái niệm có ý nghĩa thay đổi cuộc sống, nhưng cũng thường rất khó để nắm bắt bởi vì nó trái với lẽ tự nhiên.

Câu trả lời chính là “nghỉ ngơi trong Chúa Giê-su.” Điều ấy có nghĩa là dừng những gì đang làm lại và dành ít thời gian để thinh lặng và nối kết tinh thần với Chúa Giê-su để được đổi mới và phục hồi lại. Như vậy, chúng ta cần phải học cách mang tinh thần đã được nghỉ ngơi theo cùng khi chúng ta trở lại với bất cứ điều gì chúng ta đang làm, như thế, hoàn cảnh không khiến chúng ta quá nặng nề và cuối cùng là làm hao mòn chúng ta.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, đặc biệt là lúc ban đầu. Một lý do quan trọng chính là nó đi ngược lại xu hướng tự nhiên. Khi chúng ta có quá nhiều việc để làm, điều cuối cùng chúng ta muốn làm chính là chậm lại, dành thời gian để cầu nguyện và đọc Lời Chúa, và để cho Ngài nói với chúng ta. Đó có vẻ như không phải điều chúng ta thích làm hoặc có thể hiểu được khi chúng ta có những thời hạn cuối cùng trong cuộc sống đang tăng tốc quanh chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta nhìn cuộc sống của những người làm những việc to lớn cho Chúa, chúng ta có được rất nhiều mẫu gương của những người dựa vào nguyên tắc này. Sự thật là chính Chúa Giê-su cần thời gian nghỉ ngơi và phục sức, theo những gì được kể lại trong các sách Tin Mừng. Một tác giả kể lại rằng: sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Ngài đi ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện (Mác-cô 1:35). Một tác giả khác thuật lại rằng, Ngài đã thức suốt đêm để cầu nguyện (Lu-ca 6:12), và ở một đoạn khác thuật lại rằng, Ngài đi ra núi Ô-liu như đã quen để cầu nguyện (Lu-ca 22:39, 41).

Hầu hết chúng ta cần một sự thay đổi đáng kể trong cách suy nghĩ về việc này. Chúng ta cần phải ngừng suy nghĩ đến việc chúng ta có quá nhiều việc phải làm nên tốt hơn hết phải bắt đầu ngay, nhưng thay vào đó hãy nghĩ: Thật tuyệt! Lạy Chúa Giê-su, đây là một cơ hội để Ngài bước vào và giúp đỡ vì chỉ có Ngài mới có thể.

Chúng ta không thể học được cách nghỉ ngơi trong Chúa nếu chúng ta không làm phần việc của chúng ta là tự kéo mình ra khỏi cuộc vật lộn. Nếu chúng ta bận rộn, bận rộn, bận rộn, khi tinh thần chúng ta cần sự nghỉ ngơi, chúng ta thường bị chìm ngập trong những suy nghĩ về tất cả những gì còn lại cần phải làm.

Nhưng nếu chúng ta có thói quen ngừng công việc của chúng ta đủ lâu để hướng những mối bận tâm của chúng ta về phía Chúa Giê-su và có được nguồn sức mạnh và nguồn linh hứng mới từ Ngài, chúng ta sẽ không bị trói chặt vào vòng lẩn quẩn vượt quá sức mình và bị tụt xa lại phía sau. Thay vào đó, chúng ta sẽ tạo ra một vòng tích cực, nơi mà Ngài tăng sức để chúng ta đủ sức cho những việc phải làm, và kết quả là chúng ta sẽ có thêm lòng tin để trút gánh nặng lên vai Ngài và tin tưởng Ngài lo liệu mọi việc.

Tất cả chúng ta đều muốn cảm nhận được bình an, sự thỏa nguyện và khôn ngoan mà Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta khi chúng ta dành thời gian cùng với Ngài, nhưng thách thức lại đến khi chúng ta trở về với công việc. Chúng ta cũng thường rời khỏi nơi êm đềm, bình an và những khả năng vô tận, và bắt đầu cố gắng làm mọi việc có thể—và trước khi nhận ra, chúng ta trở lại tình trạng làm tối mặt tối mũi nhưng chẳng đi đến đâu.

Nghỉ ngơi trong Chúa Giê-su có nghĩa là không cố sức tự mang lấy gánh nặng. Nó có nghĩa là không ngừng đặt tất cả lên vai Chúa Giê-su. Nó có nghĩa là làm phần việc của chúng ta trong lời cầu nguyện, như thế, Ngài có thể thực hiện việc nhấc gánh nặng lên. Nó có nghĩa là chúng ta xem trọng thời gian cùng với Thiên Chúa nên dành thời gian cho việc ở cùng Ngài, và vì thế, chúng ta có thêm những ơn lành và Thần Khí của Ngài trong mọi việc chúng ta làm, bởi vì chúng ta trút bỏ gánh nặng cho Chúa Giê-su thông qua lời cầu nguyện thay vì tự mình mang lấy.

Rất dễ để bản thân rơi vào tình trạng vận hành trong “guồng máy” và cảm thấy chúng ta không ngừng chạy để theo kịp, nhưng lại cảm thấy mình chẳng thật sự đi đến đâu. Chúng ta cần nhận ra trước khi bị lâm vào tình trạng ấy, thoát ra khỏi guồng máy và xin Chúa Giê-su giúp chúng ta lại cùng đồng hành với Ngài.

Thực hiện sự thay đổi có thể bắt đầu một chu trình của sức mạnh, giảm áp lực, và tiến bộ thật sự. Nếu chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa Giê-su, nếu chúng ta dành thời gian cùng với Ngài, nếu chúng ta trút những gánh nặng của chúng ta lên đôi vai khỏe mạnh của Ngài và để Ngài thực hiện cho chúng ta nơi thế giới tinh thần, chúng ta sẽ có được sức mạnh và thời gian cho bất cứ việc gì và cho mọi việc khác chúng ta thật sự cần làm.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.-_Chúa Giê-su, Mát-thêu 11:28-30

Time out

By Nyx Martinez

My mind raced. Two o’clock. I had just finished my appointments and suddenly realized how little cash I had on me. At the mall with only a few cents and no ATM card in my pocket, I needed to attend a workshop at the voice academy later that afternoon. Without bus fare, I wasn’t going to make it. I didn’t even have enough money to get home.

I paced through the mall, frantic, desperate, frustrated. How did I get myself into this mess?

Then amid the inner turmoil came a familiar voice. Stop and listen.

To what? I fired back.

Listen to Me. And listen to yourself freaking out like that! The worst thing in the world is to keep on going when you don’t know what to do.

Jesus had my attention. Okay, You’re right.—I don’t know what to do.

Trust Me.

What did I have to lose? I stopped and prayed, “Dear Jesus, I’m trying to trust You. Please help me out.” What I wanted, of course, was to see some money appear out of nowhere. It doesn’t have to be a lot—just enough to get me to the voice academy and home.

I looked around. Nothing.

Trust Me, He said again. There’s plenty of time before your workshop starts.

Plenty of time? I wasn’t so sure.

I slowed my pace to “trusting” speed and hoped that would also calm my racing spirit. The frustration eased. I even started to sing to myself. The voice seemed to be directing my steps, telling me what corners to turn in the huge mall.

Then there they were, sitting inside a restaurant right in front of me! I had met Joy and Honey a few weeks before. They were commercial models and the only female identical twins in the local industry. They spotted me and waved, excited about this chance encounter.

Or was it chance?

An hour later, we said goodbye and I was on my way. Jesus had indeed dropped money out of nowhere, but in His own way. Joy had asked me to sketch them together and insisted on paying for the on-the-spot portrait.

I now had the cash I needed. I made it to my workshop with time to spare. I made it safely home. And I had that little voice to thank.

Now when my head is spinning out of control—How did I get myself into this mess?—I know that all I have to do is take a little time out to stop and listen and get Jesus’ help.

Thời gian ngừng giữa hiệp

Nyx Martinez

Tâm trí của tôi chạy đua. Hai giờ. Tôi vừa mới xong các cuộc hẹn và chợt nhận ra tôi còn rất ít tiền mặt trong người. Đứng tại phố mua sắm chỉ với vài cent và không thẻ ATM trong túi, tôi phải tham dự buổi học ở học viện luyện thanh vào buổi trưa. Không có tiền đi xe buýt, tôi không thể đến trường. Tôi thậm chí không đủ tiền để về nhà.

Tôi đứng lặng nơi phố mua sắm, cuống lên, bực bội. Tại sao mình lại rơi vào tình trạng tệ hại thế này?

Giữa những xáo động trong lòng, một giọng nói quen thuộc xuất hiện. Dừng lại và lắng nghe.

Điều gì? tôi hỏi lại.

Lắng nghe Ta. Và lắng nghe bản thân con đang cuống cuồng lên! Điều tồi tệ nhất trên thế gian chính là tiếp tục khi con không biết phải làm gì.

Chúa Giê-su khiến tôi phải chú ý. Vâng, Chúa đúng rồi.—Con không biết phải làm gì.

Hãy tin tưởng Ta.

Tôi mất gì chứ? Tôi ngừng lại và cầu nguyện. “Lạy Chúa Giê-su, con đang cố gắng tin tưởng Ngài. Xin giúp con.” Lẽ dĩ nhiên, điều tôi muốn chính là nhìn thấy tiền từ đâu đó rơi xuống. Không cần nhiều—chỉ cần đủ để tôi đến trường và về nhà.

Tôi nhìn xung quanh. Không có gì.

Tin tưởng Ta, Ngài lại nói. Còn nhiều thời gian cho đến khi lớp học của con bắt đầu.

Còn nhiều thời gian ư? Con không chắc.

Tôi chậm lại để “tin tưởng” và hy vọng rằng điều này cũng làm dịu lại tinh thần đang cuống cuồng của tôi. Tâm trạng thất vọng đã dễ chịu. Tôi thậm chí còn hát. Giọng nói dường như đang dẫn lối cho tôi, nói với tôi nơi phải rẽ giữa phố mua sắm rộng lớn.

Họ ở đấy, ngồi trong nhà hàng ngay trước mặt tôi! Tôi đã gặp Joy và Honey vài tuần trước đây. Họ là những người mẫu và là cặp song sinh duy nhất trong ngành người mẫu trong nước. Họ vẫy tay với tôi, phấn khởi về dịp tình cờ gặp mặt.

Hay đó chính là cơ hội?

Một tiếng sau, chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi tiếp tục lên đường. Chúa Giê-su đã thật sự cho tiền rơi từ trời xuống, nhưng theo cách của riêng Ngài. Joy nhờ tôi vẽ chân dung của hai người họ và khăng khăng trả tiền cho bức chân dung tại chỗ ấy.

Giờ đây, tôi có được tiền tôi cần. Tôi đến lớp học và vẫn còn thời gian thư giãn. Tôi về nhà an toàn. Và tôi có được giọng nói nhỏ để cám ơn.

Giờ đây, khi tâm trí của tôi vượt ngoài vòng kiểm soát—Tại sao mình lại rơi vào tình trạng tệ hại thế này?—Tôi biết tất cả những gì mình phải làm chính là dành thời gian để ngừng lại và lắng nghe và có được sự giúp đỡ của Chúa Giê-su.

The Acerola Principle

By Christopher Thomas

If you visit the tropics, you’ll want to try an invigorating glass of juice made from a small, red, natural marvel: the acerola fruit. Relatively unknown in the rest of the world, it has 32 times as much vitamin C as citrus fruit, as well as powerful antioxidant properties.

We once had an acerola tree in our yard—just one, but that one small tree gave so much fruit that there was almost always a pitcher of juice on the dinner table. I remember lazy afternoon moments spent plucking and eating the fruit straight off the tree, warmed and sweetened by the sun.

I also discovered an important similarity between my spiritual life and that tree. Like many tropical trees, the acerola tree doesn’t have a certain fruit-bearing season. At first it seemed to give fruit whenever it pleased. Sometimes the tree was speckled with hundreds of red dots; other times I had to hunt to find them. Why, I had no idea.

It was only after some time that a neighbor revealed the acerola’s secret: it bears fruit in direct proportion to the water it receives. After rainy spells, acerola trees are laden with fruit, but dry periods leave them bare.

We began watering our tree two or three times a day, and the tree produced more fruit than we could handle. But if we got too busy or forgot, production would grind to a halt.

From this perspective, there is no big mystery to having a fruitful spiritual life. The tree is our soul, and the water is God’s Word. The fruit is the results, the obvious effects this water has on us, and the amount of fruit we bear will be in direct proportion to how much “water” we give our “tree.”

“The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.” (Galatians 5:22–23). Does this list seem too good to be true of your life? Well, try investing a little more in that tree of yours. Try watering it frequently, and see if it won’t start producing these wonderful life- and world-changing fruits. It’s impossible to spend time close to the heart of God and not be transformed, just as it’s impossible to water the acerola tree and not soon see an abundance of delicious fruit adorning its branches.

(Quote) Blessed is the man [whose] delight is in the law of the Lord. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season.

—Psalm 1:1-3

Quy luật trái sơ-ri

Christopher Thomas

Nếu bạn đến thăm những đất nước miền nhiệt đới, bạn sẽ muốn thử một ly nước ép giúp tăng sinh lực được làm từ một quả nhỏ, màu đỏ: quả sơ-ri. Hầu như rất nhiều nơi trên thế giới không biết, nó chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 32 lần quả chanh dây, cũng như rất giàu thành phần chất chống oxy hóa.

Chúng tôi từng có một cây sơ-ri trong vườn—chỉ một cây, nhưng chỉ một cây be bé ấy lại cho rất nhiều trái, hầu như lúc nào cũng có một bình nước ép trên bàn ăn. Tôi nhớ những buổi trưa uể oải hái và ăn sơ-ri ngay tại chỗ, được làm ngọt và làm ấm bởi mặt trời.

Tôi cũng phát hiện một sự tương đồng quan trọng giữa cuộc sống tinh thần với cây ấy. Cũng giống như những cây vùng nhiệt đới, trái sơ-ri không có mùa nhất định. Hình như nó cho trái ở bất cứ vùng đất nào nó hợp. Có khi cây lốm đốm với hàng trăm quả đỏ mọng; có khi tôi phải lùng xục. Tôi cũng không biết tại sao.

Chỉ cho đến khi một người hàng xóm phát hiện ra điều bí ẩn về cây sơ-ri: độ say trái tỉ lệ với lượng nước mà nó nhận được. Sau mùa mưa, cây sơ-ri sẽ trĩu quả, nhưng vào mùa khô, không có quả nào cả.

Tôi bắt đầu tưới nước cho cây hai hoặc ba lần mỗi ngày, và cây sinh nhiều quả hơn. Nhưng nếu chúng tôi bận rộn hoặc quên, cây sẽ ngừng ra trái.

Từ cách nhìn này, không hề có điều bí ẩn gì lớn lao để có được một cuộc sống tinh thần dồi dào hoa trái. Cây chính là tâm hồn của chúng ta, và nước chính là Lời Chúa. Trái chính là kết quả, những tác động rõ ràng của nước đối với chúng ta, và lượng hoa trái chúng ta sản sinh sẽ tỉ lệ trực tiếp với lượng “nước” chúng ta tưới cho “cây”.

“Hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Ga-lát 5:22-23). Liệt kê trên có vẻ như quá đúng đối với cuộc sống của bạn phải không? Hãy thử đầu tư thêm cho cây của bạn. Hãy thử tưới nước cho nó thường xuyên hơn, và xem nó có bắt đầu sản sinh những hoa trái sự sống tuyệt vời và thay đổi thế giới không. Không thể nào dành thời gian ở gần bên Chúa mà lại không được biến đổi, cũng giống như không thể nào tưới nước cho cây sơ-ri mà lại không nhìn thấy nó trĩu nặng những quả ngon ngọt tô điểm cho cành.

Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh.—Thánh vịnh 1:1-3

Lifesaving words

By Evelyn Sichrovsky

Bright sunlight streamed through my window as I pulled back the bed covers, not suspecting that an unforgettable day was about to unfold. I whispered a prayer, asking Jesus’ blessing on the abdominal CT scan I was scheduled to have that morning. I also asked Him if there was anything He wanted to tell me about the day ahead, and I heard His familiar voice in my mind. “I will fight for you. I will face each challenge with you.”

Those words were assuring, but also puzzling. Due to a mysterious digestive disorder, I had already been examined by nearly a dozen doctors in the past year and had undergone as many medical tests. None of the tests had been particularly challenging. Why would a routine CT scan be any different?

At the hospital later that morning, in order to get a clear image, a nurse injected me with a contrast agent, or dye, then stepped out of the room to avoid radiation from the CT machine. About halfway through the scan, the fluid entered my bloodstream. Searing pain tore through my body. Immense pressure gripped my lungs. I gasped for breath. I tried to scream, but my throat had closed so tightly I could barely get out a whisper.

The pain intensified second by second. My senses reeled, and my neck and face swelled. I could barely open my eyes. My sinuses tightened with unbearable pain. I had no idea what was happening. I tried to keep calm. It would pass, I told myself over and over.

This was an allergic reaction to the dye, I would find out later—a potentially life-threatening complication that can occur in asthma sufferers like me. Apparently my asthmatic condition had been overlooked when the hospital planned my CT scan.

Finally the scan was over and the nurse returned. I stumbled to my feet, coughing uncontrollably. My swollen face and neck were covered with red spots. The nurse realized something was seriously wrong, helped me onto a nearby bed, and summoned a doctor. When he asked me where I was hurting, I couldn’t move my jaw to tell him. “Get her to the emergency room immediately!” he ordered. “This is very serious!”

A doctor at the emergency unit examined me and passed his findings on to my dad, who was there at the hospital with me. “Her heartbeat is faint, her blood pressure is falling rapidly, and very little oxygen is passing through her lungs. She is in toxic shock.”

Dad phoned family and friends and asked them to pray for me. He squeezed my hand, and I saw desperation in his eyes. The doctor’s unspoken conclusion hit me: he didn’t know if I would make it.

Nurses rushed to hook me to a respirator and administer injections to counter the toxin. “Breathe!” they urged. I struggled desperately, but felt myself slipping into darkness—a silent, painless, overwhelming darkness.

Suddenly Jesus’ words came back to me. “I will fight for you. I will face each challenge with you.” Strength and determination that could have come only from Him pulled me from the darkness. I fought to open my eyes and take another breath.

The pain reached an unbearable new high. Convulsions shook my limbs. I couldn’t think, much less pray. A second wave of numbing darkness swept over me. Powerless to drive it back, I felt myself fading.

Again Jesus’ lifesaving words came to me. “I will fight for you. I will face each challenge with you.”

Clinging to those words, I found strength to keep fighting, to keep breathing.

Two intense hours later, I was out of danger. I had survived!

As Dad led me out of the hospital and into bright sunlight, I was still a bit dazed, but my heart overflowed with gratitude and joy. Jesus had saved my life! He truly is, as the Bible says, “the same yesterday, today, and forever.”(Hebrews 13:8)

I am so glad that I took time that morning to ask Him to speak to me. It had seemed like such a small thing, almost an inconvenience, but the few words He spoke to me became my lifesaver.

Những lời cứu mạng sống

Evelyn Sichrovsky

Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ khi tôi kéo tấm trải giường lên, một ngày không thể quên sắp mở ra. Tôi thì thầm lời cầu nguyện, xin Chúa Giê-su chúc lành cho cuộc hẹn chụp CT vùng bụng của tôi vào sáng ấy. Tôi cũng hỏi Ngài xem liệu Ngài có điều gì muốn nói với tôi về một ngày phía trước không, và tôi nghe giọng nói quen thuộc của Ngài nói trong tâm trí. “Ta sẽ chiến đấu cho con. Ta sẽ đối mặt với mỗi thách thức cùng với con.”

Những lời ấy làm tôi an tâm, nhưng cũng rất bối rối. Với chứng rối loạn tiêu hóa kỳ lạ, tôi đã được chẩn đoán bởi gần hàng chục bác sĩ trong suốt năm qua và làm rất nhiều những xét nghiệm y khoa. Không có bất kỳ cuộc xét nghiệm nào đặc biệt khó khăn cả. Tại sao việc chụp CT lại khác?

Sáng hôm ấy, tại bệnh viện, để có thể có được hình ảnh rõ khi chụp, y tá tiêm cho tôi một thứ hóa chất hoặc thuốc nhuộm, rồi bước ra khỏi phòng để tránh tia bức xạ phát ra từ máy CT. Khoảng nửa quãng đường chụp, chất lỏng chảy vào máu tôi. Cơn đau buốt chạy khắp cơ thể. Tôi thở hổn hễn. Tôi cố thét lên, nhưng cổ họng tôi đóng chặt kín đến nỗi tôi không thể nào thì thào.

Nỗi đau tăng lên từng giây một. Đầu óc tôi quay cuồng, cổ và mặt tôi căng ra. Tôi không thể mở mắt. Xoan của tôi bị xiết chặt bởi cơn đau không thể chịu nỗi. Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố giữ bình tĩnh. Mọi việc sẽ qua, tôi không ngừng tự nói với chính mình.

Sau đó tôi mới biết đó chính là phản ứng do dị ứng với thuốc nhuộm—biến chứng có khả năng đe dọa đến tính mạng có thể xảy ra đối với những bệnh nhân suyễn như tôi. Rõ ràng là bệnh suyễn của tôi đã bị bỏ xót khi bệnh viện lên kế hoạch chụp CT.

Cuối cùng quá trình chụp cũng kết thúc và y tá quay trở lại. Tôi bước loạng choạng và ho không ngừng. Cổ và khuôn mặt bị xưng của tôi đầy những đốm đỏ. Y tá nhận ra có điều gì đó rất nghiêm trọng, và đỡ tôi đến chiếc giường bên cạnh, và gọi bác sĩ. Khi bác sĩ hỏi tôi đau ở đâu, tôi không thể nhúc nhích quai hàm để trả lời. “Lập tức đưa cô ấy đến phòng cấp cứu! Tình trạng rất nghiêm trọng!” vị bác sĩ ra chỉ thị.

Bác sĩ khoa cấp cứu kiểm tra và tìm ba tôi, người đang ở bệnh viện cùng tôi. “Nhịp tim của cô ấy rất yếu, huyết áp tuột nhanh, và rất ít oxy qua phổi. Cô ấy bị hội chứng sốc nhiễm độc.”

Bố gọi điện cho gia đình, bạn bè để nhờ mọi người cầu nguyện cho tôi. Ông nắm chặt lấy tay tôi, và tôi nhìn thấy sự tha thiết nơi đôi mắt của ông. Kết luận ngầm của bác sĩ tác động đến tôi: ông không biết liệu tôi có qua khỏi không.

Những y tá hối hả nối tôi với máy hô hấp và tiêm thuốc để chống toxin. “Thở nào!” họ giục tôi. Tôi hết sức cố gắng, nhưng có cảm giác như mình đang rơi vào nơi tối tăm—yên lặng, không đau đớn, vô cùng tối tăm.

Bỗng nhiên, những lời của Chúa Giê-su trở lại với tôi: “Ta sẽ chiến đấu cho con. Ta sẽ đối mặt với từng thách thức cùng với con.” Sức mạnh và sự quyết tâm chỉ có thể đến từ Ngài đã kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm. Tôi cố gắng mở mắt và thở.

Lại thêm một cơn đau không thể chịu nỗi. Những cơn co giật làm run mạnh chân tay tôi. Tôi không thể suy nghĩ, huống chi là cầu nguyện. Một làn sóng tối tăm làm tê liệt lần hai lướt qua tôi. Không có sức để đẩy lùi nó. Tôi có cảm giác mình đang biến dần.

Một lần nữa, những lời cứu mạng sống của Chúa Giê-su đến với tôi: “Ta sẽ chiến đấu cho con. Ta sẽ đối mặt với từng thách thức với con.”

Bám víu những lời ấy, tôi tìm thấy sức mạnh để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục thở.

Hai giờ sau, tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi đã sống xót!

Khi bố đưa tôi ra ngoài bệnh viện và vào trong ánh sáng mặt trời sáng chói, tôi vẫn còn hơi choáng váng, nhưng tâm hồn tôi tràn ngập sự biết ơn và niềm vui. Chúa Giê-su đã cứu sống tôi. Ngài thật sự như Kinh thánh đã nói: “vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi cho đến muôn đời” (Do thái 13:8).

Tôi rất vui vì mình đã dành thời gian vào buổi sáng hôm ấy để xin Ngài nói với tôi. Lúc đầu, có vẻ như chỉ là một điều nhỏ nhặt, phiền phức, nhưng những lời Ngài nói với tôi trở thành cứu cánh cho tôi.

Promises of protection

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me. —Psalm 23:4a

God is our refuge and strength, a very present help in trouble. —Psalm 46:1

Call upon Me in the day of trouble; I will deliver you, and you shall glorify Me. —Psalm 50:15

He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways.—Psalm 91:11

When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. —Isaiah 43:2

Những lời hứa về sự che chở

Dầu qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.—Thánh vịnh 23:4a

Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.—Thánh vịnh 46:1

Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.—Thánh vịnh 50:15

Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.—Thánh vịnh 91:11

Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn; ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi được ngươi đâu.—I-sai-a 43:2

HEARING FROM JESUS STEP BY STEP

By Peter Amsterdam

One of the things Jesus wants to teach us—and it’s one of the most valuable things we can ever learn—is to consult Him in our decision-making. He wants us to hear from Him directly and personally, and then to act on what He shows us. That goes for big matters and everyday matters alike. He wants us to bring specific questions to Him so He can give us specific answers.

Hearing from Jesus and involving Him in our daily lives is something that can radically change things for the better. If we can learn to stop whatever we’re doing, bring our questions to the Lord, and listen to His instructions, that will solve many problems because we will find the answers we need.

If you haven’t learned to let Jesus speak to you, ask Him to teach you. He wants to and He will. It’s a gift that is yours for the asking. Then once He has given you the gift, you need to learn to put it to good use. That takes practice. You do that by giving Him many opportunities to speak to you.

I have learned that even after Jesus has initially shown me the way to go about doing something, He wants me to ask Him from time to time if I’m still proceeding in the right direction. He wants me to keep the channel open so He can speak to me in case He has some new information or new direction.

It’s not enough to pray at the beginning of a project, “Jesus, help me with this,” and then just go and do it. Unless you stop from time to time and ask Him if there is anything else He wants to tell you about that project and how to go about it, you can miss much of His help.

You need to keep checking back with Him, because sometimes He may want to adjust the course. It’s like you’re the helmsman of a ship, and Jesus is the captain. You head out to sea, and you know the general direction you’re supposed to go. If your destination is due west, you start going west. But then after a while the ship may have been carried off course by currents or a storm, so the captain, Jesus, who knows exactly where you are at all times, may tell you that you need to adjust your course to head a little northwest or a little southwest. But if you don’t check your present course with the captain, if you don’t open the channel for Jesus to speak to you and tell you the course modifications, you either won’t end up where He wants you to go or you will take a roundabout way to get there.

To receive Jesus’ instructions, you have to be open—you have to truly want to hear and be willing to follow what He tells you. The most important requirements for hearing from Jesus are (1) sincerely wanting to find and do what He knows will be best for everyone concerned, (2) asking Jesus to help you distinguish between His voice and your own thoughts, (3) believing the divine instruction that has already been given you, as recorded in the Bible, and following it to the best of your knowledge and ability, (4) believing that the message you receive directly from Him is from Him, and (5) having the faith to act on it.

This isn’t something you can learn overnight, especially if you aren’t already in the habit of taking your problems and questions to Jesus in prayer. It takes practice and discipline, but don’t let that discourage you. Start with a few small steps—baby steps if you will. Then as you learn to hear from Him step by step, you will save time, things will go more quickly and smoothly, you will make fewer mistakes, and more will get done.

Lắng nghe Chúa Giê-su

Peter Amsterdam

Một trong những điều Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta—và đó là một trong những điều quý giá nhất chúng ta học được—đó chính là hỏi ý kiến Ngài trong những lúc chúng ta phải đưa ra quyết định. Ngài muốn chúng ta nghe từ Ngài một cách riêng tư và trực tiếp, và sau đó hành động theo những gì Ngài chỉ cho chúng ta. Điều này đều đúng đối với những vấn đề lớn và những vấn đề hằng ngày. Ngài muốn chúng ta mang đến cho Ngài những câu hỏi cụ thể để Ngài có thể ban cho chúng ta những câu trả lời cụ thể.

Lắng nghe Chúa Giê-su và để Ngài chi phối cuộc sống hằng ngày của chúng ta là điều có thể thay đổi tận gốc sự việc để trở nên tốt hơn. Nếu chúng ta có thể học dừng bất cứ việc gì chúng ta đang làm lại, mang những câu hỏi của chúng ta đến với Chúa, và lắng nghe những chỉ dẫn của Ngài, điều ấy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời chúng ta cần.

Nếu bạn vẫn chưa học được việc để Chúa Giê-su nói với bạn, hãy xin Ngài chỉ cho bạn. Ngài muốn và Ngài sẽ dạy. Đó là món quà dành cho bạn nếu bạn cầu xin. Và một khi Ngài ban cho bạn món quà, bạn cần phải học cách sử dụng tốt. Điều ấy cần đến việc thực hành. Bạn làm điều ấy bằng cách cho Ngài thật nhiều cơ hội để nói với bạn.

Tôi học được rằng ngay cả sau khi Chúa Giê-su chỉ cho tôi biết cách làm điều gì đó lúc ban đầu, Ngài muốn tôi thường xuyên hỏi Ngài xem tôi có đang thực hiện đúng hướng không. Ngài muốn tôi luôn mở kênh liên lạc để Ngài có thể nói với tôi trong trường hợp Ngài có thông tin hay hướng nào đó mới.

Không đủ khi chỉ cầu nguyện lúc khởi đầu một công việc, “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con việc này,” và rồi chỉ việc bắt đầu thực hiện. Nếu bạn không thường xuyên dừng lại hỏi Ngài xem liệu có điều gì khác Ngài muốn nói với bạn về công việc hoặc cách thức thực hiện, có thể bạn bỏ lỡ rất nhiều sự giúp đỡ của Ngài.

Bạn cần phải luôn kiểm tra lại với Ngài, bởi vì đôi khi, có thể Ngài muốn điều chỉnh đường lối. Giống như bạn là người lái tàu, và Chúa Giê-su chính là thuyền trưởng. Bạn tiến ra biển, và bạn biết khái quát phương hướng bạn phải đi. Nếu đích đến của bạn là phía tây, bạn sẽ bắt đầu đi về phía tây. Nhưng sau đó, con tàu của bạn chệch hướng do dòng nước hoặc cơn bão, thuyền trưởng, Chúa Giê-su, Đấng luôn biết chính xác vị trí của bạn, sẽ nói cho bạn biết phải điều chỉnh đôi chút về phía tây bắc hoặc tây nam. Nhưng nếu bạn không kiểm tra vị trí hiện hành của mình với thuyền trưởng, nếu bạn không mở kênh liên lạc để Chúa Giê-su nói với bạn và chỉ bảo cho bạn những điều chỉnh về phương hướng, bạn sẽ không đến được nơi Ngài muốn bạn đến hoặc bạn sẽ phải đi vòng mới đến được nơi cần đến.

Để nhận được những chỉ dẫn của Chúa Giê-su, bạn phải mở rộng—bạn phải thật sự muốn nghe và muốn làm theo những gì Chúa Giê-su nói với bạn. Những đòi hỏi quan trọng nhất để nghe được từ Chúa Giê-su chính là (1) thật lòng muốn tìm và làm theo những gì Ngài biết tốt nhất cho mọi người có liên quan, (2) xin Chúa Giê-su giúp đỡ bạn phân biệt giữa tiếng của Ngài với những suy nghĩ của riêng bạn, (3) tin vào sự hướng dẫn thiêng liêng được ban cho bạn qua những gì được ghi lại trong Kinh thánh, và với tất cả sự hiểu biết và khả năng của mình hãy cố gắng làm theo, (4) tin tưởng rằng thông điệp bạn nhận được trực tiếp từ Chúa chính là đến từ Ngài, và (5) có lòng tin thực hiện nó.

Đây không phải là điều bạn có thể học một sớm một chiều, đặc biệt nếu bạn vẫn chưa có thói quen mang những khó khăn và những câu hỏi của bạn đến với Chúa Giê-su trong lời cầu nguyện. Cần đến sự luyện tập và rèn luyện, nhưng đừng chán nản. Hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ—những bước trẻ con. Khi bạn học được lắng nghe từ Ngài từng bước một, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, mọi việc sẽ diễn ra nhanh chóng và trôi chảy hơn, bạn sẽ ít phạm sai lầm hơn, và nhiều việc được hoàn thành hơn.

LEARNING FROM GOD

By Maria Fontaine

We can go through life and miss many of the things that God is trying to teach us. Some things are obvious, but others aren’t, and we can miss the point if we don’t ask Him or don’t open our eyes to what He’s trying to show us through our experiences.

The more we pray about things beforehand, the more He is able to help us and the better things will turn out. But it’s just as important to pray about the outcome, especially when things don’t go the way we expect or want them to. If we take time to think and pray about it, He can help us learn from every experience. The lesson is there if we will ask for it, but by the same token, if we don’t ask, a lot of times we don’t receive (Matthew 7:7; James 4:2).

Học Hỏi Từ Chúa

Maria Fontaine

Chúng ta đi qua cuộc sống và bỏ lỡ rất nhiều điều Thiên Chúa muốn dạy cho chúng ta. Một số điều rất rõ ràng, nhưng những điều khác ngược lại, và chúng ta có thể bỏ lỡ nếu chúng ta không hỏi Ngài hoặc không mở mắt trước những gì Ngài đang cố chỉ cho chúng ta thấy thông qua những trải nghiệm của chúng ta.

Chúng ta càng cầu nguyện trước cho sự việc, Ngài càng có thể giúp đỡ chúng ta và mọi việc sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng việc cầu nguyện cho kết quả cũng rất quan trọng, đặc biệt khi sự việc không xảy ra theo hướng chúng ta mong đợi hoặc mong muốn nơi chúng. Nếu chúng ta dành thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện, Ngài có thể giúp chúng ta học hỏi được từ mỗi một trải nghiệm. Luôn có bài học để học hỏi nếu bạn hỏi, nhưng tương tự, nếu chúng ta không hỏi, rất nhiều lần chúng ta không nhận được gì (Mát-thêu 7:7; Gia-cô-bê 4:2).

Break point

By Elsa Sichrovsky

The due date for my writing assignment was fast approaching, and I was barely half done. I’d been working fast and furiously, but my mind was now too stressed to think clearly, my eyes were too strained to focus, and my shoulders were stiff from sitting hunched over my computer keyboard for so long.

I finally pulled myself away from my desk piled high with books and papers, and retreated to a nearby window for a break. As I raised my eyes to a beautiful blue, sunny sky above neighboring apartment buildings, I caught sight of a bird in graceful flight. My spirit soared with it. I forgot my work for a moment and enjoyed this glimpse of God’s beautiful creation. My tired mind was renewed as I marveled at the shapes and shades of the clouds—thousands of tons of water floating effortlessly high overhead. Breathing deeply of the breeze that blew through the open window, I thanked and praised God for His goodness and care. I began with the scene before me, and ended with a few of the many wonderful things He has done for me personally over the years. With each breath and thought, my mind and body relaxed a little more, and my aching shoulders became a little less tense.

When I returned to my desk, I felt completely refreshed. The three-minute break had worked wonders. I tackled my assignment with renewed energy and focus. To my amazement, I made more headway during the next hour than I had in the previous two. Not only that, but when I reread my work later, I found fewer mistakes than I expected. I met my deadline with time to spare.

I was so excited by my discovery that I decided to apply this “praise break” principle to other areas of my life, and I’ve found its effects to be amazing. In addition to relieving stress, it has helped improve my moods, my relations with others, my problem-solving ability, my organizational skills, and more.

My life hasn’t become problem free since I started practicing praise, but stopping to thank God for His goodness and refocus on my blessings gives me strength to face whatever comes my way. It’s made the joys more enjoyable and the trials less trying. It doesn’t take long—sometimes less than a minute—but I’ve found that it makes all the difference in the world.

Điểm tạm dừng

Elsa Sichrovsky

Thời hạn cuối cho bài viết của tôi đang đến rất gần, và tôi vẫn chưa viết được nữa bài. Tôi làm việc miệt mài, nhưng đầu óc của tôi quá căng thẳng đến nỗi không thể suy nghĩ mạch lạc được, mắt tôi nặng đến nỗi không thể tập trung được, và vai của tôi cứng đơ do ngồi bên bàn phím vi tính quá lâu.

Cuối cùng tôi cũng buộc mình rời khỏi chiếc bàn chấc đầy sách vở và giấy tờ, đến bên cửa sổ gần đó thư giãn. Khi tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng tuyệt đẹp phía trên những toà nhà chung cư xung quanh, tôi nhìn thấy hình ảnh một chú chim đang bay rất dễ thương. Tinh thần của tôi cũng đang bay lượn cùng với nó. Tôi tạm quên đi công việc và tận hưởng tạo hóa xinh đẹp của Chúa. Tâm trí mệt mỏi của tôi được phục hồi khi tôi ngạc nhiên thích thú trước hình dạng và sự chuyển màu của những đám mây—hàng nghìn tấn nước đang trôi lững lờ phía trên cao. Hít thật sâu làn gió thổi qua cửa sổ, tôi tạ ơn và ngợi khen Chúa về sự chăm sóc và sự tốt lành của Ngài. Tôi bắt đầu với quang cảnh phía trước mặt, và kết thúc với rất nhiều điều tuyệt vời Ngài đã làm cho bản thân tôi trong những năm qua. Với mỗi một ý nghĩ và mỗi một hơi thở, tâm trí và cơ thể tôi thư giãn hơn được một chút và đôi vai bị đau của tôi dịu bớt.

Khi tôi trở lại bàn làm việc, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. Ba phút nghỉ giải lao có tác dụng thật kỳ diệu. Tôi giải quyết công việc với sự tập trung và nguồn năng lượng đã được phục hồi. Thật ngạc nhiên khi trong một giờ đồng hồ tiếp theo, tôi đạt được nhiều tiến bộ hơn hai giờ đồng hồ trước. Không chỉ thế, khi đọc lại những gì đã viết, tôi phát hiện ít lỗi hơn tôi tưởng. Tôi hoàn thành trước thời hạn.

Tôi rất vui trước khám phá ấy nên đã quyết định áp dụng nguyên tắc “nghỉ giải lao để ca ngợi” vào trong những lĩnh vực khác của cuộc sống, và tôi ngạc nhiên trước những ảnh hưởng mà chúng mang lại. Thêm vào đó, việc giải tỏa căng thẳng cũng giúp cải thiện tâm trạng, những mối quan hệ với người khác, khả năng giải quyết vấn đề, những kỹ năng tổ chức và còn nhiều điều nữa.

Cuộc sống của tôi không phải không có vấn đề kể từ khi tôi áp dụng việc ca ngợi, nhưng ngừng lại để tạ ơn Chúa về sự tốt lành của Ngài và điều chỉnh sự tập trung vào những ơn lành, đã mang đến cho tôi sức mạnh để đối mặt với bất cứ điều gì đến trong cuộc sống. Nó làm cho niềm vui trở nên vui hơn và thử thách trở nên ít cam go hơn. Không mất nhiều thời gian—thỉnh thoảng chưa đến một phút—nhưng tôi nhận ra rằng nó làm nên tất cả sự khác biệt nơi thế giới.

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

How inner change works

Q: You say that God can and wants to turn my personal weaknesses into strong points. I’ve prayed for that, but so far nothing has changed. Why doesn’t God answer my prayer?

A: It sounds like you expect God to work an overnight wonder in you, with nothing required of you beyond wanting and praying to do better. That’s not the way it works. God will do for you what only He can do, but He also expects you to do what you can. It takes both. Personal growth is a partnership.

God heard your prayer and brought the desired answer into the realm of possibility the instant you prayed, but now it is up to you to put the answer into effect and make it a reality; you need to start acting changed, even if you don’t feel changed. If you prayed to be less negative and critical of others, for example, you need to make an effort to be positive and see the good in others. God will inspire positive thoughts and help you catch yourself when you begin to become negative or critical, but then you have to follow His lead and deliberately choose the good and reject the bad. Desiring to change and praying for that was the right choice, but now you need to make that choice over and over until it becomes second nature.

Inner change is a process that takes commitment, time, effort, and patience, but it is one of the most rewarding experiences in life.

Trả lời những câu hỏi của bạn

Thay đổi về mặt tinh thần có tác dụng thế nào

H: Bạn nói rằng Chúa có thể và muốn làm cho những điểm yếu đuối của bản thân thành những điểm mạnh. Tôi cầu nguyện điều ấy, nhưng vẫn chưa có thay đổi gì. Tại sao Chúa không đáp trả lời cầu nguyện của tôi?

T: Nghe có vẻ như bạn đang trông đợi Chúa làm điều kỳ diệu chỉ trong tích tắc nơi bạn mà không đòi hỏi gì nơi bản thân bạn ngoại trừ việc muốn và cầu nguyện để trở nên tốt hơn. Đó không phải là cách Chúa làm. Chúa chỉ làm cho bạn những gì Ngài có thể làm, nhưng Ngài cũng trông chờ bạn làm những gì bạn có thể. Cần cả hai phía. Sự phát triển của bản thân chính là sự cộng tác đòi hỏi nơi bạn.

Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và mang câu trả lời mà bạn ao ước vào trong khả năng có thể ngay khi bạn cầu nguyện, nhưng giờ đây, việc làm cho câu trả lời có tác dụng và để nó trở thành hiện thực hoàn toàn phụ thuộc vào bạn; bạn cần bắt đầu hành động như thể bạn đã thay đổi, ngay cả khi bạn không cảm thấy mình thay đổi. Chẳng hạn như nếu bạn cầu nguyện cho mình ít tiêu cực hơn và ít chỉ trích người khác hơn, bạn cần phải nổ lực để tích cực và nhìn thấy điều tốt nơi người khác. Chúa sẽ linh hướng những suy nghĩ tích cực và giúp bạn nhận ra mỗi khi bạn bắt đầu tiêu cực hoặc chỉ trích, nhưng tiếp theo bạn phải theo sự hướng dẫn của Ngài và cân nhắc lựa chọn điều tốt và tránh điều xấu. Mong muốn thay đổi và cầu nguyện cho điều đó là một quyết định đúng, nhưng ngay lúc này, bạn cần phải liên tục thực hiện sự lựa chọn ấy cho đến khi nó trở thành việc vô cùng dễ dàng.

Sự thay đổi về mặt tinh thần là một quá trình cần sự quyết tâm, thời gian, nổ lực và kiên nhẫn, nhưng đó là một trong những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống.

FEEDING READING

Cultivating character

God created us “in His own image,” (Genesis 1:26) but He’s not done yet. It’s an ongoing process. We all share some basic aspects of His nature from birth—we are eternal, spiritual beings with the capacity to reason, love, and distinguish right from wrong—but developing godly character is a lifelong process. It’s also a big part of why we’re here. What should we strive to be like? The following Bible passages give a fairly well-rounded picture:

Matthew 5:3–12

1 Corinthians chapter 13

Galatians 5:22–23

Philippians 2:3–7

2 Peter 1:5–8

Lương thực cho người đọc

Tu dưỡng tính cách

Chúa tạo dựng chúng ta “theo hình ảnh của Ngài” (Sáng Thế 1:26), nhưng Ngài vẫn chưa hoàn thành. Đó là một quá trình kéo dài. Tất cả chúng ta từ lúc mới sinh ra đã có những khía cạnh cơ bản từ bản tính của Ngài—chúng ta là những thực thể vĩnh cửu thuộc về tinh thần có khả năng suy luận, yêu thương và phân biệt đúng sai—nhưng việc phát triển tính cách thánh thiện là một quá trình cả đời người. Đó cũng là một phần quan trọng trong việc tại sao chúng ta hiện diện ở đây. Chúng ta nên cố gắng trở nên giống điều gì? Những đoạn Kinh thánh sau đây cho chúng ta một bức tranh toàn diện:

Mát-thêu 5:3-12

1 Cô-rin-tô chương 13

Ga-lát 5:22-23

Phi-líp-phê 2:3-7

2 Phê-rô 1:5-8

Why troubles?

Every problem is a character-building opportunity, and the more difficult it is, the greater the potential for building spiritual muscle and moral fiber. [The apostle] Paul said, “We know that these troubles produce patience. And patience produces character.” (Romans 5:3–4 NCV ). Your circumstances are temporary, but your character will last forever.—Rick Warren, The Purpose Driven Life

Tại sao lại khó khăn?

Mọi khó khăn đều là cơ hội để xây dựng tính cách và càng khó khăn, tiềm năng càng lớn để rèn luyện cơ bắp tinh thần và đạo đức. Tông đồ Phao-lô đã nói: “ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên” (Rô-ma 5:3-4). Hoàn cảnh của bạn chỉ là tạm thời, nhưng tính cách của bạn là mãi mãi.—Rick Warren, The Purpose Driven Life (Sống có định hướng)

11 Ways to say “I Love You”

How to make those you love feel special

If you’re looking for ways to make those you love feel special and appreciated, here are a few ideas to get you started.

Put it into words. Those three little words—“I love you”—are still the best way to make sure those you love know it. Say them often.

Tell them why. What makes the person special to you? Tell him or her, and be specific. Whenever you find something new to admire or appreciate, say so.

Take time to love. Spending time with someone says, “You’re more important to me than all the other things that I could be doing right now.”

Don’t wait for a special occasion. Small, unexpected gifts and remembrances can sometimes convey love even better than big ones on birthdays or holidays, and every day holds opportunities.

Be consistent. When everything is going well, an expression of love can make it go even better; and when one of you is having a bad day, love can turn things around.

Be affectionate. Hug. Touch. Science has proven that there are physical and mental benefits to human touch.

Be helpful. Going out of your way to be helpful or doing more than your share shows concern; it says “Your happiness is important to me,” and “I want to make your day a little better.”

Listen with your heart. Make an effort to truly get to know and understand the other person, rather than assuming you already do.

Show respect. Healthy relationships are built on mutual respect for each other’s good qualities. Look for opportunities to show those you love that you believe in them.

Be unselfish. Giving preference to the needs and desires of your loved ones shows that their happiness and well-being are more important to you than your own.

Drop your guard. It is often humbling to open up and let others see the “real you,” but it’s a necessary part of uniting hearts and minds.

11 cách nói “Tôi yêu bạn”

Làm thế nào để những người bạn yêu cảm thấy họ đặc biệt

Nếu bạn đang tìm cách để làm cho những người bạn yêu cảm thấy họ đặc biệt và được đánh giá cao, dưới đây là một vài ý tưởng bạn có thể bắt đầu.

Dùng lời nói. Ba từ—“Tôi yêu bạn”—vẫn là cách tốt nhất để bảo đảm rằng người bạn yêu biết bạn yêu họ. Hãy nói thường xuyên.

Hãy nói cho họ biết tại sao. Điều gì làm cho người ấy trở nên quan trọng đối với bạn?. Hãy nói cho cô ấy hoặc anh ấy biết và hãy cụ thể. Bất cứ khi nào bạn thấy điều gì đó đáng thán phục hoặc cảm kích, hãy nói ra.

Hãy dành thời gian để yêu. Dành thời gian với ai đó nói lên rằng: “Bạn quan trọng đối với tôi hơn tất cả những gì khác tôi đang làm lúc này.”

Đừng đợi đến dịp đặc biệt. Những món quà và những món quà lưu niệm nhỏ bất ngờ đôi khi có thể truyền tải tình yêu tốt hơn những món quà to vào dịp sinh nhật hoặc những dịp lễ, và mỗi ngày đều có rất nhiều cơ hội.

Hãy nhất quán. Khi mọi việc đang tốt đẹp, một cử chỉ hay lời yêu thương có thể làm cho mọi việc tốt đẹp hơn nữa; và khi bạn đang trải qua một ngày tồi tệ, tình yêu có thể thay đổi mọi thứ.

Hãy trìu mến. Ôm. Vuốt ve. Khoa học chứng minh rằng những tiếp xúc có thể mang đến những lợi ích về mặt tinh thần và thể lý.

Hãy biết giúp đỡ. Cố gắng để giúp đỡ hoặc làm nhiều hơn bổn phận của bạn thể hiện sự quan tâm; nó nói lên rằng: “Hạnh phúc của bạn quan trọng đối với tôi,” và “Tôi muốn làm cho một ngày của bạn trở nên tốt hơn một chút.”

Hãy lắng nghe con tim của bạn. Hãy cố gắng để thật sự biết và hiểu người khác thay vì cho rằng mình đã biết.

Thể hiện sự tôn trọng. Mối quan hệ tốt đẹp thường được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về những đức tính tốt của nhau. Hãy tìm cơ hội để bày tỏ cho những người bạn yêu thương biết rằng bạn tin tưởng họ.

Hãy rộng lượng. Ưu tiên cho những nhu cầu và ước muốn của những người bạn yêu thương cho thấy rằng niềm hạnh phúc của họ và tình cảnh tốt đẹp của họ quan trọng đối với bạn hơn cả chính bạn.

Đừng quá nghi ngại. Thường cần đến sự khiêm tốn để cởi mở và để mọi người nhìn thấy “con người thật sự của bạn”, nhưng đó chính là một phần cần thiết để hợp nhất những con tim và tâm trí.

THE SOURCE

If you want more love in your life, go to the source. Jesus has more love than you ever imagined, and it’s yours for the asking. It starts the moment you invite Him into your life by sincerely praying a simple prayer like this one:

Jesus, I believe in You and open my heart to You. Amen.

Nguồn

Nếu bạn muốn có thêm tình yêu trong cuộc sống, hãy đến nguồn tình yêu. Chúa Giê-su có dư đầy tình yêu mà bạn khó có thể tưởng tưởng được, và tình yêu ấy dành cho bạn nếu bạn cầu xin. Nó bắt đầu ngay khi bạn mời Ngài vào trong cuộc sống của bạn bằng cách thành tâm cầu nguyện lời nguyện đơn giản dưới đây:

Lạy Chúa Giê-su, con tin Ngài và xin mở rộng con tim đón Ngài. A-men.

More power to you

A Spiritual Exercise

What a difference an outside source of power can make! Before the invention of the threshing machine in the late 18th century, separating grain from the stalk and husk took considerable time and effort. Today, in most of the world, the combined tasks of reaping, binding, and threshing are usually done by a diesel- or gasoline-powered harvester, and one farmhand can harvest more in a day than a hundred farmhands could previously.

You can apply the same principle to your own work, whatever it may be. You may think you are working efficiently and accomplishing a lot through your own efforts, like the hand-threshers of a bygone era no doubt did. But like them, the various challenges you face each day probably leave you feeling exhausted and drained. Why thresh out life’s problems “by hand” when there’s a great “machine” available, driven not by your own blood, sweat, and tears, but by God’s infinite power? The machine is activated by prayer.

Stop now and list the main tasks ahead of you today, then ask God to help you with them. Before beginning each task, ask God to give you the guidance, strength, skill, patience, love, or whatever else you may need to do it right, and claim one of these Promises of Power. As the task progresses or new factors enter in, pray again accordingly. And if an unexpected challenge should present itself, rise up to meet it with God’s power—pray. Make an effort to do this over the next few days, and see what a difference prayer makes.

Thêm sức mạnh cho bạn

Bài luyện tập tinh thần

Quả là một sự khác biệt mà nguồn sức mạnh bên ngoài tạo ra! Trước khi phát minh ra máy đập lúa vào thế kỷ 18, việc tách hạt thóc khỏi cành và vỏ cần rất nhiều thời gian và công sức. Ngày nay, rất nhiều nơi trên thế giới, chuỗi công việc gặt, bó và đập lúa thường được thực hiện bởi máy gặt chạy bằng xăng hoặc dầu diesel, trong một ngày, một người nông dân có thể gặt được nhiều hơn hàng trăm người nông dân có thể gặt được trước đây.

Bạn có thể áp dụng nguyên tắc này vào trong công việc của bạn, dù đó là bất cứ việc gì. Có thể bạn nghĩ mình làm việc hiệu quả và hoàn thành được rất nhiều bằng chính công sức của mình, giống những người thợ gặt bằng tay trong quá khứ cũng nghĩ thế. Nhưng tương tự như họ, những thách thức khác nhau bạn đối mặt mỗi ngày có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Tại sao phải giải quyết những vấn đề của cuộc sống “bằng tay” khi có sẵn “chiếc máy” tuyệt vời, không phải chạy bằng chính nước mắt, mồ hôi và máu của bạn nhưng bằng nguồn sức mạnh vô bờ bến của Chúa? Chiếc máy được khởi động bằng lời cầu nguyện.

Hãy ngừng lại và liệt kê những công việc chính yếu trong ngày của bạn, sau đó, xin Chúa giúp bạn. Trước khi bắt đầu mỗi công việc, hãy xin Chúa ban cho bạn sự chỉ dẫn, sức mạnh, kỹ năng, sự kiên nhẫn, tình yêu hoặc bất cứ điều gì khác bạn cần và nhắc lại một trong Những Lời Hứa về Sức Mạnh. Khi công việc đang được tiến hành hoặc khi có những nhân tố mới xuất hiện, hãy cầu nguyện lại. Và nếu xuất hiện những thách thức không mong đợi, hãy đương đầu giải quyết nó bằng sức mạnh của Chúa—cầu nguyện. Hãy cố gắng thực hiện điều này thường xuyên trong vài ngày kế tiếp, và bạn sẽ thấy điều khác biệt mà lời cầu nguyện mang đến.

From Jesus with love

Up close and personal

You are special. You’re not just one in a crowd—you’re special to Me! I know your every thought. I know you personally, and I am speaking to you personally now. Ask Me to speak to you whenever you want, when you’re up or when you’re down, or even when you just want some good company. I’m happy to speak to you on any subject, whenever you need it.

Tell Me your problems and I will give you sweet assurance, guidance, and answers. Unload on Me. I can handle any burden you place on My shoulders. I will take careful note of each concern and tenderly handle it. Be specific so I can answer you specifically. I will give you all you need, and more. Best of all, we will enjoy sweet friendship as we spend time together.

You can come to Me anytime, wherever you happen to be. You don’t have to worry that I’ll be too busy or that I won’t want to be with you. I always want to spend time with you. I love to spend time with you, and I’d love to spend more time with you. Whenever you take a moment with Me, I’ll make things better. If we could, I’d stay in this quiet place with you day and night forever!

Chúa Giê-su với tình yêu

Gần gũi và thân thiết

Con rất đặc biệt. Con không phải chỉ là một trong đám đông—con rất đặc biệt đối với Ta! Ta biết mọi suy nghĩ của con. Ta biết con một cách thật riêng tư. Hãy xin Ta nói với con bất cứ khi nào con muốn, khi con vui hoặc lúc con buồn, hoặc thậm chí khi con cần sự bầu bạn. Ta rất vui được nói với con về bất cứ điều gì, bất cứ khi nào con cần.

Hãy cho Ta biết khó khăn của con và Ta sẽ ban cho con sự bảo đảm ngọt ngào, sự hướng dẫn, và những câu trả lời. Hãy trút mọi gánh nặng lên Ta. Ta có thể lo liệu được bất cứ gánh nặng nào con đặt trên đôi vai của Ta. Ta sẽ cẩn thận ghi chú lại mỗi một mối bận tâm và cẩn trọng giải quyết. Hãy cụ thể, như thế, Ta có thể đáp trả con một cách cụ thể. Ta sẽ ban cho con tất cả những gì con cần, và hơn thế nữa. Điều tốt nhất trong tất cả chính là chúng ta sẽ vui hưởng tình bạn ngọt ngào khi chúng ta dành thời gian cùng nhau.

Con có thể đến bên Ta bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Con không cần phải lo lắng việc Ta quá bận rộn hoặc Ta không muốn ở cùng con. Ta luôn muốn dành thời gian ở cùng con. Ta yêu thích được ở cùng con và Ta yêu thích được có thêm thời gian ở cùng con. Bất cứ khi nào con dành thời gian với Ta, Ta sẽ làm cho mọi việc tốt hơn. Nếu có thể, Ta muốn ở cùng con nơi yên tĩnh suốt cả ngày và mãi mãi!

PROMISES OF POWER

God is my strength and power, and He makes my way perfect.

—2 Samuel 22:33

Lord, it is nothing for You to help, whether with many or with those who have no power.—2 Chronicles 14:11

God has spoken once, twice I have heard this: that power belongs to God.—Psalm 62:11

He gives power to the weak, and to those who have no might He increases strength.—Isaiah 40:29

Those who wait on the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint.—Isaiah 40:31

And He [Jesus] said to me, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.”

—2 Corinthians 12:9

I can do all things through Christ who strengthens me.—Philippians 4:13


Những lời hứa về sức mạnh

Chính Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi, mở ra cho tôi đường lối thiện toàn.—Sa-mu-en 22:33

Lạy Chúa, chính Ngài là Chúa của chúng con, xin đừng để cho phàm nhân nào chống lại được với Ngài.—2 Sử biên 14:11

Lạy Chúa, một lần Ngài phán dạy, con nghe được hai điều, rằng: Ngài nắm quyền uy.—Thánh vịnh 62:12

Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.—I-sa-a 40:29

Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.—I-sai-a 40:31

Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.”—2 Cô-rin-tô 12:9

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.—Phi-líp-phê 4:13