HomeLife lessonsKindness - Tử tếNgười Sa-ma-ri nhân hậu nơi siêu thị – Supermarket Samaritan