Lifes struggles

PERSONALLY SPEAKING

Life is full of problems—sickness, accidents, financial problems, family problems, loss of loved ones, and on and on the list goes. “Hasn’t there been some sort of mistake here?” we ask. “If God truly is love, as the Bible says in 1 John 4:8, and if He truly cares for us like a father, as the Bible says many times, then why all these problems?”

The first thing to understand is that God doesn’t cause these problems; they are the result of people’s bad decisions—others’ or our own. God doesn’t cause our problems, but He does allow them to befall us, and for reasons that are nearly as varied as the problems themselves. Sometimes He uses them to remind us how incapable we are of solving our own problems, so we will turn to Him for help. Sometimes He lets them happen so He can show us how much He loves us by working things out. Sometimes they happen to test and strengthen our faith. Sometimes they happen to make us pray more earnestly. Sometimes they happen to teach us lessons of patience or positiveness in the face of adversity. Sometimes they happen to keep us humble. Sometimes they happen to make us wiser. Sometimes they happen to help us appreciate our other blessings and all the problems we don’t have. Sometimes they happen to draw us closer to others who are going through similar things. There are all kinds of reasons for troubles, but whatever the reason, God always wants to turn them for our ultimate good. “All things work together for good to those who love God.”( Romans 8:28).

Of course, how quickly and completely God is able to accomplish His good purpose depends in large part on how much cooperation He gets from us. This booklet explains how to put your spiritual resources on God’s side and work with Him so He can give you His very best, even when things seem at their worst.

LỜI TÂM TÌNH

Cuộc sống với vô số những khó khăn—bệnh tật, tai nạn, những vấn đề về tài chính, những vấn đề gia đình, mất đi những người thương yêu, và còn rất nhiều điều khác nữa. Chúng ta hỏi: “Liệu có phải có sai lầm gì đó không?”. “Nếu Thiên Chúa thật sự là tình yêu, như Kinh Thánh nói trong 1 Gio-an 4:8, và nếu Ngài thật sự quan tâm đến chúng ta như một người cha, như Kinh Thánh nói đến rất nhiều lần, vậy tại sao lại có những khó khăn như thế?”

Điều đầu tiên cần phải hiểu chính là Chúa không gây nên những khó khăn; những khó khăn ấy chính là kết quả của những lựa chọn sai của con người—của những người khác hay của chính chúng ta. Chúa không gây nên những khó khăn của chúng ta, nhưng Ngài cho phép chúng xảy ra đối với chúng ta, và lý do cho việc này cũng đa dạng như chính những khó khăn. Đôi khi, Ngài dùng chúng để nhắc nhở rằng chúng ta không thể tự mình giải quyết những khó khăn, vì thế, chúng ta sẽ quay sang Ngài nhờ giúp đỡ. Đôi khi, Ngài để chúng xảy ra để Ngài có thể cho chúng ta thấy Ngài yêu chúng ta đến dường nào bằng cách giải quyết giúp chúng ta. Đôi khi Ngài để chúng xảy ra để thử thách và củng cố đức tin của chúng ta. Đôi khi chúng xảy ra để khiến chúng ta cầu nguyện thành khẩn hơn. Đôi khi nó xảy đến để dạy chúng ta bài học về sự kiên nhẫn hoặc tích cực cho dù đứng trước nghịch cảnh. Đôi khi chúng xảy ra để chúng ta biết khiêm tốn. Đôi khi chúng xảy ra để làm cho chúng ta khôn ngoan hơn. Đôi khi chúng xảy ra để giúp chúng ta biết ơn những ơn lành khác hoặc tất cả những khó khăn mà chúng ta không gặp phải. Đôi khi chúng xảy đến để mang chúng ta đến gần người khác hơn, những người cũng trải qua những hoàn cảnh tương tự chúng ta. Có rất nhiều lý do lý giải tại sao lại có những khó khăn, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, Thiên Chúa luôn muốn chúng mang đến điều tốt đẹp cuối cùng cho chúng ta. “Mọi việc đều tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa” (Rô-ma 8:28).

Lẽ dĩ nhiên, việc Thiên Chúa có thể hoàn thành mục đích của Ngài nhanh và trọn vẹn thế nào là tùy thuộc phần lớn vào sự hợp tác mà Ngài có được từ chúng ta. Tập sách này giải thích cho bạn biết làm thế nào để đặt nguồn năng lực tinh thần của bạn về phía Chúa và làm việc với Ngài, nhờ thế, Ngài có thể ban cho bạn điều tốt nhất của Ngài, ngay cả khi mọi việc dường như trong tình trạng tồi tệ nhất.

Run the Race

By Abi F. May

Two hours, five minutes, and ten seconds: the time it took Kenya’s Samuel Wanjiru to finish first in the 26.2-mile (42 km 195 m) London Marathon in April 2009.

Thirteen days: The time it took Major Phil Packer, a British soldier who became a paraplegic following a spinal injury, to complete the same marathon, finishing last out of 36,000 competitors. This feat of perseverance raised over £600,000 (about US$1 million) for charity.

Wanjiru made the headlines for his speed. Packer made headlines not for speed, but for his courage and determination. A thousand-strong crowd gathered to welcome him at the end of a race that he had defied odds to enter, let alone complete. Following his injury a year earlier, he had been told he would never walk again. In fact, he only relearned to walk with crutches a month before the marathon.

While both men are respected for their accomplishments, there was something special about Packer’s triumph. He was never alone during the exhausting and painful six hours it took him to walk two miles each day. Well-wishers—both friends and strangers—accompanied him on the course, walking beside him and cheering him on, from the starting gate to the finishing line. Congratulatory messages on his website include a message of admiration from Prince Charles.

The road of life is not always easy, and sometimes we face what appear to be impossible obstacles. But we don’t walk it alone. We also have well-wishers—our family and friends—encouraging us along the way. And we too have a Prince supporting us—not one from this realm, but Jesus, the Prince of Peace, who promises to help us rise above circumstances, persist against the odds, and triumph over difficulty: “My grace is sufficient for you,” He tells us, “for My strength is made perfect in [your] weakness.”( 2 Corinthians 12:9). So “let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.”( Hebrews 12:1–2)

CHẠY ĐUA

Abi F. May

Hai giờ, năm phút, và mười giây: đó chính là thời gian mà vận động viên Samuel Wanjiru của Kenya hoàn thành vòng đua đầu tiên trong cự li 26,2 dặm (42,195 km) trong cuộc chạy marathon Luân Đôn Tháng Tư năm 2009.

Mười ba ngày: thời gian Major Phil Packer, một người lính Anh bị liệt hai chân sau cuộc phẩu thuật cột sống, hoàn thành cuộc chạy marathon nói trên, người về sau cùng trong số 36.000 người tranh tài. Sức mạnh của ý chí kiên trì này đã vận động được 600.000 bảng (khoảng 1 tỉ đô-la) cho mục đích từ thiện.

Wanjiru chiếm đầu những bản tin về tốc độ của anh ta. Packer chiếm đầu những bản tin không phải về tốc độ, nhưng về lòng can đảm và sự quyết tâm. Đám đông hàng ngàn người tập trung ở cuối đường chạy để chào đón anh vì anh đã vượt qua trở ngại để tiến vào, và thậm chí có thể hoàn thành. Sau lần phẩu thuật cách đây một năm, anh ta được cho biết là sẽ không bao giờ bước đi lại được. Thực tế, anh chỉ học đi lại bằng nạng một tháng trước cuộc chạy marathon.

Cả hai người đàn ông đều được kính trọng bởi thành tựu của họ, nhưng có điều đặc biệt về chiến thắng của Packer. Anh ta đã không bao giờ một mình trong suốt sáu giờ đồng hồ đau đớn và mệt nhoài để đi bộ hai dặm mỗi ngày. Những người có lòng—bạn bè và cả những người lạ—cùng đồng hành với anh ta trên đoạn đường, bước đi bên cạnh anh và cổ vũ cho anh, từ cổng bắt đầu cho đến vạch kết thúc. Những tin nhắn chúc mừng trên website của anh bao gồm một tin nhắn bày tỏ sự thán phục của Thái Tử Charles.

Con đường đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi chúng ta đối mặt với những gì xảy đến như những chướng ngại không thể vượt qua. Nhưng chúng ta không bước đi một mình. Chúng ta cũng có những người có lòng—gia đình và bạn bè—cổ vũ chúng ta trên suốt đoạn đường. Và chúng ta cũng có một vị Thái Tử động viên chúng ta—một người không thuộc thế gian này, nhưng là Chúa Giê-su, Vị Thái tử Bình An, Đấng hứa giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh, kiên trì trước những trở ngại, và chiến thắng mọi khó khăn: “Ơn của Ta đủ cho con,” Ngài nói, “vì sức mạnh của Ta thể hiện trong sự yếu đuối của con” (2 Cô-rin-tô 12:9). Vì thế, “Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su, là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Do Thái 12:1-2).

NEVER ALONE

You’ll never walk alone if you have Jesus in your heart and your hand in His; you’ll always have company and love. No matter where you are, you are in His hands and He’ll take care of you. Jesus is the one possession you’ll never have to give up, never have to leave behind, never lose. You can give Him away as much as you like, but you’ll always have Him. He will always be near.( Matthew 28:20; Hebrews 13:5)—D.B.B

KHÔNG BAO GIỜ MỘT MÌNH

Bạn không bao giờ bước đi một mình nếu bạn có Chúa Giê-su trong trái tim của bạn và nắm lấy tay Ngài; bạn sẽ luôn có được sự đồng hành và tình yêu. Cho dù bạn ở đâu, bạn luôn ở trong bàn tay Ngài, và Ngài sẽ chăm sóc bạn. Chúa Giê-su là tài sản duy nhất bạn không bao giờ phải từ bỏ, không bao giờ phải bỏ lại phía sau, không bao giờ đánh mất. Bạn có thể cho đi Ngài bao nhiêu bạn muốn, nhưng bạn sẽ luôn có Ngài. Ngài sẽ luôn ở gần (Mát-thêu 28:20; Do Thái 13:5)—D.B.B

The Extra Allowance

By Virginia Brandt Berg

Have you ever been away from home and found yourself without cash? I had that experience when I left home to attend university, and I got so distressed that I couldn’t sleep. Suddenly it occurred to me to write my father. I should have budgeted more carefully, of course, but I knew he would understand. What a relief it was when I made that decision! My father had helped me many times before, and I knew he would help me again. I had perfect assurance during the days it took that letter to reach home and the answer to come back. [Editor’s note: This took place over 100 years ago, before email and even widespread use of the telephone.] I had needed to ask for an extra allowance, but I knew it would come. And it did.

We’ve all experienced days when sudden trouble swept down on us and our strength gave way. We looked around, but there was no way out. Then we turned to God and asked Him for an extra allowance.

Perhaps you know what it is like to have His help from day to day, and you depend upon that help and are grateful. But when God tells us, “Call upon Me in the day of trouble; I will deliver you,” (Psalm 50:15) He is speaking of something beyond that. This is extra help in extraordinary circumstances—extra strength when we are especially weak, extra material supply when we have extra needs, extra grace when we’re under extra strain, extra wisdom when we need it, and extra love when others need to feel God’s love through us. We turn to our heavenly Father, and He gives the extra allowance we need at the time to overcome that particular trouble.

I’ve heard people say, “God has promised to be with us in trouble, but He never promised to free us from trouble.” Those people need to read that verse more carefully. He may not free them as quickly as they would like or in the way they expect, but He does promise deliverance: “Call upon Me in the day of trouble; I will deliver you.” He promises both.

Surely God was with Daniel in the lion’s den, but He also delivered him out of the den (Daniel 6:16–23). We know He was with Shadrach, Meshach, and Abednego in the fiery furnace because King Nebuchadnezzar said he saw four figures in the flames—“and the form of the fourth [was] like the Son of God” (Daniel 3:24–25)—but God also delivered them out of it.

When we have troubles that God doesn’t deliver us from immediately, it’s usually because we aren’t ready to be delivered; there is something we need to do first, or some lesson we need to learn. Once we have found and done or learned that, He does deliver us.

I’ve gone through times when I was so discouraged about my failures that I couldn’t call on God at that moment. But when I got my eyes off of my faults and weaknesses and onto God’s promises, He delivered me; the extra allowance was mine as soon as I asked for it.

There is lots of advice floating around about how to overcome difficulties. “Dance your troubles away.” “Just keep smiling.” “Look for something pretty every day.” “Do something nice for someone else.” Well, I certainly believe in being positive and doing nice things for others, and those will get your mind off your troubles, but they won’t necessarily get you out of deep trouble.

There was a time, before I had a personal relationship with Jesus, when I was a helpless invalid. Someone who had even less faith than I did kept telling me, “Hold on. Just hold on.” But that was the trouble—I didn’t have anything to hold onto! But thank God, as believers we don’t just have something to hold onto; we have someone to hold onto! “God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble.” (Psalm 46:1)

One day my car stalled on a lonely road. I was alone and quite desperate, when suddenly I remembered that not far away lived a former friend. I say “former” because although I often thought about this woman, it had been quite awhile since I’d made time to visit or phone her. I knew she would be happy to help, but I couldn’t bring myself to walk up to her house and ask because I had neglected her for so long. I sat in the car and tried to get up the courage, but I never did.

It can be like that when we fail to include God in our thoughts and activities day after day, when we fail to ask His advice and help in the little things, or thank Him for His goodness, or make time to draw inspiration and learn from His Word. If we’ve been neglecting Him, it’s pretty hard to call on Him in the day of trouble. It’s hard and it’s humbling, but it’s a whole lot better than continuing to struggle. Our heavenly Father is always there, only a prayer away, waiting to forgive and give us that extra allowance.

Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ

Virginia Brandt Berg

Có bao giờ bạn xa nhà và lâm vào tình cảnh không một đồng dính túi không? Tôi đã ở trong tình cảnh ấy khi tôi xa nhà để vào đại học, và tôi đã lo lắng đến nỗi mất ngủ. Bỗng nhiên, tôi có suy nghĩ viết thư cho bố tôi. Lẽ ra tôi nên tiêu xài cẩn thận hơn, nhưng tôi biết ông sẽ hiểu. Thật nhẹ nhõm khi tôi quyết định làm điều ấy! Bố của tôi đã giúp đỡ tôi nhiều lần trước đó, và tôi biết ông sẽ giúp tôi lần nữa. Tôi có được sự bảo đảm tuyệt đối trong những ngày lá thư ấy được chuyển về đến nhà và lời hồi âm trở lại. [Chú thích của người biên soạn: Việc này xảy ra cách đây hơn 100 năm, trước khi e-mail thậm chí trước cả khi điện thoại được sử dụng rộng rãi]. Tôi cần xin thêm tiền trợ cấp, nhưng tôi biết nó sẽ đến. Và nó đã đến.

Tất cả chúng ta đều trải qua những ngày mà khó khăn ập xuống và sức mạnh của chúng ta phải chịu thua. Chúng ta nhìn xung quanh, nhưng không có một lối thoát nào cả. Thế rồi, chúng ta quay sang Chúa và xin Ngài thêm trợ cấp.

Có lẽ bạn biết được sẽ như thế nào khi có được sự giúp đỡ của Ngài ngày này qua ngày khác, và bạn lệ thuộc vào sự giúp đỡ ấy và biết ơn. Nhưng Chúa nói với chúng ta: “Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ hiển danh Ta” (Thánh Vịnh 50:15). Ngài đang nói về điều gì đó xa hơn thế. Đó chính là sự trợ giúp thêm trong những hoàn cảnh đặc biệt— thêm sức mạnh khi chúng ta đặc biệt yếu đuối, sự chu cấp thêm về vật chất khi chúng ta đặc biệt cần, thêm ân sủng khi chúng ta đang trải qua sự căng thẳng đặc biệt, thêm khôn ngoan khi chúng ta cần đến, và thêm tình yêu khi những người khác cần cảm nhận tình yêu của Chúa thông qua chúng ta. Chúng ta quay sang Cha trên trời của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta thêm trợ cấp chúng ta cần để vượt qua khó khăn.

Tôi nghe mọi người nói: “Chúa hứa sẽ ở cùng chúng ta trong lúc gian nan, nhưng Ngài không bao giờ hứa sẽ giải thoát chúng ta khỏi gian nan.” Những người ấy cần đọc lại câu này một cách cẩn thận. Ngài có lẽ không giải thoát họ nhanh như họ muốn hoặc theo cách họ trông đợi, nhưng Ngài hứa ban cho sự giải cứu: “Hãy kêu cầu Ta trong lúc gian nan; Ta sẽ giải cứu con.” Ngài hứa cả hai điều.

Chắc chắn, Đức Chúa đã ở cùng Đa-ni-en trong chuồng sư tử, nhưng Ngài cũng đã giải cứu ông thoát khỏi (Đa-ni-en 6:16-23). Chúng ta biết Ngài đã ở cùng Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trong lò lửa bởi vì Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo bảo rằng ông đã nhìn thấy bốn bức tượng trong lửa—“và dáng vẻ người thứ tư giống như Con Đức Chúa” (Đa-ni-en 3:24-25)—nhưng Đức Chúa cũng đã giải cứu họ thoát khỏi.

Khi chúng ta gặp gian nan, nhưng Thiên Chúa lại không giải cứu chúng ta ngay lập tức, bởi vì chúng ta chưa sẵn sàng để được giải cứu; có điều gì đó chúng ta cần làm trước tiên, hoặc bài học nào đó chúng ta cần học. Một khi chúng ta nhận ra, làm và học được, Ngài sẽ giải cứu chúng ta.

Tôi đã trải qua những lúc chán chường trước những thất bại đến nổi không thể kêu cầu Chúa trong những lúc ấy. Nhưng khi tôi không để mắt nhìn đến lỗi lầm và yếu đuối của mình, và hướng mắt về những lời hứa của Chúa, Ngài giải cứu tôi; tôi có ngay được sự trợ cấp thêm một khi tôi hỏi xin.

Có rất nhiều những lời khuyên xung quanh về việc làm thế nào vượt qua những khó khăn. “Đẩy lùi những khó khăn của bạn”. “Chỉ cần mỉm cười”. “Mỗi ngày, tìm kiếm điều gì đó đẹp”. “Hãy làm điều tử tế với người khác”. Tôi hoàn toàn tin vào việc giữ thái độ tích cực và làm điều tử tế với người khác, và những điều ấy sẽ giúp bạn không chú tâm vào những trở ngại của bạn, nhưng chúng không mang bạn ra khỏi vấn đề.

Trước khi tôi có được mối quan hệ riêng tư với Chúa Giê-su, có lúc tôi cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Ngay cả một người kém lòng tin hơn tôi cũng đã không ngừng bảo tôi: “Bám chặt vào. Chỉ cần bám chặt.” Nhưng đó chính là vấn đề—tôi đã không có gì để bám víu vào! Nhưng tạ ơn Chúa, là những người có lòng tin, chúng ta không chỉ có được điều gì đó để bám víu vào; chúng ta có được ai đó để bám vào! “Đức Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo” (Thánh vịnh 46:1).

Một ngày nọ, xe tôi bị sa lầy giữa đường vắng. Tôi chỉ có một mình và hơi tuyệt vọng, bỗng nhiên, tôi nhớ đến một người bạn cũ sống cách đó không xa lắm. Tôi dùng từ bạn “cũ”, bởi vì mặc dù rất thường nghĩ về người phụ nữ này, nhưng một thời gian khá lâu kể từ khi gặp hoặc liên lạc với cô ta qua điện thoại. Tôi biết cô ta rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tôi lại không thể đi đến nhà cô ấy và nhờ giúp đỡ vì tôi đã quên lãng cô ấy suốt thời gian dài. Tôi ngồi trong xe, cố gắng lấy can đảm, nhưng tôi không bao giờ có được.

Cũng tương tự như thế khi chúng ta không đặt Chúa vào trong suy nghĩ và hoạt động hằng ngày của chúng ta, khi chúng ta không xin Ngài lời khuyên và sự trợ giúp trong những việc nhỏ nhặt, hoặc tạ ơn Ngài về sự tốt lành của Ngài, hoặc dành thời gian để có được nguồn linh hứng hoặc học hỏi từ Lời Ngài. Nếu chúng ta quên lãng Ngài, rất khó để cầu xin sự giúp đỡ của Ngài trong lúc khó khăn. Việc ấy khó, và cần đến sự khiêm tốn, nhưng nó hoàn toàn tốt hơn việc phải tiếp tục chống đỡ. Cha trên trời của chúng ta luôn ở bên, chỉ cách bằng một lời cầu nguyện, chờ đợi tha thứ và ban cho chúng ta thêm trợ cấp.

On the Rebound

By Nyx Martinez

It had been a satisfying day.

The world was a wonderful place, I thought, as I made my way to the office where my computer sat. Its keyboard beckoned my fingers to make contact.

As soon as the screen lit up, I knew something was terribly wrong. My hard drive had crashed.

It took a moment for the scope of the disaster to register in my slow-computing brain, but then it hit me. No, it slammed into me with the force of a bulldozer on a razing mission. My stomach did a back flip. My vision went hazy. My mind became clouded. The room spun.

The last six months of hard work—articles, graphic design, all that precious mental energy that had been stored on the computer’s hard drive for safekeeping—was gone.

Forever.

My worst fear, like a meteor falling from the sky, came crashing down on me. Frustration, confusion, tragedy, and loss engulfed me.

Why, oh why, hadn’t I copied all that stuff onto a backup device? Now bits and pieces of creativity were lost, floating somewhere in cyberspace, far, far from home. And I couldn’t get them back.

But then I remembered the story of when Thomas Edison met a similar tragedy. His workshop caught fire, and months, years, even decades of hard work on numerous unfinished inventions went up in smoke.

“There go all my mistakes!” he said with amazing cheerfulness. And then he went right back to work.

I wondered if there was enough positive energy left in me to start again as bravely as Edison had. Contemplating these things somehow eased the pain and melted away that woozy feeling of defeat. I struggled to stand up from where I had fallen to my knees in frustration, and I forced the corners of my mouth into a smile.

Oh, some things in life seem totally unfair! But I refused to let defeat overcome me in that moment or have any bearing on my future efforts. I decided to see this situation not as the tragic end to all the projects that were lost, but rather as a new beginning for each of them in a future that was yet to unfold.

This is the first I’ve written since Demolition Day. “There go all my mistakes,” I’m saying. And I’m not going to quit. I’m on the rebound, back at my computer and ready to start again.

With backup files.

ĐANG PHỤC HỒI

Nyx Martinez

Đó là một ngày thỏa mãn. Thế gian quả là một nơi tuyệt vời, tôi nghĩ thế khi bước vào văn phòng nơi chiếc máy vi tính làm việc được đặt ở đó. Chiếc bàn phím ra dấu cho những ngón tay của tôi chạm vào.

Khi màn hình sáng lên, tôi biết có điều gì đó rất không ổn. Ổ cứng của tôi bị hỏng.

Mất ít phút để thảm họa này được ghi nhận bởi bộ xử lý chậm chạp, nhưng rồi nó tác động đến tôi. Không, nó đập vào tôi với sức mạnh của chiếc máy ủi đất đang làm công việc san bằng. Tôi choáng váng. Tôi chếnh choáng. Đầu óc mơ hồ. Căn phòng quay vòng.

Suốt sáu tháng làm việc cực lực—bài viết, hình ảnh thiết kế, tất cả những công sức trí tuệ quý giá được lưu trữ trong ổ đĩa cứng của máy tính—đã mất.

Vĩnh viễn.

Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất, giống như sao băng trên trời giáng xuống trên tôi. Thất vọng, hoang mang, thảm kịch và mất mát nhấn chìm tôi.

Tại sao, tại sao tôi lại không lưu lại tất cả trên ổ đĩa dự trữ? Giờ đây những mảnh và mảng sáng tạo đã bị mất, trôi dạt nơi nào đó giữa không gian điện tử, xa thật xa ngôi nhà. Và tôi không thể mang nó về lại.

Nhưng tôi nhớ đến câu chuyện về Thomas Edison cũng gặp phải thảm kịch tương tự. Phòng chế tạo của ông bị cháy, và công sức đổ ra trên vô số những phát minh vẫn chưa hoàn thành hàng tháng trời, hàng năm trời, và thậm chí hàng thập niên đều bay lên theo khói.

“Tất cả những sai lầm của tôi đều biến mất!” ông nói với sự vui vẻ đáng kinh ngạc. Và rồi ông trở lại làm việc.

Tôi tự hỏi liệu mình có đủ năng lượng tích cực còn lại nào để bắt đầu lại công việc một cách can đảm như Edison không. Ngẫm nghĩ lại những việc này, cách nào đó xoa dịu nỗi đau và cảm giác ngây người vì thất vọng. Tôi cố đứng lên ngay nơi tôi đã quỵ gối xuống trong sự thất vọng, và tôi cố gượng cười.

Ôi, cuộc sống thật không công bằng! Nhưng tôi không để cho sự thất vọng chiến thắng tôi trong khoảnh khắc ấy hoặc cảm giác nặng nề trước những nổ lực của tôi trong tương lai. Tôi quyết định không nhìn hoàn cảnh này như một thảm họa kết thúc tất cả những dự án đã bị mất, nhưng là một sự khởi đầu mới cho mỗi một dự án trong tương lai vẫn chưa được hé lộ.

Đây là lần đầu tiên tôi viết kể từ Ngày Phá Hủy. “Tất cả những sai lầm của tôi đều biến mất,” tôi nói. Và tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi đang trong tiến trình phục hồi, trở lại với chiếc máy tính và sẵn sàng bắt đầu lại.

Với những dữ liệu bản sao dự phòng.

Quote: When the impossibilities of life loom large, take God’s hand and take it one step at a time. —Ariana Keating

Khi những điều không thể của cuộc sống bị phóng to lên, hãy nắm lấy tay Chúa và bước đi từng bước một. —Ariana Keating

When Problems Persist

By Shannon Shayler

Some problems are short term, such as a bout of flu or a temporary falling out with someone at work. Others may last much longer: a chronic illness, a disability or an addiction, the loss of someone dear, or an ongoing battle to overcome a personal weakness such as anger or moodiness. You may have to struggle with such difficulties for weeks, months, or even years.

Sometimes problems persist even when you feel you’ve already done all you could: You’ve been praying, reading and following God’s Word, claiming His promises, and trying to trust Him. Still you see no answer, which can be discouraging.

In cases like that, God may be testing you to see whether you will continue to trust and believe and thank Him for all the other good things He sends your way, even when it seems He is not answering your prayers about a certain thing. “We walk by faith, not by sight. Blessed are those who have not seen and yet have believed.” (2 Corinthians 5:7; John 20:29). God loves to see His children’s faith manifested, and He promises to greatly reward those who bravely endure the trying of their faith.

If God is working in your life to bring out a special quality, the process may take some time. Lumps of coal aren’t turned to diamonds overnight; so it is with our lives.

When you think you’ve reached the end of your rope, just hold on a little longer. Patience is often the key that opens the door to God’s blessings, and sometimes we must be content to wait for His answer. While we may expect God to put an end to our problems right now, He may know that later is a better time. God’s timing is impeccable. “He has done all things well.”( Mark 7:37). Trust Him!

Faith is believing. Faith is trusting. Faith doesn’t quit. Faith refuses to call anything impossible. Faith refuses to be robbed of its joy and peace by circumstances or battles.

If we refuse to concede defeat, but rather hold on to God no matter what, if we determine to believe His promises, even though we may not see the fulfillment immediately, victory will be ours in the end. Such faith cannot be defeated. God will always come through for us.

KHI KHÓ KHĂN DAI DẴNG

Shannon Shayler

Một số khó khăn chỉ ngắn hạn, giống như cảm cúm hoặc bất hòa với ai đó nơi làm việc. Những khó khăn khác có thể kéo dài lâu hơn: một căn bệnh kinh niên, hoặc sự tàn tật hoặc nghiện, mất đi người thân yêu, hoặc khó khăn kéo dài phải vượt qua yếu đuối của bản thân như giận dữ, hoặc trạng thái buồn rầu. Có thể bạn phải đương đầu với những khó khăn ấy suốt nhiều tuần, hoặc thậm chí nhiều năm.

Đôi khi những khó khăn cứ dai dẵng ngay cả khi bạn nghĩ mình đã làm tất cả những gì có thể: Bạn cầu nguyện, đọc và làm theo Lời Chúa, đọc những lời hứa của Ngài, và cố gắng tin tưởng Ngài. Nhưng bạn vẫn không có câu trả lời, điều này có thể khiến bạn rất chán nản.

Trong những lúc như thế, có thể Chúa đang thử thách xem bạn có tiếp tục trông cậy, tin tưởng và tạ ơn Ngài về tất cả những điều tốt đẹp khác Ngài đã ban trong cuộc sống của bạn, ngay cả khi dường như Ngài không đáp trả những lời càu nguyện của bạn về một điều gì đó. “Bước đi bằng lòng tin, chứ không phải do nhìn thấy. Phúc cho ai không thấy mà tin” (2 Cô-rin-tô 5:7, Gio-an 20:29). Chúa yêu thích nhìn thấy lòng tin của con cái Ngài được bày tỏ, và Ngài hứa ban phần thưởng lớn lao cho những ai can đảm chịu đựng sự thử thách lòng tin.

Nếu Chúa hoạt động trong cuộc sống của bạn để làm bộc lộ đức tính đặc biệc, quá trình có thể mất thời gian. Tảng than không hóa thành kim cương sau một đêm; cuộc sống chúng ta cũng thế.

Khi bạn nghĩ mình đã kiệt sức, chỉ cần bám chặt thêm một chút nữa. Kiên nhẫn thường là chìa khóa mở những cánh cửa ban ơn lành của Chúa, và đôi khi chúng ta phải bằng lòng chờ đợi câu trả lời của Ngài. Khi chúng ta trông đợi Chúa đặt dấu chấm hết cho vấn đề của chúng ta ngay lập tức, nhưng Ngài biết sau đó sẽ tốt hơn. Việc sắp xếp thời gian của Chúa không thể nào sai lầm. “Ngài làm việc gì cũng tốt đẹp cả” (Mác-cô 7:37). Hãy trông cậy Ngài!

Đức tin chính là tin tưởng. Đức tin chính là trông cậy. Đức tin chính là không từ bỏ. Đức tin sẽ không nói bất cứ điều gì là không thể. Đức tin không để bị cướp mất niềm vui, bình an bởi hoàn cảnh hoặc khó khăn.

Nếu chúng ta không chấp nhận thất bại, thay vào đó, bám chặt vào Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta quyết định tin tưởng những lời hứa của Ngài, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng ngay lập tức, chiến thắng sau cùng sẽ là của chúng ta. Đức tin như thế không thể nào bị đánh bại. Chúa luôn hoàn thành giúp cho chúng ta.

Quote: What is defeat? Nothing but education, nothing but the first step to something better. —Wendell Phillips

Thất bại là gì? Không là gì ngoài việc giáo dục, không là gì nhưng chính là bước đầu tiên đi đến điều gì đó tốt hơn.—Wendell Phillips.

Who deserves love?

By Maria Fontaine

People don’t have to be perfect in order to deserve our love. They don’t have to be faultless or easy to like or get along with. That’s a good thing, because none of us are all those things all the time; none of us are perfect. God doesn’t expect us to be perfect, but He does expect us to show one another love and understanding. “All the law is fulfilled in one word, even in this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’”( Galatians 5:14).

When people live or work closely together, it’s easy to get negative or judgmental about one another, and that doesn’t make things any better, of course. It becomes a vicious cycle of judging and criticizing and measuring that undermines friendships and working relationships.

But we don’t have to fall prey to that. There is an alternative, a strengthening cycle in which we love each other through our bad days, forgive one another’s mistakes, compensate for one another’s weak areas, and bring out one another’s strengths. Love begets love. It inspires others to give their best, it wins God’s blessing, and it makes us happy.

Instead of looking at how much others are giving us or how worthy we think they are of our love and help, we should ask God for more love. God’s love is unconditional and strong enough and pure enough to withstand our human faults and mess-ups, which are many. We should ask Him for love that isn’t contingent on us clicking with people, love that appreciates them for who they are, love that loves even when they are late or selfish or rude or unkempt or disorganized or just plain in the wrong.

There are many reasons, of course, for a lack of love. Being judgmental is one. Being self-centered is another; when we focus on our own needs and what we want, we don’t see the needs of others. Selfishness is another; we think that giving to others of our time and attention will cost us more than we want to give or stand to gain. Busyness is another; we get so focused on reaching our goals that we don’t realize the effect this is having on others. Stress also hinders love, because at the time nothing seems as important as whatever has us stressed. Pride is another, because it takes humility to put love into action or words; our pride tells us to wait for the other person to make the first move. Resentment over past hurts that we haven’t forgiven and let go of can hinder our ability to love for a long time.

It’s also possible that those we find it hard to love would be pretty difficult for anyone to get along with. Maybe they don’t go about things the right way. Maybe they are full of faults.

We can always come up with some reason not to love, and each seems justified if we’re only willing to love when it comes easy. But when we put ourselves in others’ shoes, we realize what a big difference a little love could make. Then all those excuses don’t hold up.

The apostle Paul wrote that without love, our lives don’t really amount to anything. Of our talents and achievements and even our sacrifices he said, “Without love, it is nothing.”( 1 Corinthians 13:1–3). Impartial, unconditional love is not a natural human quality. It’s supernatural. It’s heavenly. But it’s not out of our reach. It’s a gift of God, and it’s ours for the asking. “Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights.”( James 1:17). “Ask [God], and it will be given you.”( Matthew 7:7). It’s a gift, but we don’t get better at it automatically. Nothing precious comes easy. Like replacing any old habit with a new one, learning to love like God does takes time and thought and prayer and effort. If we want to grow in love, we have to make time for that.

If this rings true, step back and reevaluate things. Look at your life and goals, and factor in more time to love. Factor in more time for your loved ones. Factor in time for friendships, and not just with people you’re already close to or naturally get along with. Factor in time for going-out-of-your-way love. And be sure to factor in time for heart-to-heart communication with Jesus, who the Bible calls “the express image of the invisible God,”( Hebrews 1:3; Colossians 1:15) being filled with and transformed by His love, and thanking Him for it.

God wants to give you the love you need to be fulfilled and happy, and He wants to love others through you. He wants to stretch you and make you capable of loving much more than you probably think you’re capable of.

Love is a miracle. Ask Him for that miracle. Ask Him for more of His nature, and then act as though you have all the love you need to make the right choices, the unselfish, loving, humble choices, the hard choices. And God won’t fail. He’ll fill your heart to overflowing.

AI XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU?

Maria Fontaine

Mọi người không cần phải hoàn hảo để xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Họ không cần phải không mắc sai lầm hoặc dễ chịu hoặc hòa hợp. Đó là điều tốt, bởi vì không ai trong chúng ta có được tất cả điều ấy. Chúa không trông đợi chúng ta hoàn hảo, nhưng Ngài trông đợi chúng ta biểu lộ tình yêu và sự thông hiểu đối với nhau. “Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Ga-lát 5:14).

Khi mọi người sống và làm việc gần với nhau, rất dễ nảy sinh tiêu cực và xét đoán lẫn nhau, và lẽ dĩ nhiên điều này không làm cho sự việc trở nên tốt hơn chút nào. Nó sẽ trở thành một vòng xét đoán, chỉ trích, soi mói đầy ác ý làm hủy hoại tình bạn và mối quan hệ làm việc.

Nhưng chúng ta không cần phải là nạn nhân của nó. Có một sự lựa chọn, một vòng tròn thêm sức, trong đó chúng ta yêu thương lẫn nhau trong những ngày gian khổ, tha thứ cho nhau, bù đắp những yếu đuối của nhau, và làm bộc lộ điểm mạnh nơi người khác. Tình yêu sinh ra tình yêu. Nó truyền cảm hứng cho những người khác cho đi điều tốt nhất nơi họ, giành được ơn lành của Chúa, và làm cho chúng ta hạnh phúc.

Thay vì chú ý đến việc những người khác cho chúng ta nhiều như thế nào, hoặc chúng ta nghĩ họ xứng đáng như thế nào đối với tình yêu và sự giúp đỡ của chúng ta, chúng ta nên xin Chúa ban cho chúng ta nhiều tình yêu hơn. Tình yêu của Chúa là vô điều kiện, đủ mạnh và đủ tinh tuyền để chống lại những lỗi lầm và những thói hư của con người, vốn dĩ rất nhiều. Chúng ta nên xin Ngài ban tình yêu không phụ thuộc vào việc chúng ta có hợp rơ với những người khác không, tình yêu trân trọng con người chính họ, tình yêu yêu thương ngay cả khi họ trễ nãi, ích kỷ, thô lỗ, không ngăn nắp hoặc thiếu tổ chức hoặc sai trái.

Lẽ dĩ nhiên có rất nhiều nguyên nhân trong việc thiếu yêu thương. Xét đoán là một trong những nguyên nhân. Tự cho mình là trung tâm là một nguyên nhân khác; khi chúng ta chỉ chú ý đến như cầu của bản thân và những gì chúng ta muốn, chúng ta không nhìn thấy nhu cầu của những người khác. Ích kỷ là một nguyên nhân khác; chúng ta nghĩ cho người khác thời gian và sự quan tâm sẽ lấy đi nhiều hơn những gì chúng ta muốn cho đi hoặc nhận lại. Sự bận rộn là một nguyên nhân; chúng ta quá tập trung vào việc đạt đến những mục tiêu của mình, đến nỗi không nhận thấy ảnh hưởng của nó đối với những người khác. Căng thẳng cũng ảnh hưởng đến yêu thương, bởi vì những lúc ấy không có gì quan trọng cho bằng những gì đang khiến chúng ta căng thẳng. Kiêu ngạo là một nguyên nhân, bởi vì cần sự khiêm tốn để đặt tình yêu vào trong hành động và lời nói; sự kiêu ngạo bảo chúng ta chờ cho đến khi người khác hành động trước. Oán giận về những nỗi đau trong quá khứ mà chúng ta không tha thứ và cho qua có thể ảnh hưởng đến khả năng yêu thương dài lâu.

Cũng có thể những người chúng ta cảm thấy khó yêu thương khó có ai hòa hợp được. Có thể họ không cư xử đúng. Có thể họ mắc nhiều sai lầm.

Chúng ta có thể luôn có được lý do để không yêu thương, và mỗi một lý do dường như bào chữa cho việc chúng ta chỉ yêu thương khi dễ dàng. Nhưng khi chúng ta đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta sẽ thấy được điều khác biệt to lớn mà chỉ cần một ít tình yêu có thể làm được. Lúc ấy, tất cả mọi lý lẽ đều không còn đứng vững.

Tông đồ Phao-lô đã viết rằng nếu không có tình yêu, cuộc sống của chúng ta thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Về những tài năng, những thành tựu của chúng ta, ngài đã nói: “Nếu không có tình yêu, thì chẳng có ích gì” (1 Cô-rin-tô 13:1-3). Tình yêu không điều kiện, không thiên vị không phải là bản tính tự nhiên của con người. Đó là điều siêu nhiên. Nó thuộc về trên trời. Nhưng nó không hề nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Đó là một món quà của Chúa, và nó là của chúng ta nếu chúng ta cầu xin. “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc đều từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gia-cô-bê 1:17). “Hãy xin [Chúa], thì sẽ được” (Mát-thêu 7:7). Đó là một món quà, nhưng chúng ta không thể tự động trở nên tốt hơn được. Không một điều quý giá nào đến một cách dễ dàng. Giống như việc thay thế một thói quen cũ bằng một thói quen mới, học cách yêu thương như Chúa cũng mất thời gian, tâm tư, cầu nguyện, và cố gắng. Nếu chúng ta muốn phát triển tình yêu, chúng ta phải dành thời gian cho nó.

Nếu đúng như thế, hãy lùi lại và đánh giá lại mọi việc. Hãy nhìn lại cuộc sống và những mục tiêu của bạn và dành để yêu thương. Dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn yêu thương. Dành thời gian cho bạn hữu, và không chỉ với những người bạn gần gũi hoặc hòa hợp. Dành thời gian để yêu thương theo cách khác hơn. Và hãy chắc chắn dành thời gian cho việc giao tiếp thân tình với Chúa Giê-su, Đấng mà Kinh Thánh gọi là: “hình ảnh Chúa vô hình” (Do Thái 1:3; 1 Cô-lô-xê 1:15), được đong đầy và thay đổi bởi tình yêu của Ngài, và tạ ơn Ngài về điều đó.

Chúa muốn ban cho chúng ta tình yêu chúng ta cần để được thỏa nguyện và hạnh phúc, và Ngài muốn yêu thương những người khác thông qua chúng ta. Ngài muốn đòi hỏi nhiều nơi chúng ta và làm cho chúng ta có thể yêu thương nhiều hơn chúng ta nghĩ mình có thể.

Tình yêu là một phép lạ. Hãy cầu xin Ngài phép lạ ấy. Cầu xin Ngài để có thêm bản tính của Ngài, và rồi hãy hành động như thể bạn có tất cả tình yêu mình cần để đưa ra quyết định đúng đắn, những lựa chọn khiêm tốn, yêu thương, không ích kỷ, những lựa chọn khó khăn. Và Chúa không bao giờ làm bạn thất vọng. Ngài sẽ đong đầy trái tim bạn cho đến khi ngập tràn.

Quote: Life is born of struggle. To enter this world, a baby must leave the comfort and security of the womb and make a difficult and perilous passage through the narrow birth canal. Before an eagle can soar to the heavens, it must peck and push its way out of the egg. Before a butterfly can delight us with its colors and grace, it must escape from its cocoon.

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Để bước vào thế giới này, một đứa bé phải rời bỏ nơi dạ con thoải mái và an toàn, và trải qua quảng đường nguy hiểm nhỏ hẹp. Trước khi một con đại bàn có thể xoải cánh bay trên không trung, nó phải đục và cố chui ra khỏi trứng. Trước khi một con bướm có thể làm bạn say mê bởi màu sắc và sự duyên dáng của nó, nó phải thoát ra khỏi cái kén.

LIVE WELL ON LESS

By Swati Sanklecha

The advantages of learning to live by the less-is-more tenet are many. Contemporary lifestyles and habits have a way of blinding us to those benefits, in part by keeping us so busy that we seldom stop long enough to carefully consider what we’re doing. We “move with the groove,” but that groove may be depleting us of precious funds, health, and happiness. A few ways to “move your groove” are:

Self-propel. A lot of people are so used to getting behind the wheel to go anywhere that they don’t realize how fun, eco-friendly, and healthy it is to walk the few blocks to the gym (that can double as your warm-up, saving time overall) or anywhere else within comfortable walking distance. Or do errands by bicycle. Besides getting exercise and fresh air, you can significantly reduce your carbon footprint, “experience life” along the way, and save money. Exercise also produces a healthy natural high and increases energy levels. Public transport and carpooling are also relatively economical and eco-friendly options.

Go natural. Drinking plenty of water and eating lots of fresh fruits and vegetables, including nutrition-dense yet inexpensive seasonal ones, will boost your resistance and thus lower your medical expenses.

Local fruits and vegetables often have nutritional benefits that rival expensive, exotic supplements like spirulina or Tibetan leh berries. Depending on what is available and affordable in your area, some of the best cosmetics and health products may be among the cheapest, and you may already have them in your kitchen. A salt-soap-and-loofah scrub can give the same smooth, polished-body effect as an expensive body scrub made from exotic ingredients. Mashed papaya can give you a quick peel that is cheaper than a glycolic peel. (Don’t leave it on for more than 10 minutes, though!) Olive oil makes great lip gloss and is harmless if accidentally ingested or kissed off. Research the benefits and possible adverse effects of any homemade health or beauty aid before trying. Moderation is usually advisable.

You probably don’t have a lot of time to make your own potions and lotions. However, eating healthfully and living well is possible even on a tight budget, and it can be fairly simple. Form good habits, and you can splurge once in a while on a special treat like a foot spa or special meal.

Recycle. Shop for an exciting “new” outfit in your own wardrobe by finding things you haven’t worn for a while and giving them a fresh look by making alterations or pairing them with something new. Or have a discards-and-treasures party with friends, where you get together little-worn clothing and other items and offer them to each other before donating the rest to charity.

Repair rather than replace worn or broken but salvageable items, or pass them on to someone else who will.

Limit paper clutter and the associated waste by doing as much as you can electronically, like keeping records on computer and using email.

Do it yourself. Learn to do some of the things you’ve been paying others to do for you. You’ll save money, learn new skills, and perhaps even pick up a new hobby in the process.

Be values oriented. Trying to keep up with the Joneses costs in more ways than one. Jesus taught “One’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”( Luke 12:15). Jesus also pointed the way to God’s blessing and happiness and fulfillment in life when He said, “Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things”—everything you really need—“shall be added to you.”( Matthew 6:33).

Co-op. Living or doing things cooperatively with extended family or like-minded friends is more cost- and labor-efficient than private living, and it gives a sense of community. It’s also a step toward learning to “love your neighbor as yourself,” which is another key to God’s blessing and true happiness.

God is a great life coach. When we follow Him and His spiritual laws, we find that it can actually be easier and more fun to live on less.

SỐNG TỐT DÙ CÓ ÍT

Swati Sanklecha

Có rất nhiều lợi ích trong việc học cách sống theo đạo lý có ít hơn tốt hơn là có nhiều hơn. Phong cách sống và những thói quen hiện đại khiến chúng ta không nhìn thấy những lợi ích ấy, bởi nó khiến chúng ta quá bận rộn đến nỗi hiếm khi dừng lại đủ lâu để xem xét một cách cẩn thận những gì chúng ta đang làm. Chúng ta “chuyển động với nếp sống đều đều,” nhưng nếp sống đều đều ấy làm rỗng những nguồn dự trữ quý giá của chúng ta. Một số cách để “di dời nếp sống đều đều”:

Tự di chuyển. Rất nhiều người quá quen với việc lái xe khi đi bất cứ nơi đâu, nên họ không nhận thấy thú vị, thân thiện với môi trường, và khỏe khắn khi đi bộ vài dãy nhà đến phòng tập thể dục (nó có tác dụng khởi động gấp đôi và tiết kiệm thời gian) hoặc bất cứ nơi nào khác không xa lắm có thể đi bộ. Hoặc đi công chuyện lặt vặt bằng xe đạp. Ngoài việc tập thể dục và hít thở không khí trong lành, bạn có thể giảm được đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, “trải nghiệm cuộc sống” dọc trên đoạn đường, và tiết kiệm tiền. Tập thể dục cũng giúp có sức khỏe tốt, và tăng sinh lực. Phương tiện giao thông công cộng và đi chung xe cũng là lựa chọn mang tính chất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Phương pháp tự nhiên. Uống thật nhiều nước và ăn nhiều rau củ và trái cây tươi, bao gồm những loại theo mùa không đắt tiền nhưng giàu dinh dưỡng, sẽ tăng cường sức đề kháng và như thế hạ thấp chi phí thuốc men của bạn.

Những rau củ và trái cây bản địa thường rất giàu giá trị dinh dưỡng và rất đắt, cũng như những loại thực phẩm chức năng từ nước ngoài như tảo spirulina và quả mọng Tibetan leh. Tùy thuộc vào những gì có nơi bạn ở và trong khả năng chi trả của bạn, một số loại mỹ phẩm tốt nhất và những sản phẩm tốt cho sức khỏe có thể là rẻ nhất, và bạn có thể có nó trong nhà bếp. Xà phòng muối và sơ mướp có thể mang lại tác dụng làm láng mịn cơ thể như những loại bông tắm đắt tiền được làm từ những nguyên liệu từ nước ngoài. Mặt nạ dưỡng da bằng đu đủ nghiền rẻ hơn và tốt hơn mặt nạ từ những loại hóa chất (Đừng để nó quá mười phút!). Dầu ô-liu làm son dưỡng môi tốt nhất và không gây hại nếu lỡ nuốt vào miệng hoặc bị hôn mất. Tìm hiểu những lợi ích và những ảnh hưởng có hại có thể xảy ra của tất cả những mỹ phẩm làm đẹp, thực phẩm sức khỏe làm ở nhà trước khi thử. Đừng thái quá chính là lời khuyên hữu hiệu.

Có lẽ bạn không có thời gian làm thuốc nước hoặc chất dưỡng da giữ ẩm. Tuy nhiên, ăn uống khỏe mạnh và sống khỏe là điều hoàn toàn có thể cho dù eo hẹp về tiền bạc, và nó khá đơn giản. Hãy hình thành thói quen tốt, và lâu lâu bạn có thể phung phí một chút vào việc chăm sóc đặc biệt như massage chân hoặc một bữa ăn đặc biệt.

Tái chế. Sắm quần áo “mới” ngay trong tủ quần áo của chính bạn bằng cách tìm những thứ đã lâu bạn không mặc và cho nó một vẻ mới bằng cách sửa đổi hoặc kết hợp nó với thứ gì đó mới. Hoặc tổ chức buổi tiệc những thứ quý giá-những thứ vứt đi cùng với những người bạn, dịp bạn tập hợp những quần áo cũ và những món đồ khác và cho ai đó trước khi mang số còn lại cho từ thiện.

Sửa chữa thay vì thay thế những cái hư cũ nhưng là những thứ có thể tận dụng lại, hoặc cho ai đó có thể sửa chữa lại.

Hạn chế dùng đến giấy và hoang phí giấy bằng cách thực hiện theo phương pháp điện tử nếu có thể, giống như lưu trữ trên máy tính và sử dụng e-mail.

Tự làm lấy. Học cách làm những thứ mà bạn phải trả tiền để người khác làm giúp. Bạn tiết kiệm được tiền, học được những kỹ năng mới, và có thể có được sở thích mới.

Có khuynh hướng lượng giá trị. Cố cạnh tranh với những người xung quanh lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ. Chúa Giê-su đã dạy: “Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lu-ca 12:15). Chúa Giê-su cũng chỉ con đường dẫn đến ơn huệ của Đức Chúa và có được hạnh phúc và sự thỏa nguyện trong cuộc sống khi Ngài nói: “Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài trước tiên”—mọi thứ bạn thật sự cần—“sẽ được ban cho sau” (Mát-thêu 6:33).

Hợp tác. Sống và làm việc cùng nhau trong một gia đình nhiều thế hệ hoặc những người cùng suy nghĩ sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí, nhân lực hơn là sống một mình, và nó mang đến một giá trị cộng đồng. Đó cũng là một bước tiến đến việc học được “yêu người thân cận như chính mình,” một mấu chốt khác để có được ân huệ của Chúa và hạnh phúc thật sự.

Thiên Chúa chính là một người huấn luyện cuộc sống vĩ đại. Khi chúng ta theo Ngài và những luật lệ tinh thần của Ngài, chúng ta sẽ nhận thấy rằng thực sự dễ dàng và vui thú hơn khi sống dù có ít hơn.

MASTER OF REINVENTION

“Necessity is the mother of invention,” Plato wrote (The Republic, circa 380 bc.). Others have since added that necessity is also the mother of reinvention—meaning that new challenges give birth to progress in new directions. That certainly has proven true during the economic upheavals of the past couple of years. Forced from their relatively comfortable positions in the former status quo, many people have reinvented their businesses or found promising new careers in fields they never would have considered otherwise. Others have reexamined their priorities and are now focusing on things they used to think they didn’t have much time for, such as family, community service, charity work, further education, or spiritual pursuits.

If you’re looking to reinvent yourself during an economic downturn—or any time, for that matter—Jesus is a master at that. The Bible promises, “If anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.”( 2 Corinthians 5:17).

BẬC THẦY CỦA VIỆC CƠ CẤU LẠI

Plato đã viết: “Sự cần thiết chính là nguyên nhân phát sinh sự phát minh”. Từ đó, nhiều người thêm vào rằng sự cần thiết cũng chính là nguyên nhân phát sinh sự cơ cấu lại—có nghĩa rằng những thách thức mới tạo ra những hướng tiến bộ mới. Điều này được chứng thực trong những biến động kinh tế trong những năm qua. Bị buộc phải thay đổi những vị thế tiện lợi trong hiện trạng cũ, nhiều người đã cơ cấu lại việc kinh doanh của họ hoặc tìm thấy sự hứa hẹn cho những công việc mới trong những lĩnh vực mà họ chưa từng bao giờ nghĩ đến. Những người khác đánh giá lại những điều ưu tiên của họ và bắt đầu tập trung vào những việc họ từng nghĩ mình đã không dành nhiều thời gian, ví dụ như gia đình, phục vụ cộng đồng, công việc thiện nguyện, học cao hơn, hoặc những hoạt động tinh thần.

Nếu bạn đang xem xét làm thế nào để đổi mới bản thân cách tốt hơn trong quá trình suy thoái kinh tế—hoặc bất kỳ lúc nào—Chúa Giê-su chính là bậc thầy trong lĩnh vực này. Kinh thánh có hứa: “Phàm ai ở trong Đức Giê-su đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cô-rin-tô 5:17).

Starting again

The story of the apostle Peter, as retold by Abi F. May

My heart has sunk to such depths that not even the incessant flow of tears can wash away the regret and despair. How did it all go so wrong?

Until three years ago I had been fairly content with my life as a fisherman, yet I wasn’t truly satisfied. I resented paying the tax collector his due. I resented the rabbis for criticizing my drinking and coarse language. Most of all I resented the fact that although my belly would be filled most days, I was never really any better off. The next day I would need to fish again to eat again. Was the sum of my life a basket of fish?

I hadn’t sought out the Master—He had found me. He appeared to be a teacher who spoke with both kindness and authority. I’d heard Him speak before and realized then that He was no ordinary man, but it was that meeting by the Sea of Galilee that changed my life.

I’d been out all night with my brother Andrew and our fishing partners, James and John. Two boats, a night of fishing, and not one fish! All I wanted to do was finish washing the nets, get home, eat, and go to sleep.

A crowd had gathered to hear Jesus teach, and He wanted to borrow my boat. Anchored a short distance from the shore, everyone would be able to see and hear Him. Fair enough.

By the time He was done, I had finished with my nets and I was about to go home, but He told us to take our boats out to deep water and cast our nets once more—the same nets I had just used my last strength to clean. I was tired and hungry, but there was something about Jesus that made it hard to say no.

When we hauled in our nets, they were filled with so many fish that they could barely hold them all. And when we got the fish into our boats, they were so heavy they nearly sank us.

“Leave it all behind and follow Me,” Jesus told us when we got to shore. He didn’t mean for us to forsake only those fish, we quickly realized, but also our boats, our nets, our families, our homes—everything. And we did. All four of us left with Him that day, with only the clothes on our backs.

During the next three years we saw amazing things! He healed countless people and did many other miracles—like the time the twelve of us He had chosen as disciples were in a boat far from land when a storm hit. Jesus had stayed behind to pray, but He came to us when the storm was at its worst, walking on the water. When I asked if it was really Him, He told me to leave the boat and come to Him. I also walked on the water for a few steps, but then I panicked and began to sink. I would have drowned if Jesus hadn’t caught me.

He was always there when we needed Him, but where was I when He needed me? That’s why I have this ache in the pit of my stomach. I had boasted several times that I would always be there for Him, that I would never run off to save my own skin, but look what happened!

Two nights ago, I couldn’t even stay awake while He was praying in the Garden of Gethsemane, before His enemies came for Him. Then what did I do? I ran off and hid, then followed at a safe distance to see where they were taking Him and what they would do to Him. I was waiting in a nearby courtyard as He stood trial before a religious council, when a woman singled me out as one of His followers. I denied it. And not only to her, but two other times as well. I could have stood up for Him then. Why didn’t I?

I was such a coward! I insisted that I didn’t know Jesus—the same Jesus who had done all those miracles, who had showed such love, whom I had recognized was the Son of God. I’m a failure as a disciple and as a friend!

Yesterday His enemies persuaded the Romans to execute Him. If only I could turn back time. I would give anything for another chance. …

That was Simon Peter’s story up to that painful moment, but it wasn’t the tragic end he imagined.

The third day after Jesus was put to death and buried, an angel appeared to three women who had gone to His tomb at sunrise. “Do not be alarmed,” he told them. “You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him. But go, tell His disciples—and Peter—that He is going before you into Galilee; there you will see Him.”

And it happened as the angel said it would. Peter, unsure of himself or what to do, returned with his friends to the Sea of Galilee, where the story had begun. They spent the night fishing, and like that night years before, they caught nothing. In the morning, they saw a man on the shore. He called out to them, “Cast the nets again!” Could it be … Jesus? Soon the nets were filled with fish. It was Jesus! Peter impulsively jumped overboard and swam to shore to greet the risen Savior. Over a breakfast of bread and fish, Jesus and Peter had a conversation that Jesus concluded with the same words that had changed Peter’s life the first time—“Follow Me.”

We know from the Bible and other historical records that Peter overcame his despair and started again. He went on to preach and teach for the rest of his life, and was a key figure in the Early Church.

Peter’s story reminds us that no matter what has happened thus far on life’s journey, we can find strength to start again, like he did. We can go on to greater things, because, as Peter later wrote, our faith and hope is in God, not ourselves (1 Peter 1:21). If we stay close to Jesus, the best is yet to come.

This retelling is based on Luke 5:1–11; Matthew 14:22–33; Mark 14:66–72; 16:1–7; Matthew 27:1–2; John 21.1

BẮT ĐẦU LẠI

Câu chuyện của tông đồ Phê-rô được kể lại bởi Abi F. May

Tôi đau khổ tột cùng, dù có khóc nhiều thế nào cũng không thể rửa sạch cảm giám hối hận và tuyệt vọng? Tại sao tất cả mọi thứ đều sai trái thế này?

Cách đây ba năm, tôi, một ngư dân khá hài lòng với cuộc sống, tuy nhiên tôi thật sự không thỏa mãn. Tôi không bằng lòng khi phải nộp thuế. Tôi bực tức khi những giáo sĩ phê bình việc uống rượu và những từ ngữ thô lỗ của tôi. Điều khiến tôi không bằng lòng nhất chính là sự thật rằng bụng tôi no qua ngày, nhưng chỉ thế, chẳng có gì tốt hơn cả. Ngày hôm sau, tôi lại phải bắt cá để ăn tiếp. Liệu có phải cả đời tôi là một giỏ cá không?

Không phải tôi tìm đến Thầy—Thầy đã tìm tôi. Ngài là một vị Thầy giảng dạy vừa ân cần, vừa uy quyền. Tôi đã nghe Ngài giảng dạy trước đó và nhận ra Ngài không phải là một người bình thường, nhưng chính buổi gặp mặt tại Biển Hồ Ga-li-lê đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi đã cùng em trai là An-rê và những bạn chài lưới khác là Gia-cô-bê và Gio-an thả lưới cả đêm ngoài khơi. Hai chiếc thuyền, và cả đêm chài lưới, và không một con cá nào! Tất cả những gì tôi muốn làm chính là giặt sạch lưới, về nhà, ăn và ngủ một giấc.

Đám đông tụ tập để nghe Đức Giê-su giảng dạy, và Ngài muốn mượn chiếc thuyền của tôi. Thả neo gần bờ để mọi người có thể nhìn thấy và nghe Ngài giảng. Thôi cũng được.

Khi Ngài giảng xong, tôi cũng vừa giặt xong lưới và chuẩn bị về nhà, nhưng Ngài bảo chúng tôi cho thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới một lần nữa—cùng những chiếc lưới mà tôi đã dùng chút sức lực còn lại để giặt sạch. Tôi mệt mỏi và đói bụng, nhưng có điều gì đó nơi Đức Giê-su khiến tôi khó có thể từ chối.

Khi chúng tôi kéo mạnh lưới, tất cả các lưới đều chứa căng nặng rất nhiều cá. Và khi chúng tôi mang cá lên thuyền, con thuyền nặng đến nỗi gần như muốn chìm.

“Hãy bỏ lại tất cả và theo Tôi,” Đức Giê-su đã nói với chúng tôi khi lên bờ. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra Ngài không chỉ muốn chúng tôi bỏ lại số cá kia nhưng còn cả những con thuyền, lưới, gia đình, nhà cửa—mọi thứ. Và chúng tôi đã làm thế. Bốn người chúng tôi đã bỏ lại để đi theo Ngài vào ngày hôm ấy, chỉ với quần áo mang sau lưng.

Trong suốt ba năm sau đó, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kinh ngạc! Ngài chữa lành vô số người và làm rất nhiều phép lạ—giống như lần mười hai tông đồ chúng tôi, những người Ngài đã chọn đang ở trên thuyền cách xa bờ khi cơn bão ập đến. Đức Giê-su ở lại để cầu nguyện, nhưng Ngài đã đến với chúng tôi trong lúc cơn bão dữ dội nhất, bước đi trên mặt nước. Khi tôi hỏi liệu có thật là Ngài không, Ngài bảo tôi hãy rời thuyền và đến với Ngài. Tôi cũng đã bước đi trên mặt nước được vài bước, nhưng rồi tôi sợ hãi và bắt đầu chìm. Có lẽ tôi đã chìm nếu Đức Giê-su không nắm lấy tôi.

Ngài luôn có mặt mỗi khi chúng tôi cần Ngài, nhưng tôi đã ở đâu khi Ngài cần tôi? Đó là lý do tôi đau thắt ruột. Tôi đã nhiều lần khoác lác rằng tôi sẽ luôn ở bên Ngài, rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn, nhưng hãy nhìn những gì đã xảy ra!

Cách đây hai đêm, tôi thậm chí không thể thức trong khi Ngài cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu, trước lúc kẻ thù đến bắt Ngài. Kế đến, tôi đã làm gì? Tôi bỏ chạy và trốn, rồi theo sau Ngài ở đằng xa để xem họ dẫn Ngài đi đâu và làm gì với Ngài. Tôi ngồi chờ trong sân gần đó, khi Ngài chịu xét xử bởi Thượng Hội Đồng, khi một người phụ nữ nhận ra tôi là một trong những người đi theo Ngài. Tôi đã chối. Và không chỉ với cô ấy, nhưng còn hai lần nữa. Tôi đã có thể can đảm vì Ngài. Nhưng đã không làm?

Tôi quả là một kẻ nhát gan! Tôi khăng khăng rằng mình không biết Đức Giê-su—Đức Giê-su, Đấng đã làm tất cả những phép lạ, Đấng bày tỏ tình yêu thương, Đấng mà tôi nhận ra chính là Con Thiên Chúa. Tôi đã phản bội Ngài với tư cách là một tông đồ và một người bạn!

Ngày hôm qua, kẻ thù đã thuyết phục Rô-ma xử tử Ngài. Giá mà tôi có thể quay trở lại, tôi đã làm khác đi. …

Đó là câu chuyện của Si-mon Phê-rô kể về khoảnh khắc đau đớn, nhưng đó không phải là kết thúc của một bi kịch ông đã tưởng tượng.

Ngày thứ ba, sau khi Đức Giê-su chết và đặt trong mộ, thiên thần đã xuất hiện với ba người phụ nữ đến mộ Ngài vào lúc sáng sớm. Thiên thần nói với họ: “Đừng sợ hãi. Các bà tìm Giê-su Na-da-rét, người đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại! Ngài không ở đây. Hãy nhìn nơi họ đã đặt Ngài. Nhưng hãy ra đi, nói cho những môn đệ của Ngài—và Phê-rô—rằng Ngài sẽ đi trước đến Ga-li-lê; ở đó mọi người sẽ nhìn thấy Ngài.”

Và mọi việc đã xảy ra như lời thiên thần đã nói. Phê-rô bối rối, không biết phải làm gì, trở lại Biển Hồ Ga-li-lê cùng với những người bạn, nơi mà câu chuyện đã bắt đầu. Họ bắt cá cả đêm, và giống như đêm cách đó vài năm, họ chẳng bắt được gì. Vào buổi sáng, họ nhìn thấy một người đàn ông trên bờ. Người ấy gọi họ: “Hãy thả lưới thêm lần nữa đi!” Có phải là …Chúa Giê-su không? Không lâu sau, lưới đầy cá. Đó chính là Chúa Giê-su! Phê-rô vội vã nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ để chào Đấng Cứu Thế đã sống lại. Trong buổi điểm tâm với bánh mì và cá, Đức Giê-su và Phê-rô đã có cuộc trò chuyện và kết thúc với cùng những từ đã thay đổi cuộc sống của Phê-rô lần đầu tiên—“Hãy theo Ta”.

Kinh Thánh cho chúng ta biết và lịch sử đã ghi lại rằng Phê-rô đã vượt qua sự tuyệt vọng và bắt đầu lại. Ông đã đi rao giảng và giảng dạy suốt quãng đời còn lại của ông, và chính là nhân vật chính yếu trong Hội Thánh Sơ Khai.

Câu chuyện của Phê-rô nhắc tôi nhớ rằng cho dù bất cứ điều gì đã xảy ra trong chuyến hành trình cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh để bắt đầu lại, giống như ông đã làm. Chúng ta có thể làm tiếp những điều to lớn hơn, bởi vì như Phê-rô đã viết, niềm tin và hy vọng chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, chứ không phải bản thân chúng ta (1 Phê-rô 1:21). Nếu chúng ta ở gần bên Chúa Giê-su, điều tốt nhất sẽ đến với chúng ta.

Câu chuyện được tường thuật lại này được dựa trên Lu-ca 5:1-11; Mát-thêu 14:22-33; Mác-cô 14:66-72; 16:1-7; Mát-thêu 27:1-2; Gio-an 21

Quote: If you ever feel like the tests, trials, and battles are more than you can bear, remember that God is greater than they are. Take them to Him.

—D.B.B

Nếu bạn cảm thấy những gian nan, thử thách là quá sức chịu đựng, hãy nhớ rằng, Thiên Chúa vĩ đại. Hãy mang chúng đến cho Người.

—D.B.B

WHAT ABOUT YOU?

If you’re having trouble believing that God can help you overcome past mistakes and present difficulties, it may be because you haven’t yet received Jesus into your heart. You can do that right now by praying the following prayer:

Dear Jesus, thank You for dying for me so I can have eternal life. Please forgive me for every wrong and unloving thing I have ever done. Come into my heart, give me Your gift of eternal life, and help me to know Your love and peace. Thank You for hearing and answering this prayer and for being always with me, from this moment on. Amen.

BẠN THẾ NÀO?

Nếu bạn đang cảm thấy khó để tin rằng Chúa có thể giúp bạn vượt qua những lầm lỗi của quá khứ và những khó khăn của hiện tại, có thể là vì bạn vẫn chưa đón nhận Chúa Giê-su vào trong tâm hồn của mình. Bạn có thể làm điều ấy ngay bây giờ bằng cách đọc lời nguyện sau:

Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Ngài đã chết vì con, nhờ đó con có được cuộc sống đời đời. Xin tha thứ mọi tội tỗi và những việc làm thiếu yêu thương con đã làm. Xin đến trong trái tim của con, và ban cho con món quà sự sống đời đời của Ngài. Tạ ơn Ngài đã nghe và đáp trả lời cầu nguyện này của con qua việc luôn ở bên con kể từ giây phút này. A-men.

WINGS OUT OF WEIGHTS

No matter what obstacles you face in life, there is a way to live above them. God gives His children wings when things get to be too much. Wings are born out of weights.

There’s a sort of devilish gravitation in this old world that daily strives to pull us down. But there’s also an upward pull that can lift us up to the very heart of God. “Those who wait on the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles.” (Isaiah 40:31). Those who wait in the Lord’s presence, in prayer and in His Word, rise to realms of peace and rest. —Virginia Brandt Berg

ĐÔI CÁNH TỪ NHỮNG GÁNH NẶNG

Cho dù bất cứ trở ngại nào bạn phải đối mặt trong cuộc sống, luôn có một cách để sống vượt lên trên nó. Chúa ban cho con cái của Ngài đôi cánh khi mọi việc trở nên quá nặng nề. Đôi cánh được sinh ra từ những gánh nặng.

Có phần nào sức hút hiểm ác trong thế giới củ kỹ này mỗi ngày kéo chúng ta xuống. Nhưng cũng có một lực kéo lên để kéo chúng ta đến gần với trái tim của Chúa. “Những người trông cậy Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh” (I-sai-a 40:31). Những ai ở trong sự hiện diện của Chúa, trong lời cầu nguyện và trong Lời Ngài, sẽ đến được nơi bình an và nghỉ ngơi.—Virginia Brandt Berg

A new morning, a fresh start

A spiritual exercise

Every morning is a new chance to do things differently, better than we have before—especially when we take time to connect with God, get His perspective on the areas we want to improve in, and ask Him to help us make the necessary adjustments in our thinking, attitudes, and actions. In fact, there is nothing He would rather do than help us change for the better.

Morning by morning new mercies I see!

Great is Thy faithfulness dear Lord unto me.

—Thomas Chisholm

A wonderful way to start your day is with a prayer of thanksgiving to God for His loving care. Take a few minutes first thing tomorrow morning to do this, and see what a difference it makes in your day. You can use the following prayer, or one of your own. Or start with this one, and tailor it to your circumstances by adding specifics.

Thank You for this new day, fresh and clean, unspoiled by yesterday’s messes and mistakes. While I was sleeping, You cleaned them all up and made all things new.

Thank You for brand-new mercy, brand-new love, brand-new forgiveness, renewed strength, and Your unfailing promise of help. You’re so wonderful to me, so patient with my shortcomings and my weaknesses. You don’t look at my faults or condemn me for my mistakes, but always offer me hope.

I leave all my mistakes and failures behind. Help me to go forward, with my hand in Yours.

MỘT BUỔI SÁNG MỚI, MỘT SỰ KHỞI ĐẦU MỚI

Bài luyện tập tinh thần

Mỗi buổi sáng là một cơ hội mới để làm mọi việc cách khác đi, tốt hơn trước đây—đặc biệt khi chúng ta dành thời gian nối kết với Chúa, có được cách nhìn của Ngài trong những lĩnh vực chúng ta muốn cải thiện, và xin Ngài giúp chúng ta có được những điều chỉnh cần thiết trong suy nghĩ, thái độ và hành động. Thật ra, không việc gì Ngài muốn làm cho bằng giúp chúng ta thay đổi tốt hơn.

Cứ mỗi buổi sáng, tôi lại nhìn thấy những điều hạnh phúc mới!

Lòng tín trung của Ngài đối với con thật vĩ đại, lạy Chúa.—Thomas Chisholm

Cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày của bạn là bằng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa về sự chăm sóc yêu thương của Ngài. Hãy dành ít phút đầu tiên vào sáng mai để làm việc này, và xem việc ấy làm cho một ngày của bạn khác đi thế nào. Bạn có thể sử dụng lời cầu nguyện dưới đây hoặc lời cầu nguyện của riêng bạn. Hoặc bạn bắt đầu với lời cầu nguyện này, và thay đổi nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về ngày mới này, mới tinh, không bị vướng bẩn bởi những lỗi lầm và những vấy bẩn của ngày hôm qua. Trong khi con ngủ, Ngài đã lau sạch tất cả và làm tất cả nên mới.

Tạ ơn Ngài về lòng nhân từ mới, tình yêu mới, ơn tha thứ mới, sức mạnh mới, và lời hứa không bao giờ thất hứa của Ngài về sự trợ giúp. Ngài thật tuyệt vời đối với con, thật kiên nhẫn trước những thiếu xót và yếu đuối của con. Ngài không nhìn những lỗi của con hoặc kết tội những sai phạm của con, nhưng luôn ban cho con một niềm hy vọng.

Con bỏ lại tất cả những lỗi lầm và thất bại phía sau. Xin giúp con tiến lên phía trước với tay con trong tay Ngài.

My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, and I will look up.—Psalm 5:3

Vâng, lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con van vỉ, ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.—Thánh Vịnh 5:3

FEEDING READING

Progress—one step at a time

Ask God to help you set goals and arrive at the best plan for achieving them.
Psalm 37:23
Proverbs 16:9
Proverbs 19:21

Be conscientious; do what you can.
Proverbs 13:4
Proverbs 21:5a
Proverbs 28:20a
Ephesians 5:15–16

Thank God for His help, even if it isn’t immediately evident.
Psalm 100:4
1 Corinthians 15:57
Philippians 4:6

Trust God for the future.
Psalm 37:5
Proverbs 3:5–6
Matthew 6:31,34
Philippians 1:6

Have patience for the desired outcome.
Luke 21:19
Galatians 6:9
James 1:4
James 5:7b–8a

LƯƠNG THỰC CHO NGƯỜI ĐỌC

Tiến bộ—từng bước một

Xin Chúa giúp bạn đặt mục tiêu và có kế hoạch tốt nhất để đạt được chúng.
Thánh vịnh 37:23
Châm ngôn 16:9
Châm ngôn 19:21

Hãy tận tâm; làm những gì bạn có thể.
Châm ngôn 13:4
Châm ngôn 21:5a
Châm ngôn 28:20a
Ê-phê-sô 5:15-16

Tạ ơn Chúa về sự giúp đỡ của Ngài, ngay cả khi nó không rõ ràng ngay tức thì.
Thánh vịnh 100:4
1Cô-rin-tô 15:57
Phi-líp-phê 4:6

Tin tưởng Chúa về tương lai.
Thánh vịnh 37:5
Châm ngôn 15:57
Mát-thêu 6:31,34
Phi-líp-phê 1:16

Có lòng kiên nhẫn về kết quả mong muốn
Lu-ca 21:19
Ga-lát 6:9
Gia-cô-bê 1:4
Gia-cô-bê 5:7b-8a

FROM JESUS WITH LOVE

My riches are yours

The secret to obtaining both spiritual riches and material supply is actually quite simple: Realize what vast resources are at My disposal.

My Word contains hundreds of promises that are yours to claim. As you read, absorb, and claim them, you will see answers to your prayers that will thrill your soul and cause your faith to grow. And as you continue to read and absorb and claim, I will continue to answer and inspire and provide. Together we will create an unbeatable, unbreakable cycle of success.

That is not to say that your faith will never ebb or that you will never again go through difficult times. As long as you are in this present world you will experience good times and hard times. Problems are a necessary part of life, but your connection with Me and your faith in My love and promises can make all the difference in the world!

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

Sự giàu có của Ta là của con

Bí mật để đạt được cả sự giàu có về tinh thần và những chu cấp về vật chất thật đơn giản: Biết rằng những nguồn tài nguyên vô tận do Ta tùy ý sử dụng.

Lời của Ta có chứa đựng hàng trăm lời hứa con có thể dùng. Khi con đọc, thấm nhuần, và nhắc lại nó, con sẽ nhìn thấy những lời đáp trả cho lời cầu nguyện khiến tâm hồn con phải run lên, và làm cho lòng tin của con mạnh mẽ thêm. Và khi con tiếp tục đọc, thấm nhuần, và nhắc lại, Ta sẽ tiếp tục đáp trả, linh hứng và chu cấp. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một chu trình thành công không bẽ gãy được, không hề biết đến thất bại.

Điều ấy không có nghĩa là lòng tin của con sẽ không bao giờ bị yếu đi hoặc rằng con sẽ không bao giờ trải qua những khó khăn nữa. Bao giờ con còn ở trong thế giới hiện tại này, con sẽ trải nghiệm những lúc tốt đẹp và những lúc khó khăn, nhưng mối liên kiết với Ta và lòng tin của con vào tình yêu của Ta và những lời hứa của Ta có thể làm được tất cả sự khác biệt nơi thế gian này!