Jesus and me

PERSONALLY SPEAKING

I was 21 when I read from the Bible for the first time. Someone had suggested I read the Gospel of John first, but I knew so little about the Bible at the time that I didn’t understand the Gospels were four separate accounts of Jesus’ life and ministry. So I started at what seemed the more logical place, at the beginning of the New Testament, with the Gospel of Matthew.

By the time I got to the Gospel of John, I was fascinated with Jesus. He had the perfect answer to every question and always knew exactly what to do. But more than that, He seemed to understand me and know exactly what I needed. His words were powerful and alive. He was alive! His words reached across nearly 2000 years and touched me in a way I had never experienced before. When I finally came to John 15:15—“I have called you friends, for all things that I heard from My Father I have made known to you”—I felt He was speaking directly to me. Jesus called me His friend! I got so excited I couldn’t sit still. I wanted to tell the whole world.

I had prayed to receive Him as my Savior a few months before, but nothing much changed until I began reading His words with an open, receptive heart. His words were powerful and alive and, best of all, personal. And it got even better. Some time later, I discovered that Jesus still speaks directly and personally to His followers today, just as wonderfully as He spoke to His first disciples.

I hope this booklet will help you make that direct, personal connection with Jesus, or strengthen the relationship you already have with Him.

LỜI TÂM TÌNH

Lần đầu tiên tôi đọc Kinh thánh là năm tôi 21 tuổi. Ai đó đề nghị tôi nên đọc Tin Mừng Gio-an trước, nhưng lúc ấy tôi biết rất ít về Kinh thánh nên không hiểu Tin mừng gồm bốn bản văn riêng biệt viết về cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Giê-su. Vì thế, tôi bắt đầu từ chỗ có vẻ hợp lý hơn, ngay đầu quyển Kinh thánh với Tin mừng Mát-thêu.

Khi đọc đến Tin mừng Gio-an, tôi bị cuốn hút bởi Chúa Giê-su. Ngài có câu trả lời hoàn hảo cho mọi câu hỏi và luôn biết chính xác phải làm gì. Nhưng hơn thế nữa, Ngài dường như hiểu rõ tôi và biết chính xác tôi cần gì. Lời Ngài sống động và quyền năng. Ngài vẫn sống! Lời Ngài xuyên suốt 2000 năm và chạm đến tôi theo cách tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua. Khi đọc đến Gio-an 15:15—“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết”—tôi có cảm giác như Ngài đang nói trực tiếp với chính tôi. Chúa Giê-su gọi tôi là bạn hữu của Ngài! Tôi vui mừng đến nỗi không thể ngồi yên. Tôi muốn nói cho cả thế giới biết.

Tôi đã cầu nguyện để đón nhận Ngài như là Đấng Cứu độ trước đó vài tháng, nhưng không có thay đổi nhiều cho đến khi tôi bắt đầu đọc Lời Ngài bằng tâm hồn rộng mở và đón nhận. Lời Ngài quyền năng, sống động và tốt nhất. Và nó thậm chí còn tốt hơn. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng Chúa Giê-su vẫn còn nói một cách trực tiếp và riêng tư với những ai đang theo Ngài trong ngày hôm nay, cũng tuyệt vời như việc Ngài đã nói với những môn đệ đầu tiên của Ngài.

Tôi hy vọng tập sách này sẽ giúp bạn có được sự nối kiết riêng tư và trực tiếp với Chúa Giê-su, hoặc nó sẽ củng cố mối quan hệ đang có giữa bạn và Ngài.

Five Things I Love About Jesus

By Joe Johnston

Randomness: Jesus has an intricate plan for the whole universe, but I love how He seems to be perfectly random about lots of things that don’t have much bearing on that plan. Like the irregular texture of tree bark, or where the next branch will pop out. Either that, or it’s not random at all and that branch needs to be exactly where it is for the universe to run right. If that’s the case, I love how He makes it look random to me.

Intricacy: The flip side of random. I love how He makes seemingly random things happen, but then they all come together at the end and make perfect sense, and I realize it wasn’t haphazard at all, but pure genius.

Color: He seems almost obsessed with color, but it’s not like He splatters psychedelic fluorescent everywhere. He adds just enough khakis and grays so that when something bright comes along, it wows me.

Passion: His way of being passionate about everything He does. For instance, if I was going to create an insect I’d pick a head, a body, a few legs, and maybe a stinger or something. But He can’t stop at that. “Oh, here I could add some antennae with trillions of little hairs on them that will act as sensors, then maybe some fold-up wings to hide inside its shell, a compound eye, a trochanter here, mesothorax there, and a subesophageal ganglion.” He’s crazy!

When I “create” a cloud, I take a blank piece of paper, draw a straight line, add three humps above it, and I’m done. When He creates a cloud, He starts with an insanely complex background of atmosphere, then bunches together millions of microscopic icy crystals, each with six perfectly symmetrical sides but its own unique form. Then He sends light to render it in full 3-D and air currents to make it dance. It seems He can’t get involved in a project without giving it His best.

Care: Boy, does He care! He cares about everything! I mean every single little tiny microscopic itsy bitsy thing. Imagine how much importance He puts on you and me, or the detail, care, and planning that went into each of the 6.8 billion of us now living, as well as the billions before and after. It wears me out just thinking about it. I am so lucky to have Him!

NĂM ĐIỀU LÀM TÔI YÊU CHÚA GIÊ-SU

Joe Johnston

Tính ngẫu nhiên: Chúa Giê-su có một kế hoạch vô cùng phức tạp dành cho toàn thể vũ trụ, nhưng tôi yêu sự ngẫu nhiên tuyệt vời của Ngài trong rất nhiều điều không liên quan mấy đến kế hoạch ấy. Giống như hoa văn đủ kiểu trên lớp vỏ thân cây, hoặc nơi một nhánh cây mới sẽ đâm ra. Hoặc là ngẫu nhiên, hoặc chẳng hề ngẫu nhiên và nhánh cây ấy phải ở đúng chỗ nào đó để vũ trụ có thể vận hành đúng. Nếu là như thế, tôi vẫn yêu cách Ngài làm cho tôi thấy nó có vẻ ngẫu nhiên.

Tính phức tạp: Trái ngược với tính ngẫu nhiên. Tôi yêu cách Ngài làm cho những điều dường như là ngẫu nhiên xảy ra, nhưng tất cả chúng cuối cùng đều có liên quan với nhau và tạo nên một ý nghĩa thật hoàn hảo, và tôi nhận thấy nó hoàn toàn không phải bừa bãi nhưng thật sự kỳ tài vô cùng.

Màu sắc: Có vẻ như Ngài hầu như bị ám ảnh bởi màu sắc, nhưng không phải Ngài tung tóe màu sắc tươi sáng khắp mọi nơi. Ngài thêm vừa đủ màu ka-ki và màu xám để khi kết hợp với màu sáng, nó khiến tôi phải ngây ngất.

Sự nhiệt tâm: Ngài nhiệt tâm đối với mọi việc Ngài làm. Ví dụ như, nếu như tôi tạo ra một con côn trùng, tôi sẽ tạo ra đầu, thân và một vài cái chân, và có thể cùng với một cái kim châm hoặc thứ gì đó. Nhưng Ngài không chỉ dừng lại ở đấy. “À, ở đây, Ta có thể gắn thêm vài sợi râu với vô số những sợi lông nhỏ có chức năng giống như những bộ cảm biến, có thể là những đôi cánh có thể gấp lại phía trong vỏ, một đôi mắt kép, một đốt chuyển ở đây, ngực giữa ở chỗ kia, và một túi thực quản phụ.” Ngài quả là quá say mê!

Khi “tạo ra” đám mây, tôi lấy một tấm giấy trắng, vẽ một đường thẳng, và ba vòng phía trên, và tôi đã làm xong. Khi Ngài tạo ra một đám mây, Ngài tạo ra một nền vô cùng phức tạp là khí quyển, rồi gom hàng tỉ những tinh thể băng bé li ti lại với nhau, mỗi một tinh thể với sáu mặt đối xứng tuyệt đối nhưng đều rất khác biệt. Kế đến, Ngài chiếu ánh sáng để thể hiện nó dưới dạng 3-D và luồng khí di chuyển làm nó trôi dạt. Ngài không bao giờ làm điều gì mà không bỏ hết công sức.

Sự quan tâm: Ôi, Ngài vô cùng quan tâm! Ngài quan tâm mọi thứ! Ý tôi muốn nói từng việc nhỏ nhặt bé xíu. Tưởng tượng xem Ngài xem trọng bạn và tôi như thế nào, hoặc từng chi tiết nhỏ, sự quan tâm và lên kế hoạch cho mỗi một người trong số 6,8 tỉ người trong chúng ta cũng như hàng tỉ người trước và sau chúng ta. Không thể nào nghĩ hết cho nỗi về điều này. Tôi thật may mắn khi có Ngài!

More like the Master

By Peter Amsterdam

A Persian fable says, one day
A wanderer found a piece of clay
So redolent of sweet perfume,
Its odor scented all the room.
“What are thou?” was the quick demand.
“Art thou some gem of Samarkand,
Or spikenard rare in odd disguise?
Or other costly merchandise?”
“Nay, I am but a piece of clay.”
“Then, whence this wondrous sweetness, pray?”
“Friend, if the secret I disclose,
I have been living with the rose.”
—Author unknown

Christians are supposed to try to be like Jesus—living as He would, acting as He would, speaking as He would, and even thinking as He would. But how do we accomplish that? How can we be more like Him? As in the Persian fable, it comes from living close to Jesus (2 Corinthians 3:18).

Many of us do spend time with Jesus, but how much quality time do we spend with Him, where we shut out the business of the day and give Him our full attention, communing with Him, enjoying Him, and getting to know Him better in order to become more like Him? If we don’t, no matter how many good qualities we possess or how dynamic we are or how dedicated we are, no matter how good we are with people or what else we may have going for us, if we’re not spending time with Jesus, we’re not going to be a very good reflection of Him or His love to others.

The dictionary defines “communion” as “a feeling of emotional or spiritual closeness, a connection.” So communing with Jesus means to make an emotional and spiritual connection with Jesus. Praise, prayer, and reading God’s Word are all ways of making and sustaining that connection. These are the lifeblood of our spiritual lives.

Quality time

Many of us tend to pick up the pace when our workloads increase, and that leads to more stress. Taking time off to relax can help relieve the pressure, but time alone or with friends or family can’t give us what Jesus can.

Hobbies can also be relaxing and fun, but if we’re not careful, they can actually contribute to the problem by taking time away from the essentials, including the most essential—taking time with Jesus. That’s a common mistake people make—filling every spare moment with more “busyness,” when the Lord wants them to take that time with Him.

The surest way to complete and lasting renewal—in fact, the only way—is to spend time with Jesus. We need His love and strength and wisdom, and the only way we can get those is by spending time with Him.

But carving out time from your daily schedule is no guarantee that you’re going to get closer to the Lord; it’s what you do with that time that counts. You need to get still, empty your mind of the business of the day, and let the Lord fill you with positive, encouraging, strengthening, faith-building thoughts from His recorded and living Word.

Jesus said the requirement for a fruitful life is abiding in Him. “Abide in Me, and I in you.” (John 15:4). That means staying connected with Him by taking time to read His Word and pray and listen to Him.

It’s easy to let prayer become a formality, but one thing that can help you avoid that is to think of Jesus as the Friend, Counselor, and Lover that He wants to be to you. As someone once said, “The more one loves Jesus, the more he delights to be with Jesus alone. Lovers love to be alone.”

But He won’t push you. He waits to see how much you are willing to abandon all other distractions in order to put Him first. If you have Him in first place, then you will see and feel His power and help in your life beyond what you ever imagined.

The nature of Jesus

“The fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.” (Galatians 5:22–23 KJV ).

These are virtues that define Jesus, and if we read His Word and spend time with Him in prayer on a regular basis, we will take on some of His attributes. How can we expect to be changed for the better? Let’s go down the list and see.

Love: God is love. Jesus is the embodiment of God’s love. As followers of Jesus, we, too, need to manifest love in every way we can.

Joy: True happiness comes from being close to God and living our lives His way.

Peace: The word in the Old Testament that is translated “peace” actually has a broader meaning: completeness, soundness, and overall well-being. In the New Testament, “peace” often refers to inner tranquility, a combination of hope, trust, and quiet of mind and spirit. Peace comes from faith, and faith comes from reading and believing God’s Word (Romans 10:17).

Longsuffering: At least one English version of the Bible translates this “patience”—the ability to persevere calmly when faced with difficulties. We often need to be patient, either with people or with circumstances, and we need to do so in a spirit of love.

Gentleness: To be gentle is to have a mild and kind nature, a gracious and honorable manner, consideration, and a spirit of fairness and compassion. Jesus sounds like a true gentleman, doesn’t He?

Goodness: My Bible dictionary says that goodness consists of righteousness, holiness, justice, kindness, grace, mercy, and love. Other definitions include having an upright and virtuous character, and having a kind and gentle disposition. Again, these certainly characterize Jesus. If His Spirit abides in us, so they should also characterize us.

Faith, or faithfulness: One of the meanings of faithfulness is unwavering belief. Another is being conscientious, having a sense of responsibility and devotion to duty.

Meekness: I particularly like one definition that says meekness is “an attitude of humility toward God and gentleness toward men, springing from a recognition that God is in control.”

Temperance, or self-control: This is the ability to control your behavior, especially in terms of reactions and impulses.

Jesus wants to impart to us these qualities, so they mesh into the core of our being. We will then demonstrate them in our lives, not only for our own benefit by changing our nature and improving our personality, but also for the benefit of others whom He wants to bless and reach through our example.

GIỐNG THẦY HƠN

Peter Amsterdam

Truyền thuyết Ba Tư kể lại rằng
Một người lang thang tìm thấy một mẫu đất sét
Thơm ngát mùi hương ngọt ngào,
Hương thơm của nó tỏa khắp phòng.
“Ngươi là gì?” người ấy liền hỏi.
“Tác phẩm nghệ thuật quý giá của Samarkand,
Hoặc dầu thơm cam tùng quý hiếm được che dấu?
Hoặc một loại hàng hóa đắt tiền?”
“Ôi, tôi chỉ là một mảnh đất sét chẳng hơn chẳng kém.”
“Vậy hương thơm ngọt ngào kỳ lạ ấy từ đâu?”
“Bạn ơi, bí mật chính là,
Tôi đã ở cùng với hoa hồng.”
—Không rõ tác giả

Những tín hữu phải cố gắng giống như Chúa Giê-su—sống như Ngài sống, hành động như Ngài, nói như Ngài và thậm chí là suy nghĩ như Ngài. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được? Làm thế nào chúng ta có thể giống Ngài hơn? Như truyền thuyết Ba Tư, chúng ta thực hiện được nhờ ở gần Chúa Giê-su (2 Cô-rin-tô 3:18).

Rất nhiều người trong chúng ta dành thời gian với Chúa Giê-su, nhưng thời gian thật sự chất lượng chúng ta dành cho Ngài là bao nhiêu, thời gian mà chúng ta hoàn toàn đóng hết mọi công việc trong ngày và hoàn toàn chú tâm đến Ngài, trò chuyện với Ngài, tận hưởng Ngài, và nhận biết Ngài nhiều hơn để trở nên giống Ngài hơn? Nếu chúng ta không dành thời gian cùng với Chúa Giê-su, thì cho dù chúng ta có bao nhiêu thời gian tốt đẹp, hoặc chúng ta có năng động thế nào hoặc tận tụy thế nào, cho dù chúng ta tốt với người khác như thế nào hoặc những điều khác dành cho chúng ta, chúng ta sẽ không thể là sự phản chiếu tốt của Ngài hoặc tình yêu của Ngài đối với những người khác.

Tự điển định nghĩa “đồng cảm” là “một cảm giác gần gũi về mặt cảm xúc và tinh thần, một sự liên kết.” Vì thế, đồng cảm với Chúa Giê-su có nghĩa là thực hiện mối liên kết thuộc về tinh thần và cảm xúc cùng với Chúa Giê-su. Ca ngợi, cầu nguyện, và đọc Lời Chúa là những cách để tạo và duy trì mối quan hệ ấy. Đó chính là nhân tố quyết định cuộc sống tinh thần của chúng ta.

Thời gian hữu hiệu

Rất nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng tăng tốc khi khối lượng công việc gia tăng, và việc ấy càng khiến căng thẳng hơn. Dành thời gian thư giãn có thể giúp giảm áp lực, nhưng thời gian một mình hoặc cùng với bạn bè hoặc gia đình không thể mang đến cho chúng ta những gì Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta.

Những sở thích cũng có thể giúp thư giãn và vui, nhưng nếu không cẩn thận, chúng có thể là một trong những nguyên nhân chiếm thời gian của những điều thiết yếu, bao gồm điều thiết yếu nhất—dành thời gian cùng với Chúa Giê-su. Đó chính là sai lầm thường gặp mà mọi người mắc phải—lắp đầy mọi khoảnh khắc rỗi với “sự bận rộn”, trong khi Chúa muốn họ dành thời gian đó cho Ngài.

Cách chắc chắn nhất để hoàn tất và phục hồi dài lâu—thực tế là cách duy nhất—chính là dành thời gian cùng với Chúa Giê-su. Chúng ta cần tình yêu, sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài, và cách duy nhất chúng ta có thể có được những điều ấy chính là dành thời gian cùng với Ngài.

Nhưng việc cố cắt xén thời gian từ thời khóa biểu hằng ngày không bảo đảm bạn sẽ gần gũi hơn với Chúa; bạn làm gì với thời gian ấy mới là điều quan trọng. Bạn phải yên lặng, không bận tâm lo nghĩ về những công việc trong ngày, và để Chúa đong đầy bạn bằng những suy nghĩ mang tính xây dựng đức tin, củng cố, động viên và tích cực từ Lời sống động và Lời đã được ghi chép lại.

Chúa Giê-su đã nói điều kiện để có được một cuộc sống sinh lợi chính là ở trong Ngài. “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lai trong anh em” (Gio-an 15:4). Điều đó có nghĩa là nối kết với Ngài thông qua việc dành thời gian đọc Lời Ngài, cầu nguyện và lắng nghe Ngài.

Rất dễ khi để cho lời cầu nguyện trở thành một nghi thức lễ nghi, nhưng một điều có thể giúp bạn tránh được việc này chính là nghĩ về Chúa Giê-su như một người Bạn, Người Tư Vấn, và Người Yêu như Ngài muốn được làm thế đối với bạn. Như ai đó đã từng nói: “Một người càng yêu Chúa Giê-su, người ấy càng vui sướng được ở một mình cùng Chúa Giê-su. Những người yêu nhau thích được ở một mình cùng nhau.”

Nhưng Ngài không ép bạn. Ngài chờ đợi để xem bạn có sẵn lòng gạt bỏ tất cả những điều xao lãng để có thể đặt Ngài lên trên hết. Nếu bạn đặt Ngài ở vị trí đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy và cảm nhận được quyền năng và sự giúp đỡ của Ngài trong cuộc sống của bạn vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng.

Bản tính của Chúa Giê-su

“Hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Ga-lát 5:22-23).

Đó chính là những đức tính chỉ rõ về Chúa Giê-su, và nếu chúng ta đọc Lời Chúa và dành thời gian với Ngài trong lời cầu nguyện, chúng ta sẽ mặc lấy những thuộc tính của Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể trông đợi được thay đổi trở nên tốt hơn? Hãy xem danh sách dưới đây:

Bác ái: Chúa là tình yêu. Chúa Giê-su là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Là những người theo Chúa Giê-su, chúng ta cũng cần phải thể hiện tình yêu theo mọi cách có thể.

Hoan lạc: Hạnh phúc thật sự đến từ việc gần gũi với Chúa và sống cuộc sống của chúng ta theo cách của Ngài.

Bình an: Trong Cựu Ước, từ “bình an” được dịch với ý nghĩa rộng hơn: sự trọn vẹn, sự hoàn hảo, và sự khỏe mạnh toàn diện. Trong Tân Ước, “bình an” thường được nhắc đến như là sự yên bình nơi tâm hồn, một sự kết hợp với hy vọng, trông cậy, và thanh thản nơi tâm trí và tinh thần. Bình an đến từ đức tin, và đức tin đến từ việc đọc và tin vào Lời Chúa.

Nhẫn nại: Duy nhất một bản dịch tiếng Anh Kinh thánh dịch từ này là “kiên nhẫn”—khả năng kiên trì một cách điềm tỉnh khi đối mặt với khó khăn. Chúng ta thường cần phải kiên nhẫn, hoặc với người khác hoặc trước những hoàn cảnh, và chúng ta cần phải làm như thế bằng tình yêu.

Nhân hậu: Nhân hậu là phải có bản tính ôn hòa và tử tế, có cách xử sự hòa nhã và danh giá, quan tâm, công bằng và cảm thông. Có vẻ như Chúa Giê-su là một người nhân hậu thật sự, đúng không?

Từ tâm: Quyển tự điển Kinh thánh của tôi nói rằng từ tâm bao gồm: công chính, thánh thiện, công bằng, tử tế, khoan dung, nhân từ và yêu thương. Những định nghĩa khác bao gồm có đức tính chính trực và tiết hạnh, và có được tâm tính nhân hậu và tử tế. Một lần nữa, những điều này chính là đặc điểm của Chúa Giê-su. Nếu Thần Khí của Ngài ở trong chúng ta, như thế, những đặc tính ấy cũng phải nên là đặc điểm của chúng ta.

Trung tín: Một trong những định nghĩa về sự trung tín chính là đức tin không dao động. Một định nghĩa khác chính là tận tâm, có trách nhiệm và hết lòng với nhiệm vụ.

Hiền hòa: Tôi đặc biệt thích một định nghĩa về hiền hòa chính là “một thái độ khiêm tốn trước Chúa và hòa nhã với nhân loại, xuất phát từ việc nhận biết rằng Thiên Chúa điều khiển mọi thứ.”

Tiết độ: Đây chính là khả năng kiểm soát hành vi của bạn, đặc biệt có liên quan đến những cách phản ứng và những sự bốc đồng.

Chúa Giê-su muốn truyền cho chúng ta những đặc tính ấy, để chúng thấm vào trong xương tủy của chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ thể hiện chúng trong cuộc sống, không chỉ vì lợi ích của bản thân chúng ta thông qua việc thay đổi bản chất và cải thiện tính tình, nhưng còn vì lợi ích của những người khác, những người mà Ngài muốn ban ơn và tác động đến thông qua tấm gương của chúng ta.

PRAYER FOR THE DAY

Dear Jesus, keep me from having my life so full of good things that I don’t have time for the best. Help me not to be so pressured that I put off my time with You. Help me to bask in Your spiritual sunshine, rest in Your arms, drink deeply of Your Word, and inhale of Your Spirit. Help me to seek You daily and love You most of all—more than any of the other things I enjoy. Help me to remember how You said that without You, I can do nothing (John 15:5). Help me to not have misplaced priorities, but to keep You, Your love, and Your values in the right place—first.

LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGÀY

Lạy Chúa Giê-su, xin đừng để cuộc sống con có quá nhiều điều tốt khiến con không có thời gian dành cho điều tốt nhất. Xin giúp con đừng quá bị áp lực khiến con trì hoãng thời gian cùng với Ngài. Xin giúp con được sưởi ấm trong ánh nắng thuộc về tinh thần, nghỉ ngơi trong vòng tay của Ngài, uống Lời Ngài, và hít thở Thần Khí Ngài. Xin giúp con tìm kiếm Ngài mỗi ngày và yêu Ngài trên hết mọi sự—hơn cả bất cứ điều gì khác mà con vui thích. Xin giúp con nhớ Ngài đã nói rằng không có Ngài, con không thể làm gì được (Gio-an 15:5). Xin giúp con đừng đặt nhầm điều ưu tiên, nhưng đặt Ngài, tình yêu của Ngài, và những giá trị thuộc về Ngài vào vị trí đúng đắn—vị trí đầu tiên.

POINTS TO PONDER

Jesus and Me

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
—John 3:16

Faith in Jesus Christ is the soul’s flight into the city of refuge.
—Hugh Binning (1625–1654)

Union with Jesus Christ is the foundation of our hope.
—Jean-Jacques Pictet (1655–1721)

Being confident in how much Jesus loves you won’t just make you happier; it will be a stabilizing force in your life. When you are assured of His love for you, when you are aware that He is intimately concerned about your welfare and happiness, then that knowledge will give you peace in your heart and steady you, even when you face disappointments, heartbreaks, difficulties, or anything else that life sends your way. His love is the only thing in the world that is absolutely perfect and unfailing. There are a lot of things that are nice, beautiful, and wonderful, but nothing is perfect like His love. He is perfect, and so is His love. It’s durable, dependable, and forever!
—Maria Fontaine

Be Lord
within me to strengthen me
without me to preserve me
over me to shelter me
beneath me to support me
before me to direct me
behind me to bring me back
around me to fortify me.
—Lancelot Andrews (1555–1626)

All the peace and favor of the world cannot calm a troubled heart; but where this peace is which Christ gives, all the trouble and disquiet of the world cannot disturb it.
—Robert Leighton (1613–1684)

Rest of the weary,
Joy of the sad,
Hope of the dreary,
Light of the glad;
Home of the stranger,
Strength to the end,
Refuge from danger,
Savior and Friend!
—John Samuel Bewley Monsell (1811–1875)

To me, Jesus is the Life I want to live, the Light I want to reflect, the Way to the Father, the Love I want to express, the Joy I want to share, the Peace I want to sow around me. Jesus is everything to me.—Mother Teresa (1910–1997)

Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me. I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.—Jesus (John 15:4–5)

NHỮNG ĐIỀU SUY NGẪM

CHÚA GIÊ-SU VÀ TÔI

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
– (Gio-an 3:16).

Kết hiệp với Chúa Giê-su Cứu Thế chính là nền tảng niềm hy vọng của chúng ta.
—Jean-Jacques Pictet (1655-1721)

Tin tưởng vào tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta không chỉ khiến chúng ta hạnh phúc hơn; nó sẽ là nguồn động lực bảo đảm trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn được bảo đảm bằng tình yêu của Ngài dành cho bạn, bạn biết được rằng Ngài rất quan tâm đến những lợi ích và hạnh phúc của bạn, và sự nhận biết ấy sẽ mang đến cho bạn bình an trong tâm hồn và khiến bạn an tâm, ngay cả khi phải đối mặt với những nỗi thất vọng, đau khổ, khó khăn hoặc bất kỳ điều gì khác đến từ cuộc sống. Tình yêu của Ngài không chỉ là điều duy nhất nơi thế gian này tuyệt đối hoàn hảo và không bao giờ chấm dứt. Có rất nhiều điều tốt đẹp và tuyệt vời, nhưng không có gì là hoàn hảo như tình yêu của Ngài. Ngài hoàn hảo và vì thế, tình yêu của Ngài cũng hoàn hảo. Nó bền vững, đáng tin cậy và mãi mãi!
—Maria Fontaine

Lạy Chúa
Ở trong con để ban sức mạnh
Bên ngoài con để bảo vệ
Phía trên con để che chở
Bên dưới con để chống đỡ cho con
Phía trước con để chỉ dẫn
Phía sau con để mang con về
Xung quanh con cung cố con.
—Lancelot Andrews (1555-1625)

Tất cả bình an và ân lộc của thế gian không thể làm dịu đi trái tim đầy băn khoăn; nhưng bình an do chính Chúa ban không có bất cứ điều băn khoăn và phiền muộn nào của thế gian có thể quấy nhiễu được.
—Robert Leighton (1613-1684).

Nghỉ ngơi cho người mệt mỏi,
Hân hoan cho ai buồn rầu,
Hy vọng cho kẻ chán chường,
Ánh sáng của niềm vui;
Ngôi nhà cho những người xa lạ,
Sức mạnh đến cuối cùng,
Chốn náu nương lúc nguy nan,
Đấng Cứu Độ và Một Người bạn!
—John Samuel Bewley Monsell (1811-1875)

Đối với tôi, Chúa Giê-su chính là Cuộc Sống mà tôi muốn sống, là Ánh Sáng mà tôi muốn phản chiếu lại, là Đường đến với Cha, là Tình Yêu mà tôi muốn biểu lộ, là Niềm Vui tôi muốn chia sẻ, là Bình An tôi muốn gieo rắc quanh tôi. Chúa Giê-su là tất cả đối với tôi.
—Mẹ Tê-rê-sa (1910-1997)

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
—Chúa Giê-su (Gio-an 15:4-5).

A better you

By Jason Rae and Shannon Shayler

How will reading God’s Word make your life better?

Food for spiritual strength and growth. Just as your body needs food to survive and grow strong, your spirit needs spiritual nourishment from God’s Word. This little analogy crops up repeatedly in both the Old and New Testaments:

When Jesus said, “Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God,” He was quoting Moses (Matthew 4:4; Deuteronomy 8:3).

Job declared in his time of suffering, “I have treasured the words of His mouth more than my necessary food.” (Job 23:12)

In Psalm 119, King David said to the Lord, “How sweet are Your words to my taste, sweeter than honey to my mouth!” (Psalm 119:103).

The apostle Peter, writing to new Christians, admonished them to “as newborn babes, desire the pure milk of the word.”(1 Peter 2:2).

Deeper relationships with Jesus. When you received Jesus into your heart, you began a wonderful and fulfilling personal relationship with Him. He wants to be your best friend, counselor, teacher, guide, and much more! The way to get to know Him better is through His Word. The four Gospels, especially, reveal His nature, His personality, His power, and His love.

He wants His relationship with you to be a two-way, give-and-take affair. It is through reading the Word that you will find out not only what He has for you, but also what He would like from you.

Think of His words as personal love letters to you from the one who knows and cares about you more than any other can.

Truth and freedom. It seems that everywhere you look today, someone is marketing “the truth” in the form of some new book, program, or product. Who are you supposed to believe—and how much will it cost you?

Well, Jesus has the real article. “If you abide in My word,” He promises, “you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.” (John 8:31–32).

You can rest assured that the Bible tells the truth. Become familiar with its precepts, and you will have a standard by which you can measure all things.

Faith. Faith isn’t something you can try to have. It comes by taking in the Word of God (Romans 10:17). If you’re weak in faith, it’s probably because you’re not reading and believing God’s Word enough. But the more you read and study the Word with an open mind and receptive heart, the more your faith will grow. It’s that simple and that sure!

Happiness. Lasting happiness comes from following Jesus’ loving example, and you know how to do that from His Word. Jesus said, “If you keep My commandments, you will abide in My love. … These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full.” (John 15:10–11).

Contentment and peace of mind. By studying God’s Word, you will come to understand His loving ways. This will give you faith that whatever your circumstances may be, He is in control and has your best interests at heart. “Now acquaint yourself with Him, and be at peace; thereby good will come to you.” (Job 22:21). When disappointments, obstacles, and setbacks wear on you, taking a little time to read from God’s Word will put things back in proper perspective.

Answers to your problems and questions. When you’ve got questions, the Lord has answers, and when you have problems, He has solutions—and they’re all in His Word. By reading God’s recorded Word or hearing Him speak to your heart personally when you pray for guidance—His spoken Word—you can find the answer to every question and every problem you will ever have. Once you become familiar with the spiritual principles, divine wisdom, and practical counsel that are in the written Word, you will find that the Lord will show you how to apply it to questions and problems that come up in your own life. His Word will be like a light, illuminating the path ahead of you (Psalm 119:105).

Finding God’s will. God has a plan for your life. He knows what’s best for you, so if you can learn to let Him direct your decisions, everything will work out great in the end. It sounds simple enough, but how do you find out what is God’s best for you in a particular situation? How do you find “God’s will”?

The Word is the known, sure, absolute, revealed will of God. So when you’re faced with a decision, look at all He’s said before. Pattern your decision on a similar situation in the Word, or on the foundation principles of God’s Word. You can also ask God to speak to your own heart directly and show you what His will is for you in that particular situation.

God’s Word also has the power to change the way you see life’s problems. It will cause you to “be transformed by the renewing of your mind, that you may prove [know] what is that good and acceptable and perfect will of God.” (Romans 12:2).

Models for godly living. The Bible is full of stories about otherwise ordinary men and women whose faith and love for God saw them through thick and thin and made them great in His eyes. Much can be learned and much strength can be drawn from their examples. There are also many faith-building accounts of God’s love and care for His children, His protection, and His supply of their every need, as well as examples of what not to do and the consequences of violating His spiritual principles. “Whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope.” (Romans 15:4).

God’s promises and power at your disposal. The Bible is full of promises that God has made to man—promises that He wants us to apply practically. Some of His promises are universal, like “Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.”( Joel 2:32; Romans 10:13). Others were originally made to certain individuals or groups, but they are also available to anyone who applies them to their own similar situation and meets whatever conditions may be attached.

As you become more familiar with God’s Word, you will learn to recognize His promises and claim them as your own. When you do that, it shows you have faith. It’s a positive declaration of your faith and knowledge of the Word which pleases God and sets His power in motion to answer your prayers.

More love. It is difficult to follow Christ’s injunction to “love your neighbor as yourself”( Matthew 22:39) when your “neighbors”—those you interact with on a regular basis—are sometimes the most difficult people to get along with, much less love. Where do you find the “Christian grace” to overlook the overbearing boss, the jealous coworker, the noisy partyers next door, or worse? How do you learn to love as Jesus loved? “Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.”( Psalm 119:165 KJV ). As you read and study God’s Word, you’ll acquire more and more of His Spirit and love, and that will help you be more understanding, compassionate, and tolerant toward others.

TRỞ NÊN TỐT HƠN

By Jason Rae and Shannon Shayler

Làm thế nào việc đọc Lời Chúa làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn?

Thức ăn cho sức mạnh và sự phát triển của tinh thần. Giống như cơ thể cần thức ăn để sống và phát triển, tinh thần của bạn cũng cần nguồn dinh dưỡng thuộc về tinh thần từ Lời Chúa. Sự so sánh này xuất hiện nhiều lần trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước:

Chúa Giê-su đã nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mát-thêu 4:4), Ngài đã lặp lại lời của Mô-sê

Gióp đã nói trong lúc đau khổ: “Tôi quý lời từ miệng Ngài còn hơn thức ăn cần thiết” (Gióp 23:12).

Trong Thánh vịnh 119, vua Đa-vít đã thưa với Đức Chúa: “Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng” (Thánh vịnh 119:103).

Tông đồ Phê-rô khi viết cho những tín hữu mới đã so sánh họ “như trẻ sơ sinh khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa” (1 Phê-rô 2:2).

Mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su. Khi bạn đón nhận Chúa Giê-su vào trong tâm hồn, bạn bắt đầu một mối quan hệ riêng tư trọn vẹn và tuyệt vời cùng với Ngài. Ngài muốn là người chỉ dẫn, người thầy, người cố vấn, người bạn tốt nhất của bạn, và còn nhiều hơn thế nữa! Cách thức để hiểu biết Ngài rõ hơn chính là thông qua Lời Ngài. Đặc biệt bốn Tin Mừng thể hiện bản chất của Ngài, nhân phẩm của Ngài, quyền năng của Ngài và tình yêu của Ngài.

Ngài muốn mối quan hệ giữa Ngài với bạn là mối quan hệ hai chiều, cho và nhận một cách công bằng. Thông qua việc đọc Lời Ngài, bạn không chỉ tìm thấy những gì Ngài dành cho bạn, nhưng còn biết được Ngài mong muốn điều gì nơi bạn.

Hãy nghĩ về lời Ngài như bức thư tình gửi đến bạn từ một người biết và quan tâm về bạn nhiều hơn bất cứ ai khác.

Sự thật và tự do. Ngày nay, dường như ở bất cứ nơi đâu, bạn luôn thấy có ai đó đang quảng bá cho “sự thật” dưới dạng một cuốn sánh mới, một chương trình hay sản phẩm mới. Bạn phải tin ai đây—và sự thật ấy đáng giá bao nhiêu?

Chúa Giê-su có sản phẩm thật. Ngài hứa: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Gio-an 8:31-32).

Bạn có thể yên tâm rằng Kinh thánh nói thật. Trở nên quen với những khái niệm của nó, bạn sẽ có được một mức chuẩn, từ đó, bạn có thể đo lường tất cả mọi điều.

Đức tin. Đức tin không phải là điều bạn có thể cố gắng để có được. Nó đến từ việc đọc Lời Chúa (Rô-ma 10:17). Nếu bạn yếu lòng tin, có lẽ bởi vì bạn không đọc đủ và không đủ lòng tin vào Lời Chúa. Nhưng càng đọc và càng học hỏi Lời Chúa với lòng trí cởi mở và đón nhận, đức tin của bạn sẽ càng phát triển. Đơn giản và chắc chắn!

Hạnh phúc. Hạnh phúc dài lâu đến từ việc noi theo tấm gương yêu thương của Chúa Giê-su, và biết thực hiện việc ấy như thế nào từ Lời Chúa. Chúa Giê-su đã nói: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. … Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được trở nên trọn vẹn (Gio-an 15:10-11).

Thỏa mãn và bình an trong tâm trí. Bằng cách học Lời Chúa, bạn sẽ hiểu được những ý định yêu thương của Ngài. Điều này sẽ mang đến cho bạn niềm tin rằng cho dù gặp hoàn cảnh thế nào, Ngài luôn đang kiểm soát và quan tâm đến bạn cách tốt nhất. “Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc” (Gióp 22:21). Khi những chán chường, trở ngại, và thất bại bao trùm trên bạn, việc dành ít thời gian đọc Lời Chúa sẽ giúp bạn nhìn sự việc cách đúng đắn.

Những câu trả lời cho những vấn đề và thắc mắc của bạn. Khi bạn có những thắc mắc, Thiên Chúa có những câu trả lời và khi bạn có khó khăn, Ngài có những giải pháp—và tất cả đều nằm trong Lời của Ngài. Bằng cách đọc Lời Chúa được ghi lại hoặc nghe Ngài nói với chính bạn khi bạn cầu xin sự hướng dẫn—Lời được nói của Ngài—bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho mọi thắc mắc và mọi vấn đề bạn gặp phải. Một khi bạn trở nên quen thuộc với những quy luật thuộc về tinh thần, sự khôn ngoan thiêng liêng, lời khuyên bảo thiết thực nơi Lời đã được chép lại, bạn sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa sẽ chỉ cho bạn biết làm thế nào có thể áp dụng vào trong những thắc mắc và những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của bạn. Lời của Ngài sẽ giống như con đường sáng lạng phía trước bạn.

Tìm thấy ý định của Chúa. Thiên Chúa có kế hoạch cho cuộc sống của bạn. Ngài biết điều gì tốt nhất cho bạn, vì thế, nếu bạn biết để Ngài chỉ dẫn những quyết định của bạn, mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm thế nào biết được đâu là điều tốt nhất Thiên Chúa dành cho bạn trong một trường hợp cụ thể? Làm thế nào bạn tìm thấy ý định của Chúa?

Lời Chúa chính là ý định được mạc khải, tuyệt đối, chắc chắn và rõ ràng của Thiên Chúa. Vì thế, khi đối mặt với một quyết định, hãy xem tất cả những gì Ngài đã nói trước đó. Thực hiện quyết định của bạn dựa trên tình huống tương tự trong Lời Chúa, hoặc dựa trên những nguyên tắc nền tảng của Lời Chúa. Bạn cũng có thể xin Chúa nói với tâm hồn bạn một cách trực tiếp và chỉ cho bạn biết ý định của Ngài dành cho bạn trong tình huống cụ thể.

Lời Chúa cũng có sức mạnh thay đổi cách bạn nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn “được cải biến nhờ đổi mới tâm thần hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa; cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rô-ma 12:2).

Hình mẫu của lối sống thánh thiện. Kinh thánh có rất nhiều mẩu chuyện về những người nam, người nữ bình thường, những người mà chính niềm tin và tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa giúp họ trải qua lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan và làm họ trở nên những người vĩ đại trong mắt Chúa. Rất nhiều điều có thể học hỏi được từ họ và có thể có được thêm sức mạnh từ những mẩu gương của họ. Có rất nhiều câu chuyện xây dựng niềm tin về tình yêu và sự quan tâm của Chúa dành cho con cái của Ngài, sự bảo vệ của Ngài và sự chu cấp của Ngài cho mọi nhu cầu của họ, cũng như những ví dụ về những điều không làm và hậu quả của việc vi phạm những nguyên tắc thuộc về tinh thần của Chúa. “Mọi lời xưa đã chép trong Kinh thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy” (Rô-ma 15:4).

Quyền năng và những lời hứa của Chúa do bạn tùy ý sử dụng. Kinh thánh với rất nhiều những lời hứa mà Chúa lập ra với loài người—những lời hứa mà Ngài muốn chúng ta áp dụng vào trong thực tế. Một số lời hứa của Ngài là chung chung, ví dụ như: “Tất cả những ai kêu cầu tên Đức Chúa sẽ được cứu thoát” (Rô-ma 10:13). Những lời hứa khác ban đầu được lập ra cho một nhóm hoặc những cá nhân nào đó, nhưng chúng cũng dành cho bất cứ ai muốn áp dụng chúng vào trong hoàn cảnh tương tự của riêng họ và đáp ứng bất cứ điều kiện nào được đính kèm.

Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với Lời Chúa, bạn sẽ học được cách nhận biết những lời hứa của Ngài và nhắc lại chúng cho riêng mình. Khi bạn làm thế, chứng tỏ bạn có lòng tin. Đó là một biểu hiện tích cực của lòng tin và sự hiểu biết về Lời Chúa và nó làm vui lòng Ngài và khởi động cho quyền năng của Ngài đáp trả những lời cầu nguyện của bạn.

Yêu thương hơn. Khó mà làm theo huấn lệnh của Chúa Giê-su: “yêu người thân cận như chính mình” (Mát-thêu 22:39) khi mà “những người thân cận”—những người mà bạn rất thường chạm mặt—đôi khi lại là những người khó hòa hợp nhất, huống chi là yêu thương. Bạn tìm đâu ra “sự khoan dung của người tín hữu” để không để ý đến người chủ áp bức, một đồng nghiệp ganh tị, những kẻ tiệc tùng nhiều chuyện xung quanh, hoặc còn tệ hơn nữa? Làm thế nào bạn học được cách yêu thương như Chúa Giê-su? “Kẻ yêu luật Chúa hưởng bình an thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào” (Thánh vịnh 119:165). Khi bạn đọc và học hỏi Lời Chúa, bạn sẽ ngày càng có được nhiều hơn Thần khí và tình yêu của Ngài, và điều này giúp bạn thêm thông hiểu, cảm thông và bao dung đối với người khác.

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

When the Bible seems boring

Q: I’ve heard that reading the Bible and/or other inspirational material every day is the key to spiritual progress. I try to do that, but sometimes it doesn’t hold my interest and my mind wanders. Am I missing something?

A: You can’t just sit down and start reading and expect to fully understand what you read, or for it to have the desired effect. Jesus said, “It is the Spirit who gives life; the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life.” (John 6:63). The Spirit of God is what brings the Word to life and makes it more than ink on a page. The key is getting your spirit in tune with His.

One of the best ways to do that is to start your times of reading and reflection with prayer. There are many short, powerful prayers in the Bible about the Word. One classic is “Open my eyes to see wonderful things in your Word.”( Psalm 119:18 TLB ). Ask God to clear your mind and heart so He can fill them with His thoughts and truths.

Another good way to start is with praise, recounting and thanking God for His goodness. “Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise.” (Psalm 100:4). Sing it, say it, read it (the Psalms are full of praises to God), or meditate on the words of a devotional song—whatever you find works best for you to put your mind and spirit in a receptive, reflective mood to receive whatever God has for you that day.

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA BẠN

khi kinh thánh trở nên nhàm chán

Q: Tôi nghe nói đọc Kinh Thánh và/hoặc những tài liệu linh hứng khác mỗi ngày chính là mấu chốt cho sự tiến bộ thuộc về tinh thần. Tôi cố gắng thực hiện, nhưng đôi khi cảm thấy chẳng có hứng thú và tâm trí tôi bị xao lãng. Tôi có thiếu xót điều gì không?

A: Bạn không thể chỉ ngồi xuống đọc và nghĩ rằng mình sẽ hiểu hết tất cả những gì mình đọc, hoặc những gì bạn đọc sẽ tạo ra tác động như bạn mong muốn. Chúa Giê-su đã nói: “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Gio-an 6:63). Thần khí của Chúa làm cho Lời trở thành sự sống và làm cho nó không chỉ đơn thuần là mực được in trên giấy. Mấu chốt chính là để cho tinh thần của bạn kết hiệp với Ngài.

Một trong những cách tốt nhất để thực hiện điều này chính là bắt đầu thời gian đọc và suy ngẫm của bạn bằng lời cầu nguyện. Có rất nhiều những lời nguyện ngắn nhưng có tác động mạnh trong Kinh Thánh về Lời. Một câu kinh điển: “Xin mở mắt cho con thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao” (Thánh vịnh 119:18). Hãy xin Chúa dọn sạch tâm trí và tâm hồn của bạn để Ngài có thể đong đầy chúng bằng những ý nghĩ và chân lý của Ngài.

Một cách tốt khác chính là bắt đầu bằng lời chúc tụng, kể lại chi tiết và tạ ơn Chúa về sự tốt lành của Ngài. “Vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi” (Thánh vịnh 100:4). Hát, nói và đọc (Sách Thánh vịnh với rất nhiều lời ca ngợi Đức Chúa), hoặc suy ngẫm lời những bài hát thánh ca—bất cứ điều gì có tác dụng tốt nhất trong việc đặt tâm trí và tinh thần của bạn vào trạng thái suy tư và dễ tiếp thu để đón nhận bất cứ điều gì Chúa dành cho bạn trong ngày hôm ấy.

FEEDING READING

God’s Word has power to…

…bring us closer to Jesus.
John 1:1,14
John 8:31
Revelation 19:11–13

…increase our faith.
John 20:31
Romans 10:17
1 Thessalonians 2:13
1 Peter 2:2

…enrich our lives.
Jeremiah 15:16b
John 6:63
John 15:7
John 15:11

…guide us on the path of life.
Psalm 119:105
Psalm 119:130
2 Timothy 3:15–17

…help us be successful.
Joshua 1:8
Psalm 1:2–3
Luke 8:15

…lead us to salvation.
Romans 1:16
James 1:21b
1 Peter 1:23

LƯƠNG THỰC CHO NGƯỜI ĐỌC

lời Chúa có sức mạnh để…

…mang chúng ta đến gần với Chúa Giê-su hơn.
Gio-an 1:1, 14
Gio-an 8:31
Khải huyền 19:11-13

…gia tăng lòng tin của chúng ta.
Gio-an 20:31
Rô-ma 10:17
1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:14
1 Phê-rô 2:2

…làm dồi dào cuộc sống của chúng ta.
GIê-rê-mi-a 15:16b
Gio-an 6:63
Gio-an 15:7
Gio-an 15:11

…hướng dẫn chúng ta trên đường đời.
Thánh vịnh 119:105
Thánh vịnh 119:130
2 Ti-mô-thê 5:15-17

…giúp chúng ta thành công.
Giô-suê 1:8
Thánh vịnh 1:2-3
Lu-ca 8:15

…dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu độ.
Rô-ma 1:16
Gia-cô-bê 1:21b
1 Phê-rô 1:23

Divine Nature

By Maria Fontaine

God has given us “exceedingly great and precious promises, that through these [we] may be partakers of the divine nature.” (2 Peter 1:4). What is the “divine nature”?—It is the essence of God, how He thinks and how He acts. And through the promises He gives in His Word, we can be like He is. We can partake of those same attitudes, those same feelings, those same ways of looking at things by believing and putting into practice the principles and promises that are right there in the Bible.

We can transcend the confines of earthly attitudes that keep us weighed down, sorrowful, fretful, worried, and fearful. We can not only have a head knowledge of the fact that “all things work together for good to those who love God,” (Romans 8:28) but we can believe, practice, and experience it.

We can be cleansed of all those attitudes and mental habits that are earthly and not heavenly. Jesus told His followers, “You are already clean because of the word which I have spoken to you.” (John 15:3). We can be rewired into new creations in Christ Jesus, and through His power overcome our wrong attitudes and bad habits (2 Corinthians 5:17).

The more we live in the Word and believe it and practice it, the more we’ll be in sync with that heavenly realm. The more we “set [our] mind on things above, not on things on the earth,”5 the easier it becomes to live in this world without being controlled or shaped by it (John 15:19).

BẢN TÍNH THẦN THÁNH

Maria Fontaine

Chúa đã ban cho chúng ta: “những gì rất quý báu và trọng đại Ngài đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính thần thánh” (2 Phê-rô 1:4). “Bản tính thần thánh” là gì?—Đó chính là bản tính của Chúa, cách Ngài suy nghĩ và hành động. Và thông qua những lời hứa Ngài đã hứa trong Lời của Ngài, chúng ta có thể trở nên giống như Ngài. Chúng ta có thể thông phần vào cùng những thái độ ấy, cùng những cảm nhận ấy, cùng cách nhìn sự việc thông qua việc tin tưởng và thực hành những nguyên tắc và những lời hứa có trong Kinh Thánh.

Chúng ta có thể vượt qua những giới hạn thuộc về thế gian khiến chúng ta bị đè nặng, buồn phiền, bực dọc, lo lắng, và sợ hãi. Chúng ta không chỉ hiểu rõ được thực tế rằng: “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rô-ma 8”28), nhưng chúng ta còn có thể tin tưởng, thực hành, và trải nghiệm thực tế ấy.

Chúng ta có thể được tẩy sạch tất cả những thái độ và những thói quen tinh thần thuộc về thế gian và không thuộc về thiên đàng. Chúa Giê-su đã nói với những môn đệ của Ngài rằng: “Phàm ai ở trong Đấng Cứu Thế đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi” (2 Cô-rin-rô 5:17).

Chúng ta càng sống trong Lời Ngài, càng tin tưởng vào Lời Ngài và càng thực hành, chúng ta sẽ càng gần hơn với thiên đàng. Chúng ta càng “hướng tâm trí mình vào những gì thuộc thượng giới, chứ không phải vào những gì thuộc hạ giới” (Cô-lô-xê 3:2), sẽ càng dễ dàng sống trong thế giới này mà không bị trói buộc và bị rập khuôn theo nó (Gio-an 15:19).

How to avoid burnout

When a candle burns, it’s mostly the wax, not the wick, that’s burning. An oil lamp is the same; it must be the oil that burns, and not the wick. If the wick burns without oil, it will be consumed quickly. Most of the wick must be deeply immersed in the oil, so only a small part of the wick is exposed to the air and flame.

Sometimes we work too hard, trying to do everything ourselves when we need to let Jesus do it through us. When we do the burning, we give off smoke and soot and burn out fast, but when we let the Lord’s oil, the Holy Spirit, flow through us and do the burning, we last a long time.

“It is no longer I who burn, but Christ burns in me” (Galatians 2:20 paraphrased).

—D.B.B

LÀM THẾ NÀO TRÁNH KHỎI TÌNH TRẠNG MỆT MỎI

Khi một cây nến cháy, chủ yếu là sáp cháy chứ không phải tiêm. Đèn dầu cũng giống như thế; phải là dầu đốt cháy chứ không phải là tiêm. Nếu tiêm cháy không có dầu, nó sẽ bị tàn lụi nhanh chóng. Tiêm phải được ngập trong dầu, chỉ một phần nhỏ của tiêm nằm ngoài không khí và cháy.

Đôi khi, chúng ta làm việc quá sức, cố gắng tự làm mọi thứ trong lúc chúng ta cần phải để Chúa Giê-su thực hiện thông qua chúng ta. Khi chúng ta làm phần việc thắp cháy, chúng ta sẽ tỏa ra khói và bồ hóng và nhanh chóng cháy hết, nhưng khi chúng ta để cho dầu của Chúa, Thần Khí, chảy trong chúng ta và thắp cháy, chúng ta sẽ cháy lâu hơn.

“Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Giê-su sống trong tôi” (Ga-lát 2:20).

—D.B.B

Thirsty No More

A Retelling of John Chapter 4

By Abi F. May

Susannah sighed as she draped her head-covering over her long raven hair. Picking up an empty clay urn, she set out on the long, hot, dusty walk to fetch water from the communal well near Sychar, the Samaritan village where she lived.

She approached the well warily, because there sat a stranger—a Jew, judging by appearance. She was astonished when the man asked her for a drink of water, because the Jews’ religious customs forbade them any interaction with the Samaritans, whom they considered “unclean.”

“You’re a Jew and I’m a Samaritan!” she exclaimed. “Why do you ask me for a drink?”

“If you knew who I was,” the stranger replied, “you would be the one asking for water.”

Susannah was mystified. How could this man get water out of the well? He had nothing to pull it out with.

The stranger answered with words that she would later repeat until they were imprinted upon her memory—words that millions after her would draw hope from.

“Everyone who drinks water from this well will get thirsty again. But anyone who drinks the water I give will never be thirsty again. The water I give comes from the fountain of eternal life.”

“Go on then, give me a drink of that water. Then I won’t ever get thirsty or need to come here anymore!”

“Go and bring your husband,” the stranger told her.

She hesitated, then lowered her eyes. “I don’t have a husband,” she conceded.

“That much is the truth. You have been married five times, but the man you are living with now isn’t your husband.”

Susannah was astonished. “You’re a prophet, I see,” she began. “You might be able to settle a certain dispute then. My people have always worshiped on Mount Gerizim, but you Jews say that Jerusalem is the only place to worship.” The fact that a Jewish ruler had destroyed the Samaritans’ temple on their holy mountain 200 years earlier went unspoken, but clearly it was on her mind.

“Believe me,” the stranger replied, “the time is coming when you won’t worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. God is a Spirit, and those who worship God must worship Him in spirit and truth.”

She marvelled at this answer. God—a Spirit who she could worship anywhere? Her race, religion, gender, age, background—could none of that matter? She felt warmed by the idea of God’s love being inclusive of all people, even herself.

There was something else she wanted to ask. “I know that the Messiah will come—the one called Christ—and explain everything to us.”

The stranger gazed into her eyes, and her heart beat faster. “I am that one!”

Her eyes widened and her thoughts raced. “I must tell my friends and family! Wait here for me!”

Susannah rushed back to Sychar, her still-empty urn forgotten.

The midday heat had passed, and people were milling around the market square. She excitedly told all those she could about the man she had met and their conversation. “He must be the Christ!” she exclaimed. “He had never seen me before, yet he knew everything about me.”

Soon Susannah returned to the well at the head of a small crowd. The stranger was still there, now accompanied by several men, and from them she learned that the stranger’s name was Jesus.

He did not stay a stranger, because the people were captivated by what He told them. Some of them invited Him and His companions to stay with them, so Jesus spent two days in Sychar, explaining the Holy Scriptures.

Some days later, Susannah made her way back through town with a full water pot. Her load was heavy, but her steps were light. She still needed to fetch water daily, but her inner emptiness was gone.

One of the townsmen who noticed her walking by said, “You tried to convince us that this man Jesus was the promised Messiah. Well, now we believe—no longer just because of what you told us, but because we have heard Him ourselves and are certain that He is the Savior!”

Susannah smiled as she went on her way. She was not the only one who had found the living water! ■

Do you thirst for more? Jesus, the source of living water, will satisfy the yearnings of your soul. Receive Him as your Savior by praying:

Dear Jesus, I believe You are the Son of God. Thank You for giving Your life for me. I ask You now to come into my heart, quench my inner thirst, and give me eternal life. Amen.

“He who believes in Me, out of his heart will flow rivers of living water.”—Jesus (John 7:38)

“Whoever desires, let him take the water of life freely.”—Revelation 22:17

KHÔNG CÒN KHÁT NỮA

Thuật lại dựa theo Gio-an Chương 4

Abi F. May

Su-san-na thở dài khi quấn khăn lên đầu che mái tóc đen nhánh. Cầm chiếc bình đất rỗng, và đi bộ trên con đường bụi, nắng, nóng để lấy nước ở giếng gần Xy-kha, một ngôi làng xứ Sa-ma-ri mà cô đang sinh sống.

Cô ấy đến bên giếng một cách thận trọng vì có người lạ đang ngồi đó—nhìn bề ngoài thì đó chính là một người Do Thái. Cô vô cùng ngạc nhiên khi người đàn ông ấy hỏi xin cô nước uống, vì luật đạo người Do Thái cấm họ không có bất kỳ giao du nào với người Sa-ma-ri, những người mà họ cho là “ô uế”.

“Ông là người Do thái còn tôi là người Sa-ma-ri! Làm thế nào ông có thể hỏi xin tôi nước?” cô nói.

Người lạ mặt trả lời: “Nếu cô biết tôi là ai, cô sẽ là người hỏi xin tôi nước.”

Su-san-na hoang mang. Làm thế nào người đàn ông này có thể lấy nước từ giếng lên? Ông ta không có gì để kéo nước lên cả.

Người lạ mặt trả lời bằng những từ mà sau đó cô lặp đi lặp lại cho đến khi chúng in sâu vào trong tâm trí của cô—những từ mà hàng triệu người sau cô có được niềm hy vọng từ đó.

“Bất cứ ai uống nước từ giếng này đều sẽ khát nữa. Nhưng ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước tôi cho đến từ nguồn mạch sự sống đời đời.”

“Hãy đi và mang chồng của cô đến đây,” người lạ mặt nói với cô.

Cô ngập ngừng rồi cúi nhìn xuống. “Tôi không có chồng.” cô thú thật.

“Đó chính là sự thật. Cô đã kết hôn năm lần, nhưng người đàn ông cô đang sống cùng không phải là chồng của cô.”

Su-san-na ngạc nhiên. Cô nói: “Tôi biết rồi, ông chính là tiên tri. Có lẽ ông có thể dàn xếp một cuộc tranh cãi. Người dân chúng tôi luôn luôn thờ phượng ở Núi Gê-ri-zim, còn người Do thái các ông nói Giê-ru-sa-lem là nơi thờ phượng duy nhất.” Thực tế là những người cai trị Do thái đã phá hủy đền thờ của người Sa-ma-ri trên núi thánh của họ được hiểu ngầm cách đó 200 năm nhưng nó rất rõ trong tâm trí của cô.

Người lạ mặt đáp trả: “Hãy tin tôi. Sẽ đến lúc cô không còn thờ phượng Chúa Cha trên núi này hay ở Giê-ru-sa-lem nữa. Chúa là Thần Khí và những ai thờ phượng Chúa phải thờ phượng Người trong thần khí và trong sự thật.”

Cô kinh ngạc trước lời đáp trả này. Chúa—Thần khí mà cô có thể thờ phượng bất cứ nơi đâu ư? Xuất xứ, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, và đời tư của cô—không có gì ảnh hưởng sao? Cô cảm thấy ấm áp trước ý nghĩ rằng tình yêu Chúa dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả cô.

Có điều gì đó cô muốn hỏi. “Tôi biết Đấng Mê-si-a sẽ đến—Đấng được gọi là Đấng Cứu Thế—và sẽ giải thích mọi điều cho chúng tôi.”

Người lạ mặt nhìn thẳng vào mắt cô, và tim cô đập nhanh hơn. “Tôi chính là Đấng ấy.”

Mắt cô mở to và những suy nghĩ của cô rất nhanh. “Tôi phải kể với bạn bè và gia đình của tôi! Hãy đợi tôi ở đây!”

Su-san-na hối hả trở lại Xy-kha, bỏ quên lại chiếc bình rỗng.

Cái nóng giữa trưa đã qua đi và mọi người lại tấp nập nơi phố chợ. Cô vui sướng kể lại cho tất cả những ai có thể về người đàn ông cô đã gặp và về cuộc trò chuyện của họ. “Ngài chính là Đấng Cứu Thế!” cô thốt lên. “Ngài chưa từng gặp tôi nhưng Ngài biết tất cả về tôi.”

Su-san-na nhanh chóng trở lại giếng nước, theo sau cô là một đám đông nhỏ. Người lạ mặt vẫn còn ở đó, giờ đây đang ở cùng với vài người đàn ông khác, và từ họ cô biết được tên của người lạ mặt là Giê-su.

Ông không còn là người lạ mặt nữa, vì mọi người bị cuốn hút bởi những gì ông nói với họ. Một vài người trong số họ mời Ngài và những người đi cùng Ngài về nhà, vì thế, Đức Giê-su ở lại Xy-kha hai ngày, giảng dạy Kinh Thánh.

Vài ngày sau đó, Su-san-na trở lại thị trấn với chiếc bình đầy nước. Cô ta khiêng rất nặng, nhưng những bước chân của cô nhẹ tênh. Cô ấy vẫn phải đến lấy nước mỗi ngày, nhưng sự trống vắng nơi tâm hồn không còn nữa.

Một trong số những người đàn ông nơi thị trấn nhìn thấy cô liền nói: “Cô cố thuyết phục chúng tôi rằng người đàn ông tên Giê-su ấy chính là Đấng Cứu Thế được hứa ban. Giờ thì chúng tôi tin—không phải chỉ vì những gì cô nói với chúng tôi, nhưng bởi vì chính chúng tôi đã nghe Ngài và chắc chắn rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế!”

Su-san-na mỉm cười khi cô tiếp tục bước đi. Cô không phải là người duy nhất tìm thấy nước hằng sống!

Bạn vẫn còn khát chứ? Đức Giê-su, nguồn nước hằng sống, sẽ thỏa mãn mọi cơn khát nơi tâm hồn bạn. Đón nhận Ngài như là Đấng Cứu Độ thông qua lời nguyện sau:

Lạy Chúa Giê-su, con tin Ngài là Con Đức Chúa. Tạ ơn Ngài đã ban mạng sống của Ngài cho con. Giờ đây, con xin Ngài đến trong tâm hồn của con, làm dịu cơn khát bên trong tâm hồn con và ban cho con sự sống đời đời. A-men.

Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.”—Chúa Giê-su (Gio-an 7:38).

“Ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.”—Khải huyền 22:17

Nourish your spirit

A Spiritual Exercise

Good nourishment from a balanced diet of vegetables and fruit, proteins, carbohydrates, and fats is important for maintaining good health. The same applies to our spirits. We all have days when we are busier than usual, but we should make a habit of taking some time for “food for the soul.”

You may find it helpful to plan your spiritual diet for the coming week, much like you might plan ahead the meals you will cook and what to shop for. This will help ensure that you get at least a few minutes of spiritual feeding each day. Find what works best for you. Here are some ideas to get you started.

Having a fairly structured, ongoing project will help you avoid spending time in the often-hectic early morning deciding what to read. Try reading a chapter a day from the book of Proverbs, followed by a Psalm and a page from a book of daily devotionals.

Times of deeper study will help you find answers to your questions and solutions to your problems. You might have a study project of working through the Gospels and book of Acts, or the epistles.

Lighter feeding can come from articles in Christian magazines or other short inspirational reading. Consider listening to Christian music or reading Christian fiction or poetry for variety in your routine. Right before bed is an ideal time to read and reflect on something short, like the “From Jesus with Love” message on the back page of this booklet.

Make it easy for yourself by keeping your reading material handy. For instance, if you like to have your spiritual breakfast in bed, keep the books you’ll need for that nearby; or if you’ll have it over coffee in the kitchen, keep your material there.

Follow your plan for one week, and make adjustments as needed. Then follow your modified plan for another week, and so on. See what a difference those times of positive spiritual input make in how your days go.

NUÔI DƯỠNG TINH THẦN

Bài Luyện Tập Tinh Thần

Nguồn dinh dưỡng tốt từ chế độ ăn uống cân bằng gồm rau quả, protein, carbohydrate và chất béo là rất quan trọng để duy trì sức khỏe ở tình trạng tốt. Tương tự đối với tinh thần. Tất cả chúng ta đều có những ngày bận rộn hơn bình thường, nhưng chúng ta nên tạo thói quen dành ít thời gian cho “lương thực tinh thần”.

Bạn sẽ nhận thấy lợi ích khi lên kế hoạch cho thực đơn hằng ngày cho tinh thần trong một tuần, giống như bạn lên kế hoạch trước cho món ăn bạn sẽ nấu và mua nguyên liệu để nấu. Điều này giúp bảo đảm rằng bạn có ít nhất năm phút mỗi ngày để nuôi dưỡng tinh thần của bạn. Tìm điều gì có tác dụng tốt nhất đối với bạn. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu.

Có được một chương trình liên tục, có sắp xếp rõ ràng sẽ giúp bạn tránh khỏi việc thường xuyên hối hả vào mỗi buổi sáng quyết định xem nên đọc gì. Cố gắng đọc mỗi ngày một chương sách Châm ngôn, tiếp theo là Thánh vịnh và một trang những sách giúp ích cho đời sống tinh thần.

Thời gian nghiên cứu sâu hơn sẽ giúp bạn tìm thấy những câu trả lời cho những thắc mắc và những giải pháp cho những vấn đề của bạn. Bạn nên có chương trình học tuần tự bắt đầu bằng những sách Tin Mừng, sách Công Vụ Tông Đồ hoặc những thư,….

Lương thực nhẹ hơn có thể có được từ những bài viết trong những quyển sách hoặc những bài đọc ngắn có tính chất linh hứng. Xem xét việc nghe nhạc hoặc đọc thơ hoặc tiểu thuyết dành cho tín hữu để làm phong phú thêm chương trình của bạn. Trước khi đi ngủ chính là lúc lý tưởng để đọc hoặc suy ngẫm về điều gì đó ngắn, ví dụ như thông điệp trong “Chúa Giê-su với tình yêu” ở trang bìa cuối của mỗi tập sách.

Luôn chuẩn bị sẵn tài liệu đọc để có thể dễ dàng đọc bất cứ lúc nào. Ví dụ như nếu bạn dùng điểm tâm sáng trên giường, hãy để những quyển sách mà bạn cần gần đầu giường; hoặc nếu bạn ăn sáng trong lúc uống cà-phê trong bếp, hãy cất tài liệu đọc ở đó.

Hãy theo sát kế hoạch đặt ra trong một tuần và điều chỉnh nếu cần thiết. Sau đó theo sát kế hoạch đã chỉnh sửa trong tuần tiếp theo và cứ như thế. Hãy chú ý xem điều khác biệt trong ngày mà việc nạp lượng thực tinh thần tích cực mang đến cho bạn.

Faith in Jesus Christ is the soul’s flight into the city of refuge.
—Hugh Binning (1625–1654)

Niềm tin vào Đức Giê-su Cứu Thế là một chuyến bay đưa tâm hồn vào trong thành phố của sự náu nương.
—Hugh Binning (1625-1654)

FROM JESUS WITH LOVE

Meet Me in the morning

You do well to take time with Me first thing in the morning, for you are powerless without the strength you draw from Me, you are foolish without the wisdom you learn from Me, and you have no love to share with others unless you first get it from Me. Without Me, you would continue on in your own little world and be limited to your own meager resources. Your human strength would run out before the day had scarcely started, your own thoughts would get in the way, and you wouldn’t go far on yesterday’s store of love. But when you come to Me, I open the boundless world of My Spirit to you. I am wisdom, I am strength, and I am love.

As I told My disciples, you can find rest for your spirit and strength for the day in Me (Matthew 11:28–30). It seems easier to carry on in your own energy than to work at entering into the realm of My Spirit where I would carry you along, but that’s not so. You really make it harder for yourself, because you make it harder for Me to help you.

So take a little time each morning to draw close to Me. Practice makes perfect. As you practice reaching out to Me by praying and reading My Word, it will become easier. Keep taking this time with Me each morning and it will become easier to connect with Me throughout the day, whenever you need My help.

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

GẶP TA VÀO SÁNG SỚM

Việc làm tốt mà con làm chính là dành thời gian cho Ta trước hết vào buổi sáng, vì con không có sức mạnh gì ngoài sức mạnh con có được từ Ta, con chỉ là ngu xuẩn nếu không có được sự khôn ngoan học hỏi được từ Ta, và con sẽ không hề có được tình yêu để chia sẻ với những người khác nếu con không nhận lấy tình yêu từ Ta trước tiên. Không có Ta, con sẽ tiếp tục trong thế giới nhỏ bé của riêng con và bị giới hạn bởi những nguồn lực nghèo nàn. Sức mạnh của con sẽ cạn kiệt ngay khi ngày vừa mới bắt đầu, những suy nghĩ của riêng con sẽ chen vào, và con không còn đủ tình yêu để dành từ ngày hôm qua. Nhưng khi con đến với Ta, Ta sẽ mở ra cả một thế giới vô tận nguồn Thần Khí của Ta cho con. Ta chính là sự khôn ngoan, Ta chính là sức mạnh và Ta chính là tình yêu.

Như Ta đã nói với những môn đệ của Ta, con có thể tìm thấy nghỉ ngơi cho tâm hồn và sức mạnh nơi Ta (Mát-thêu 11:28-30). Có vẻ như việc tiếp tục bằng nguồn năng lượng của chính con dễ dàng hơn việc cố gắng bước vào trong Thần Khí của Ta, nơi mà Ta đỡ nâng con, nhưng sự thật không phải thế. Thật sự con khiến bản thân khó khăn hơn, bởi vì con làm cho Ta khó giúp đỡ con hơn.

Vì thế, hãy dành một ít thời gian vào mỗi buổi sáng đến gần với Ta. Thực hành sẽ làm cho mọi việc trở nên hoàn hảo. Khi con thực hành việc đến với Ta qua lời cầu nguyện và đọc Lời Ta, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tiếp tục dành thời gian mỗi buổi sáng cùng với Ta và sẽ dễ dàng hơn cho con trong việc kết nối với Ta suốt cả ngày bất cứ khi nào con cần đến sự giúp đỡ của Ta.