Crisis control

PERSONALLY SPEAKING

The evening of December 9, 1914, an explosion set fire to a large scientific laboratory in West Orange, New Jersey. At least ten buildings were destroyed, along with years of research and development. Property loss alone was estimated at $7 million ($148 million in today’s dollars). “There go all our mistakes,” the laboratory’s founder and CEO said as he watched the blaze.

“Although I am 67 years old,” he told a New York Times reporter who was at the scene, “I’ll start all over again tomorrow.” The next morning’s newspaper included a notice that all 7,000 of the lab’s employees were to report for work immediately, to begin rebuilding. A disaster of lesser proportions would have demoralized just about anyone else, but years of trial and error had conditioned Thomas Edison to see disasters as opportunities.

Most of the reversals you and I face aren’t nearly as catastrophic, but they have two things in common with Edison’s inferno. First, regardless of their nature, they present us with a choice: How will we react to our change of circumstances? Second, depending on how we react, such changes inevitably change us for better or for worse.

On the first score, positive thinking and determination are powerful forces for making the most of difficult circumstances, but when we also enlist the help of all-powerful God, our chances for a positive outcome increase exponentially. “The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose hearts are [right] toward Him.”(2 Chronicles 16:9).
On the second score, if we ask God to use every challenge we face to help make us better people, He will. In fact, “Make me better” is one of His favorite prayers to answer.

LỜI TÂM TÌNH

Tối ngày 9-12-1914, một vụ nổ gây ra đám cháy lớn tại phòng thí nghiệm khoa học ở West Orange, New Jersey. Ít nhất mười tòa nhà bị phá hủy, cùng với công trình phát triển và nghiên cứu nhiều năm. Chỉ thiệt hại về tài sản ước tính lên đến 7 triệu đô-la (tính theo trị giá đô-la ngày nay là 148 triệu đô-la). “Những sai lầm của chúng tôi biến mất,” người sáng lập và CEO của phòng thí nghiệm nói khi nhìn đám cháy. “Mặc dù tôi đã 67 tuổi. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu vào ngày mai,” ông nói với phóng viên của Thời Báo New York đang có mặt tại hiện trường. Báo sáng ngày hôm sau đặng một thông báo rằng tất cả 7000 nhân viên của phòng thí nghiệm trở lại làm việc ngay lập tức, để bắt đầu xây dựng lại. Một tai họa ít nghiêm trọng hơn cũng làm nản lòng bất cứ ai, nhưng những năm tháng gian nan và những sai sót tạo điều kiện cho Thomas Edison nhìn những tai họa như những cơ hội.

Hầu hết những đảo lộn bạn và tôi đối mặt không hẵn là thảm hại, nhưng có hai điều tương tự với cơn hỏa hoạn của Edison. Trước hết, mặc cho bản chất của chúng là gì, chúng đưa ra trước mắt chúng ta một sự lựa chọn: Chúng ta phản ứng lại thế nào trước sự thay đổi của hoàn cảnh” Thứ hai, tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng lại thế nào, những thay đổi ấy chắc chắn thay đổi chúng ta trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.

Điều quan trọng nhất, suy nghĩ và quyết định tích cực chính là sức mạnh mạnh mẽ để tận dụng tốt những hoàn cảnh khó khăn nhằm sinh lợi, những khi chúng ta tận dụng sự giúp đỡ của Chúa đầy quyền năng, những thay đổi dẫn đến một kết quả tích cực gia tăng theo cấp số mũ. “Đức Chúa đưa mắt rảo khắp hoàn cầu để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với Người.” (2 Sử biên 16:9).

Điều quan trọng thứ hai, nếu chúng ta xin Chúa sử dụng mỗi một thách thức chúng ta đối mặt để giúp chúng ta trở nên tốt hơn, Ngài sẽ làm. Sự thật là “Làm con trở nên tốt hơn” là một trong những lời nguyện Ngài thích đáp trả.

The Rock

By Chris Hunt

“Devastated” doesn’t begin to describe how I felt that day four years ago. Circumstances beyond my control had seemed to conspire against me. I had been laid off from a job to which I had given my all for almost fourteen years. I can’t say that I took it well at first, alternating between anger and depression. I simply couldn’t see my way forward, nor could I come to grips with how my family would manage without the income we were accustomed to. Did the sun even shine that summer? I can’t recall.

Despair was something that ancient Israel’s King David also struggled with, and some of those struggles are recorded in the book of Psalms. I identified with his anguish. “Out of the depths I have cried to You, O Lord; Lord, hear my voice!” (Psalm 130:1–2) “From the end of the earth I will cry to You, when my heart is overwhelmed; lead me to the rock that is higher than I.” (Psalm 61:2) There was a rock upon which I could depend, a rock upon which I could rebuild my life. That rock was Jesus Christ.

Being out of work, I had time on my hands. I immersed myself in God’s Word, meditated on His promises, and thought about Him as I walked, worked in the garden, and rested. Gradually my peace of mind and spirit were restored. My troubles didn’t seem so bad once I got my focus back on eternal truths and values. Finally I could agree with the apostle Paul when he said, in effect, “The present hard times can’t compare with the coming good times.” (Romans 8:18, paraphrased ).

Life gradually became busier again. I found a part-time job, but less income meant moving my family to a smaller house. Downsizing was an adjustment, but it had its advantages—a simpler lifestyle, less pressure, fewer complications, and the opportunity to pursue new interests.

Then a chance encounter led to a training course and an entirely new career—an opportunity that wouldn’t have come to me if I had still been working at my old job. I’m happier and more fulfilled in my new situation, and my family is better off than we were then. It was a big change of direction that I probably wouldn’t have made if I hadn’t been forced into it, but what looked like the end turned out to be a new start.

I climbed on the Rock, and He held me up.

Tảng đá

Chris Hunt

“Bị suy sụp” không diễn rả rõ cảm giác của tôi vào ngày hôm ấy cách đây bốn năm. Hoàn cảnh vượt xa tầm kiểm soát của tôi, tất cả dường như hiệp lực chống lại tôi. Tôi bị cho thôi việc, công việc mà tôi đã dốc hết sức suốt mười bốn năm. Tôi không nói mình đã đón nhận việc này tốt lúc ban đầu, thay vào đó là giận dữ và chán nản. Tôi không thể nhìn thấy con đường phía trước, và cũng không biết gia đình tôi xoay sở thế nào khi đã quen với mức thu nhập trước đây. Mặt trời có chiếu sáng vào mùa hè năm ấy không? Tôi không thể nhớ.

Tuyệt vọng là điều mà Đa-vít, Vua của Ít-ra-en thời cổ xưa cũng đã trải qua, được ghi lại rất nhiều trong sách Thánh vịnh. Tôi chia sẻ nỗi đau của ông. “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, Lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu” (Thánh vịnh 130:1-2). “Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện” (Thánh vịnh 61:2). Có một tảng đá tôi có thể dựa vào, một tảng đá tôi có thể xây lại cuộc sống của mình. Tảng đá đó chính là Chúa Giê-su Cứu Thế.

Không làm việc, tôi chủ động về thời gian. Tôi đắm mình vào trong Lời Chúa, suy ngẫm về những lời hứa của Ngài, và nghĩ về Ngài khi tôi đi dạo, làm việc trong vườn, và nghỉ ngơi. Dần dần bình an nơi tâm trí và tâm hồn được phục hồi. Những khó khăn của tôi dường như không quá tồi tệ một khi tôi hướng sự chú ý của mình trở lại những chân lý và những giá trị muôn đời. Cuối cùng, tôi có thể đồng ý với tông đồ Phao-lô khi ngài đã nói: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với những thời gian tốt đẹp sắp đến” (được diễn giải dựa theo Rô-ma 8:18).

Cuộc sống dần dần bận rộn hơn trở lại. Tôi có được công việc bán thời gian, nhưng thu nhập ít hơn đồng nghĩa với việc gia đình tôi chuyển sang ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng việc ấy có cái lợi của nó—một lối sống đơn giản hơn, ít áp lực hơn, ít những điều phức tạp hơn, và cơ hội để theo đuổi những mối quan tâm mới.

Sau đó, một sự gặp mặt tình cờ dẫn đến một khóa đào tạo và một công việc hoàn toàn mới—một cơ hội không đến với tôi nếu tôi vẫn còn làm công việc cũ. Tôi hạnh phúc hơn và thỏa nguyện hơn với hoàn cảnh mới, và gia đình tôi tốt hơn trước đây. Một sự thay đổi lớn về phương hướng mà có thể tôi không bao giờ thực hiện nếu không bị đẩy vào, nhưng điều trông như tận cùng lại chính là một sự khởi đầu mới.

Tôi leo lên Tảng đá, và Ngài giúp tôi leo lên.

All Things Change but Jesus Never

By D.B.B

As sure as the night follows the day, light follows darkness. As sure as the sun rises, it must also set. As sure as the rain falls, it must also rise again. As sure as “dust you are, and to dust you shall return,” (Genesis 3:19) there must be a continual birth, life, death, resurrection. The cycle must be completed—the perfect circle of eternity—of which God is the designer, the beginning and the end, the Alpha and the Omega (Revelation 1:8).

God moves. He is a moving God. He is never still. He is always doing, going, saying, and effecting change in every sphere of creation. He is never static, except for Himself—“I am the Lord, I do not change” (Malachi 3:6)—except for His Word—“Forever, O Lord, Your Word is settled in Heaven” (Psalm 119:89)—and except for the future, His promises to His children—“Not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you; not one word of them has failed.” (Joshua 23:14)

Yesterday, today, and forever, Jesus is the same. All things change, but Jesus never (Hebrews 13:8).

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim; its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.

—Henry Francis Lyte (1793–1847)

Tất cả mọi thứ đều thay đổi, nhưng Chúa Giê-su không bao giờ

D.B.B

Đêm rồi phải đến ngày, ánh sáng sẽ đến sau bóng tối. Mặt trời chắc chắn sẽ mọc, nó cũng phải lặn. Mưa rơi xuống, nó cũng phải bốc hơi. “Người là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất,” (Sáng thế 3:19) chắc chắn phải có sự liên tục của sinh ra, sự sống, sự chết, và sống lại. Chu trình phải được trọn vẹn—chu trình hoàn hảo của sự vĩnh cửu—chu trình mà chính Chúa là Đấng thiết kế ra, bắt đầu và kết thúc, là Alpha và Omega (Khải huyền 1:8).

Chúa chuyển động. Ngài là một Thiên Chúa không ngừng chuyển động. Ngài không bao giờ đứng yên. Ngài luôn hoạt động, di chuyển, và thay đổi ảnh hưởng đến mọi mặt của tạo hóa. Ngài không bao giờ tĩnh, ngoại trừ bản thân Ngài—“Ta là Đức Chúa, Ta không hề thay đổi” (Ma-la-khi 3:6)—ngoại trừ Lời Ngài—“Muôn lạy Chúa, Lời Ngài bền vững đến ngàn đời”—và ngoại trừ tương lai, những lời hứa của Ngài dành cho con cái của Ngài—“Trong mọi lời tốt lành mà Đức Chúa, Chúa của anh em, đã phán với anh em, không một lời nào đã ra vô hiệu. Mọi sự đã ứng nghiệm cho anh em; không một lời nào đã ra vô hiệu” (Giê-suê 23:14).

Chúa Giê-su vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Tất cả đều thay đổi, nhưng Chúa Giê-su không bao giờ (Do thái 13:8). 1

Ở lại với con; chiều hôm buông xuống nhanh;
Bóng tối tối tăm, lạy Chúa xin ở lại với con
Khi những người trợ giúp đều quên lãng, và mọi nguồn an ủi đều biến mất
Đấng trợ giúp những kẻ khốn cùng, xin ở lại với con.

Mỗi một ngày trong cuộc sống nhanh chóng qua đi,
Niềm vui nơi trái đất ngày càng lưu mờ; vinh quang của nó qua đi;
Thay đổi và suy tàn là những gì tôi nhìn thấy xung quanh;
Lạy Đấng không bao giờ thay đổi, xin ở lại với con.
—Henry Francis Lyte (1793-1847)

UNCHANGING

BY VIRGINIA BRANDT BERG

WHEN GOD SENT MOSES TO LEAD THE CHILDREN OF ISRAEL OUT OF EGYPT, HE TOLD HIM, “Thus you shall say to the children of Israel, ‘I AM has sent me to you.’” (Exodus 3:14). God’s name is “I AM”—not “I WAS,” but “I AM.” What a wonderful realization! What assurance! What security!

“There is a stream that makes glad the heart of man.” (Psalm 46:4). So many things in life change. So many springs run dry. So many sources of pleasure evaporate as the years go by. But the Christian’s joy and peace don’t dry up, because they have as their source an upper, everlasting fountain—the unchanging God.

Không thay đổi

Virginia Brandt Berg

Khi Chúa gửi Mô-sê đến dẫn dắt con cái Ít-ra-en thoát khỏi Ai Cập, Ngài đã nói với ông: “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: ‘Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em” (Xuất hành 3:14). Đức Chúa là Đấng Hiện Hữu—không phải là quá khứ, nhưng là “Hiện Hữu”. Quả là một nhận thức rõ ràng tuyệt vời! Một sự quả quyết tuyệt vời! Một sự bảo đảm tuyệt vời!

“Một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho trái tim nhân loại” (Thánh vịnh 46:4). Rất nhiều điều trong cuộc sống thay đổi. Rất nhiều nguồn suối cạn khô. Rất nhiều nguồn vui tan biến theo năm tháng. Nhưng niềm vui và bình an của người tín hữu không bao giờ cạn kiệt, bởi vì nguồn nước của họ là vĩnh cửu và từ trên trời—Đức Chúa không bao giờ thay đổi.

PROGRESS CAN GET MESSY

One of life’s paradoxes is that we want things to get better, but we don’t want them to change.—D.B.B
By Maria Fontaine

Progress can be a two-edged sword. On one hand it’s wonderful because it brings us closer to our goals, but on the other hand the change it entails can make us feel uncomfortable, destabilized, insecure. We want the benefits, but we wish we could skip the difficult transition phase. That would be nice, but it’s not realistic.
It’s human nature to resist change, but we can override that impulse; we can each choose to be a change proponent.

One tip for riding the wave of change is to not brace yourself against it, expecting the worst. A surfer doesn’t hold up his surfboard to try to stop the wave. Instead, before the wave reaches him, he starts paddling in the same direction the wave is moving, so when the wave does reach him, he is swept along by it. He trusts the wave to lift and carry him, and that trust transforms the experience into an exhilarating one.

During any time of change, it’s vital to hold on to God’s unfailing, all-knowing love. Remind yourself that He is in control and that He has your best interests at heart. No matter what’s happened in the past or what may happen in the future, God is your constant (Malachi 3:6). He is your heavenly shepherd (Psalm 23:1), and He will not lead you astray or into harm’s way (Jeremiah 29:11). His love for you will never diminish (Jeremiah 31:3). His strength and power will never wane (Jude 25).

When you have the assurance of that kind of power behind you, you can approach life’s ups and downs positively. When you have the promise “All things work together for good to those who love God,” (Romans 8:28) you think in terms of possibilities rather than problems. What new opportunities does this change open up? How can God help you turn a potentially negative situation into a positive one? That’s what is known as expectant faith.

That kind of faith comes from spending time with Jesus, reading His Word, sharing your heart with Him, letting Him speak to you, and praising Him for His goodness. But if you get too wrapped up in trying to figure things out on your own, or if you neglect the needs of your spirit, you’re not going to have the faith you need in times of change. Make some time for God every day, and keep that time sacred. Through your times of personal communion with Him, He will strengthen and renew your spirit (Isaiah 40:31). Then you’ll be ready for anything, because you’ll have the assurance that God is going to see you through.

Tiến trình có thể lộn xộn

Một trong những nghịch lý của đời người chính là chúng ta muốn sự việc trở nên tốt hơn, nhưng chúng ta không muốn chúng thay đổi.—D.B.B

Maria Fontaine

Tiến trình có thể giống như thanh gươm hai lưỡi. Một mặt nó rất tuyệt vời vì nó mang chúng ta đến với gần mục tiêu hơn, nhưng mặt khác thay đổi mà nó mang đến có thể làm chúng ta cảm thấy khó chịu, bị xáo trộn, bất an. Chúng ta muốn những lợi ích, nhưng chúng ta ước mình có thể thoát được giai đoạn chuyển tiếp khó khăn. Điều ấy rất tuyệt, nhưng không phải thực tế.
Bản chất tự nhiên của con người là chống lại thay đổi, nhưng chúng ta có thể vượt qua được sự thúc đẩy đó, mỗi người chúng ta có thể lựa chọn trở thành người đề xướng thay đổi.

Một lời khuyên để có thể cưỡi lên con sóng của sự thay đổi chính là đừng cố gắng chống lại nó, hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất. Người lướt sóng không cầm miếng ván lướt lên để cố cản con sóng. Ngược lại, trước khi con sóng đến gần anh ta, anh ta bắt đầu chèo theo cùng hướng chuyển động của đợt sóng, vì thế, khi con sóng ập đến nơi, anh ta được sóng đẩy lướt đi cùng với nó. Anh ta tin tưởng con sóng nâng và mang anh ta đi, và sự tin tưởng ấy biến đổi trải nghiệm thành một trải nghiệm thật hứng khởi.

Trong suốt bất cứ thời gian thay đổi nào, điều quan trọng chính là bám vào tình yêu thông hiểu mọi sự và không bao giờ cạn kiệt của Chúa. Hãy nhắc bản thân nhớ rằng Ngài đang lo liệu và rằng Ngài quan tâm đến những lợi ích tốt nhất của bạn. Cho dù bất cứ việc gì xảy ra trong quá khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai, Thiên Chúa chính là Đấng không bao giờ thay đổi (Ma-la-khi 3:6). Ngài là Đấng chăn dắt tuyệt vời của bạn (Thánh vịnh 23:1), và Ngài sẽ không bao giờ dẫn bạn đi lạc lối hoặc vào nơi nguy hại (Giê-rê-mi-a 29:11). Tình yêu của Ngài dành cho bạn sẽ không bao giờ vơi đi. Sức mạnh và quyền năng của Ngài sẽ không bao giờ suy tàn.

Khi bạn có được sự bảo đảm quyền năng ấy ở phía sau bạn, bạn có thể đối mặt với mọi thăng trầm của cuộc sống một cách tích cực. Khi bạn có được lời hứa: “Tất cả mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rô-ma 8:28), bạn sẽ nghĩ về những khả năng hơn là những khó khăn. Những cơ hội mới nào mà sự thay đổi này mở ra cho bạn? Làm thế nào Chúa có thể giúp bạn biến tình huống tiêu cực có tiềm năng thành tình huống tích cực? Điều đó được biết đến như là niềm tin trông đợi.

Niềm tin ấy có được từ việc dành thời gian với Chúa Giê-su, đọc Lời Ngài, chia sẻ nỗi lòng của bạn với Ngài, để Ngài nói với bạn, và ngợi khen sự tốt lành của Ngài. Nhưng nếu bạn quá bận rộn trong việc tự mình cố lý giải mọi việc, hoặc nếu bạn bỏ mặc những nhu cầu tinh thần, bạn sẽ không có được đức tin bạn cần trong những lúc thay đổi. Hãy dành thời gian cho Chúa mỗi ngày, và đừng để việc gì ảnh hưởng đến thời gian quan trọng và thiêng liêng ấy. Trong những lúc kết hiệp mật thiết với Ngài, Ngài sẽ tăng sức và đổi mới tinh thần bạn (I-sai-a 40:31). Rồi bạn sẽ sẵn sàng cho bất cứ điều gì, bởi vì bạn có được sự đảm bảo rằng Chúa sẽ giúp bạn vượt qua.

Desert Places

BY MARIE BOISJOLY

Camino tedioso. ¡No se duerma! (Spanish for “Monotonous road. Do not fall asleep!”) It wasn’t the first such warning sign we had passed. For several hours, as far as the eye could see, there had been little but unending stretches of desert, saguaro and candelabra cactuses, and the occasional mesquite bush. My husband and I were crossing Mexico’s Chihuahuan Desert, the third-largest desert in the Western Hemisphere.

A while later we stopped at a gas station—the only building of any kind we had come to in over an hour—and I got out to stretch my legs. As my husband was paying for the gas, I struck up a conversation with the young attendant.

“Are you from here?”

“Yes, ma’am.”

“It must be difficult to live in such an isolated place. Don’t you get lonely and bored?” I asked.

“No, ma’am,” he replied, “because God is here. I see Him in the wildlife. …” He began enumerating. “There are the chameleons, the coyotes, the rattlesnakes, the roadrunners scurrying after lizards, the golden eagles searching for black-tailed jackrabbits. And from this dry, sandy soil He gives us the delicious dragon fruit and nopales (prickly pears).” His candor and enthusiasm were as refreshing as they were unexpected.

Later, as we continued to pass through what seemed unending barren wastelands, I thought about the young man’s words and was reminded of others to whom God came in desert places.

Hagar fled into the desert, but was found and blessed by God there (Genesis chapter 16).

Moses received his call from God in the Sinai Desert (Exodus 3:1–10), and it was there that God later gave him the Ten Commandments (Exodus 19:1,3).
Elijah took refuge in a barren wilderness and heard God’s voice there (1 Kings 19:7–8,13).

John the Baptist lived in the desert until he received his call from God to prepare the way for the coming Messiah (Luke 1:80; 3:2).

Jesus was tempted and overcame Satan while on a desert retreat before embarking on His public ministry (Matthew 4:1).

God sent Philip to explain the way of salvation to the Ethiopian eunuch on a desert road (Acts 8:26–39).

Are you going through a dry, desolate, “desert” experience? Take heart. God is in the desert.

The desert shall rejoice and blossom as the rose. … They shall see the glory of the Lord, the excellency of our God.—Isaiah 35:1–2

Những nơi thuộc sa mạc

PMarie Boisjoly

Camino Tedioso. No Se duerma! ( Dịch từ tiếng Tây Ban Nhan là: “Những con đường buồn tẻ. Đừng Ngủ Gật!”). Đó không phải là biển hiệu cảnh báo đầu tiên kiểu như thế chúng tôi chạy qua. Trong vài tiếng đồng hồ, ở những khoảng cách mắt có thể nhìn thấy, có những con đường nhỏ kéo dài vô tận của sa mạc, những cây xương rồng, những bụi cây. Chồng tôi và tôi băng qua Sa Mạc Chihuahuan của Mê-xi-cô, sa mạc lớn thứ ba Tây Bán Cầu.

Một lát sau, chúng tôi dừng ở trạm xăng—tòa nhà duy nhất chúng tôi vào trong suốt hơn một tiếng đồng hồ—và tôi phải bước ra ngoài để duỗi chân thẳng. Khi chồng tôi trả tiền xăng, tôi có cuộc trò chuyện với một người phục vụ trẻ.

“Bạn là người ở đây à?”

“Vâng.”

“Phải rất khó khăn khi sống ở một nơi hẻo lánh như thế này. Bạn có thấy chán và cô đơn không?” tôi hỏi.

“Thưa không,” anh ta trả lời. “Bởi vì có Chúa ở đây. Tôi nhìn thấy Ngài nơi cuộc sống hoang dã. …” Anh ta bắt đầu liệt kê. “Nào là tắc kè hoa, chó sói đồng cỏ, rắn chuông, gà lôi đuôi dài nhốn nháo rượt những con thằn lằn, những con đại bàng lông vàng săn tìm những con thỏ lớn đuôi đen. Và từ vùng đất đầy cát và khô cằn, Ngài ban cho chúng tôi quả thanh long và quả lê gai rất ngon. Tình yêu không thiên vị và sự nhiệt tình của Ngài dễ chịu và bất ngờ.

Sau đó, khi chúng tôi tiếp tục đi qua những vùng đất hoang cằn cỗi dường như vô tận, tôi nghĩ về những lời của cậu trai trẻ và nhớ đến những người Chúa đến với họ nơi những vùng đất thuộc sa mạc.

Hagar bỏ trốn vào sa mạc, nhưng được tìm thấy và được ban ơn bởi Chúa ở đây (Sáng thế chương 16).

Mô-sê nhận được lời Chúa gọi trong Sa mạc Si-nai (Xuất hành 3:1-10), và sau đó, cũng tại nơi ấy, Chúa đã ban cho ông Mười Điều Răn (Xuất hành 19:1,3).

Ê-li-ah đã trốn ở nơi sa mạc cằn cỗi, và chính nơi đó, ông đã nghe tiếng Chúa (1 Vua 19:7-8, 13).

Gio-an Tẩy Giả sống trong sa mạc cho đến khi ông nhận được lời kêu gọi từ Chúa để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến (Lc 1:80; 3:2).

Chúa Giê-su đã chịu cám dỗ và vượt qua Sa-tan khi trong sa mạc trước khi bắt đầu sứ mệnh rao giảng của Ngài (Mt 4:1).

Chúa đã sai Phi-líp-phê giải thích về đường lối ơn cứu độ cho viên thái giám người Ê-thi-óp trên đường sa mạc (Cv 8:26-39).

Bạn có đang trải qua “sa mạc” khô cằn, hoang vắng không? Hãy vững tin. Thiên Chúa hiện diện nơi sa mạc.

Sa mạc mừng rỡ và tưng bừng nở hoa như khóm huệ…. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.—Is 35:1:2

POINTS TO PONDER

Getting up & going on

If you feel that you have made mistakes, taken wrong turns, even failed miserably at this or that, you’re in good company. Many of God’s heroes in the Bible did too, but they learned from their mistakes. And God came to them, sitting in the midst of failed dreams or disappointed hopes, and gave them a new reason to live. That’s what He can do when we give up on our own plans and projects and decide to try His. He gives us goals to help us grow and move in the right direction, and then He helps us attain them. Give Him a chance. Let Him give you the good things He has for you.—Nana Williams

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.—Albert Einstein

Never let go of hope. One day you will see that it all has finally come together. What you have always wished for has finally come to be. You will look back and laugh at what has passed and you will ask yourself, How did I get through all of that?—Author unknown

Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire. This is your moment. Own it.—Oprah Winfrey

Ever tried? Ever failed? No matter. Try Again. Fail again. Fail better.—Samuel Beckett

Don’t waste energy trying to cover up failure. Learn from your failures and go on to the next challenge. It’s okay to fail. If you’re not failing, you’re not growing.—H. Stanley Judd

I am not judged by the number of times I fail, but by the number of times I succeed; and the number of times I succeed is in direct proportion to the number of times I can fail and keep on trying.—Tom Hopkins

Adversity pushes the envelope of accepted performance. Until a person learns from experience that he can live through adversity, he is reluctant to challenge himself to press his limits. Failure prompts a person to rethink the status quo.—John C. Maxwell

Commit yourself to a dream. Nobody who tries to do something great but fails is a total failure. Why? Because he can always rest assured that he succeeded in life’s most important battle—he defeated the fear of trying.—Robert H. Schuller

Anything wonderful can happen in that little margin of time when you don’t give up but keep on believing.— D.B.B

Đứng dậy và tiếp tục

Những thoáng suy ngẫm

Nếu bạn cảm thấy mình đã phạm sai lầm, đi lầm đường, thậm chí thất bại thảm hại ở việc gì đó, không phải chỉ mình bạn. Rất nhiều những anh hùng của Chúa trong Kinh thánh cũng trải qua như thế, nhưng họ học được từ những lầm lỗi của mình. Và Chúa đến với họ, ngồi xuống giữa những giấc mơ tan tành hoặc những niềm hy vọng bị tan vỡ, và ban cho họ một lẽ sống mới. Đó chính là điều Ngài có thể làm khi chúng ta từ bỏ những kế hoạch và chương trình của riêng chúng ta và quyết định thử Ngài. Ngài ban cho chúng ta những mục tiêu để giúp chúng ta trưởng thành và tiến đến đường hướng đúng đắn, và sau đó, Ngài giúp chúng ta đạt được chúng. Hãy cho Ngài một cơ hội. Hãy để Ngài ban cho bạn những gì tốt nhất Ngài dành cho bạn.—Nana Williams

Hãy học hỏi những gì của ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, và hy vọng cho ngày mai.—Albert Einstein

Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp. Những gì bạn luôn ao ước cuối cùng thành hiện thực. Bạn sẽ nhìn lại và buồn cười về những gì đã qua và bạn sẽ tự hỏi bản thân, Làm thế nào tôi trải qua tất cả những điều đó?—Không rõ tác giả.

Hãy làm điều bạn nghĩ mình không thể làm. Thất bại. Làm tốt hơn ở lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ té ngã chính là những người không bao giờ leo trên dây cao. Đây chính là khoảnh khắc của bạn. Hãy nắm lấy nó.—Oprah Winfrey

Từng mệt mỏi? Từng thất bại? Không sao cả. Hãy thử lại. Tiếp tục thất bại. Thất bại tốt hơn.—Samuel Beckett.

Tôi không bị đánh giá bởi số lần tôi thất bại nhưng bởi số lần tôi thành công; và số lần tôi thành công tỉ lệ trực tiếp với số lần tôi thất bại và tiếp tục cố gắng.—Tom Hopkins

Nghịch cảnh đẩy giới hạn thành tích được chấp nhận đến mức tối đa. Chỉ khi nào một người học được từ trải nghiệm mà anh ta có thể sống được trong nghịch cảnh, anh ta mới buộc thách thức mình đẩy xa giới hạn của bản thân. Thất bại thúc đẩy một người cân nhắc lại tình trạng hiện tại—John C. Maxwell

Hãy trói bản thân với giấc mơ. Không ai cố gắng làm điều gì đó to lớn nhưng thất bại lại là thất bại hoàn toàn. Tại sao? Bởi vì anh ta luôn có thể tin chắc rằng anh ta thành công trong cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc sống—anh ta đánh bại nỗi sợ cố gắng.—Robert H. Schuller

Bất cứ điều tuyệt vời nào đều có thể xảy đến trong gang tấc khi bạn không từ bỏ nhưng tiếp tục tin tưởng.—D.B.B

STEPPING STONES

Adapted from the writings of D.B.B

The next time you find yourself feeling down and out, you may be about to discover just how close and caring God is, because it’s through life’s most trying times that we learn He is always at our side. He loves us, wants only the best for us, and is able to bring about positive results from everything that happens to us—even troubles. Each difficulty or disappointment can become a stepping stone to lead us to higher ground.

God’s loving plan
God has promised in His Word, “All things work together for good to those who love God. (Romans 8:28)” He will never let anything happen to you, His child, that isn’t for your good. Although a lot of things may have happened to you that didn’t look very good at the time, you’ll find out sooner or later, if you haven’t already, that in some way they were good for you.
God’s answers to our prayers are infinitely perfect, but sometimes He doesn’t answer the way we want Him to because He sees ahead and knows that our desires would harm us or others if He were to grant them. Often we later find that what we were asking for was actually a stone that merely looked like bread, while He was trying to give us bread that in our shortsightedness looked like a stone (See Matthew 7:7–11.).

The darkest times
God’s purposes aren’t always immediately clear, but you can always rest assured that you’re in His care and that things will work together for good in the end, someway. When you’re going through trying times, in spite of the difficulty, in spite of the confusion, in spite of the disappointment or heartbreak, in spite of the loss, you must hold on to the knowledge that God loves you. His love is unchanging, unfailing, and unending. No matter what happens, no matter how bleak the outlook, no matter how difficult the battle, no matter how long and dark the tunnel, no matter how severe the suffering, He loves you. He doesn’t give His love stingily. He doesn’t mete out a little here and there as you earn it. He always pours forth His love freely and abundantly.
Even through the most trying times, He is “a friend who sticks closer than a brother. (Proverbs 18:24)” “Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me. (Psalm 23:4)” He is there in the darkness. He is there in the trial. He is there in the confusion. He is there in the depths. He is there because He loves you. He is there to help you through.
He doesn’t like to see you suffer and be unhappy, but He knows those experiences will help you to become the better man or woman He knows you can be.

Pathway to glory
When you come to the end of life’s road and look back at all that happened to you, you’ll see just how much God loved you and how faithfully He cared for you all along the way, especially when the going got rough. It will be clear then that the rocks in your path were not placed there to cause you to stumble, but they were meant to be stepping stones to better things.
So no matter what hard turns your road may take, remember that Jesus is with you. He cares, and He will eventually cause even the “worst” situations to work together for your good. He has promised that.

Bàn đạp

Phỏng theo bài viết của D.B.B

Nếu bạn lại cảm thấy buồn bã và lạc lõng, có lẽ bạn sắp khám phá được Chúa gần gũi và ân cần như thế nào, bởi vì qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, chúng ta biết được Ngài luôn ở bên chúng ta. Ngài yêu chúng ta, Ngài chỉ muốn những điều tốt nhất cho chúng ta, và Ngài có thể mang đến những kết quả tích cực từ mọi điều xảy ra với chúng ta—ngay cả những điều phiền muộn. Mỗi một khó khăn hoặc thất vọng có thể trở thành bàn đạp dẫn chúng ta đến một nơi cao hơn.

Kế hoạch yêu thương của Chúa
Chúa đã hứa trong Lời của Ngài: “Tất cả mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rô-ma 8:28). Ngài không bao giờ để cho bất cứ điều gì xảy ra cho bạn, đứa con của Ngài, mà không vì mục đích tốt cho bạn. Mặc dù có rất nhiều việc xảy ra cho bạn trông có vẻ không tốt chút nào ngay lúc hiện tại, nhưng không sớm thì muộn, bạn sẽ nhận ra rằng chúng thật sự vì mục đích tốt cho bạn theo một cách nào đó.
Những câu đáp trả của Chúa cho những lời cầu nguyện của chúng ta là vô cùng hoàn hảo nhưng đôi khi Ngài không trả lời theo cách chúng ta muốn bởi vì Ngài nhìn thấy trước và biết rằng những ước muốn sẽ làm hại chúng ta và những người khác nếu Ngài ban nó cho chúng ta. Thường thì sau đó, chúng ta nhận ra rằng những gì chúng ta cầu xin thật ra là đá nhưng lại trông giống như bánh, trong khi đó, Ngài cố ban cho chúng ta bánh nhưng với cái nhìn thiển cận của chúng ta, chúng giống như đá.

Những lúc đen tối nhất
Những mục đích của Chúa không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay tức thì, nhưng bạn luôn có thể tin chắc rằng bạn luôn ở trong sự chăm sóc của Ngài và cuối cùng mọi việc đều sinh ích, theo cách nào đó. Khi bạn trải qua những lúc thử thách, bất chấp khó khăn, bối rối, thất vọng, đau khổ, mất mát, bạn phải bám víu chặt vào sự thật rằng Chúa yêu bạn. Tình yêu của Ngài không thay đổi, không bội tính, không chấm dứt. Cho dù bất cứ việc gì xảy ra, cho dù quang cảnh ảm đạm thế nào, cho dù cuộc chiến khó khăn thế nào, cho dù đường hầm dài và tối thế nào, cho dù đau khổ mãnh liệt thế nào, Ngài yêu bạn. Ngài không keo kiệt trong việc ban cho bạn tình yêu của Ngài. Ngài không ban phát mỗi nơi một ít để bạn có được. Ngài luôn tuôn đổ tình yêu của Ngài một cách hào phóng và dồi dào.
Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, Ngài chính là “người bạn hữu gắn bó hơn anh em” (Châm ngôn 18:24). “Dầu qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Thánh vịnh 23:4). Ngài ở bên trong lúc tối tăm. Ngài ở bên trong lúc khó khăn. Ngài ở bên bởi vì Ngài yêu bạn. Ngài ở bên để giúp bạn vượt qua.
Ngài không muốn nhìn bạn đau khổ và không hạnh phúc, nhưng Ngài biết những trải nghiệm ấy sẽ giúp bạn trở thành một người nam hoặc người nữ tốt hơn như Ngài biết bạn có thể.

Con đường đến vinh quang
Khi bạn đi đến cuối con đường và nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra cho bạn, bạn sẽ chỉ nhìn thấy Chúa yêu bạn nhiều thế nào và Ngài đã chăm sóc bạn một cách trung tín xuyên suốt con đường bạn đi như thế nào, đặc biệt ở những đoạn đường gồ ghề. Rõ ràng rằng những hòn đá trên đường bạn đi không phải được đặt để làm bạn vấp ngã, nhưng là những bàn đạp cho những điều tốt hơn.
Vì thế, cho dù những ngã rẽ khó khăn trên đường bạn phải đi, luôn nhớ rằng Chúa Giê-su luôn ở bên bạn. Ngài chăm sóc, và đến cuối cùng, Ngài sẽ làm cho những tình huống “tồi tệ nhất” sinh ích cho bạn. Ngài đã hứa điều ấy.

WHEN THINGS GO WRONG

By Abi F. May

The Old Testament prophet Habakkuk knew what it meant to trust in God no matter how badly things were going.

Though the fig tree may not blossom,
Nor fruit be on the vines;
Though the labor of the olive may fail,
And the fields yield no food;
Though the flock may be cut off from the fold,
And there be no herd in the stalls—
Yet I will rejoice in the Lord,
I will joy in the God of my salvation.
The Lord God is my strength;
He will make my feet like deer’s feet,
And He will make me walk on my high hills.
—Habakkuk 3:17–19

If Habakkuk had been born 2,500 years later, perhaps he would have put it this way:

Though factories close,
And farms go bust;
Though the economy fail,
And jobs be lost;
Though currencies fall
And savings fade;
Yet we can rejoice in the living, loving God
For He is to be trusted;
He will keep me going;
His love will carry me through
And on to better things.

Khi mọi việc đều không ổn

Abi F. May

Tiên tri thời Cựu Ước Kha-ba-cúc biết rõ ý nghĩa của việc tin tưởng vào Chúa cho dù mọi việc có tồi tệ thế nào đi chăng nữa.

Thật thế, cây vả không còn đâm bông được nữa,
Cả vườn nho không được trái nào.
Quả ô-liu, đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
Bầy chiên dê biến mất khỏi đàn, ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.
Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Đức Chúa,
Hỷ hoan vì Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Đức Chúa là Chúa Thượng, làm cho tôi mạnh sức, cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
Và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.
—Kha-ba-cúc 3:17-19

Nếu tiên tri Kha-ba-cúc được sinh ra sau đó 2.500 năm, có lẽ ngài đã viết thế này:

Thật thế, những nhà máy đóng cửa,
Những vụ mùa thất bát;
Dù nền kinh tế có suy sụp,
Thất nghiệp diễn ra;
Đồng tiền có mất giá
Và những khoảng dành dụm giảm dần;
Tôi vẫn có thể hân hoan trong Đức Chúa đầy yêu thương và sống động
Vì Ngài là Đấng tôi tin tưởng
Ngài giúp tôi tiếp tục;
Tình yêu ngài sẽ giúp tôi vượt qua
Và đi đến những điều tốt đẹp hơn.

The View from My Window

By Abi F. May

Month by month, season by season, the view from my window is constantly changing.

In January the trees are bare and the grass is faded, stubbly, brown.

In March there is evidence of new life. Tiny buds have appeared on branches. Flowers struggle to poke through rain-sodden soil still tinged with early morning frost. Birds have returned and are busy searching for food and building nests. The distant hillside has a faint green tint—new grass growing through last year’s brown remains.

By May the buds have matured into flowers. New leaves are sprouting daily. The trees and bushes buzz with activity. It seems as though a lush green carpet has been rolled out to fill every blank space. The hillside is alive with movement. In one direction, newborn lambs huddle close to their mothers. In the other, cows feed on rich pastureland.

July. Every tree in sight is covered with a thick canopy of leaves. The flowerbeds in my back garden are in full bloom, yielding splashes of yellows and pinks, reds and whites. The emerald green lawn is speckled with small white daisies with bright yellow faces. Songbirds flit from branch to branch.

September. Green leaves are turning gold and red. Flowers are fading. The wistful sound of tall grass rustling in the breeze heralds the end of a season.

October. Leaves are dropping from the trees. A few flowers struggle to survive, but more of their petals are blown away with each chilly blast of autumn wind.
November. The hillside is empty once more. The animals have been taken to shelter, and the trees are bare except for a light dusting of snow. Barely a sliver of green remains.

Change is nature’s way. May we welcome change with as much dignity and grace as the world around us.

Look abroad through nature’s range, Nature’s mighty law is change.
—Robert Burns (1759–1796)

Quang cảnh nhìn từ cửa sổ

Abi F. May

Tháng này qua tháng nọ, mùa này qua mùa nọ, quan cảnh nhìn từ cửa sổ phòng tôi không ngừng thay đổi.

Tháng một, cây cối trơ trụi, cỏ bị phai màu, mọc lởm chởm và sắc nâu.

Tháng ba, dấu hiệu của sự sống mới xuất hiện. Những chồi be bé nhú trên những nhánh cây. Những bông hoa cố đâm lên khỏi vùng đất sủng nước mưa vẫn còn nhuốm màu sương mai. Những chú chim quay về và bận rộn tìm thức ăn và xây tổ. Sườn đồi phía xa nhuốm màu xanh lá nhạt—cỏ mới mọc xen lẫn những ngọn cỏ nâu của năm ngoái.

Tháng năm, những chồi lớn nở thành hoa. Những chiếc lá mới nhú lên mỗi ngày. Những bụi cây và cây không ngừng có những hoạt động phát triển. Có vẻ như tấm thảm xanh căng tràn nhựa sống trải lấp mọi chỗ trống. Sườn đồi trở nên sống động với những sự vận động. Bên đây sườn đồi, những chú cừu con nằm rút vào mẹ của chúng. Phía bên kia, những con bò đang gặm cỏ nơi cánh đồng cỏ sum xuê.

Tháng bảy. Mọi cây trước mắt tôi đều được bao phủ bởi những tán lá dày. Những loại cây có hoa ở vườn sau nhà đều nở rộ, những mảng màu vàng và hồng, đỏ và trắng. Thảm cỏ xanh lục được chấm điểm với những bông hoa cúc be bé cánh trắng nhụy vàng. Những chú chim biết hót bay chuyền từ cành này sang cành khác.

Tháng chín. Những chiếc lá xanh chuyển sang màu vàng và đỏ. Những bông hoa nhạt màu dần. Âm thanh xào xạt buồn bã của những ngọn cỏ trong gió báo hiệu cuối mùa.

Tháng mười. Những chiếc lá rơi khỏi cây. Một số ít bông hoa khó khăn lắm mới sống qua được, nhưng phần nhiều những cánh hoa của nó đều rơi rụng bởi những luồng gió đông giá lạnh.

Tháng mười một. Một lần nữa, sườn đồi lại trống trãi. Các loài động vật tìm chỗ ẩn náu, và những cành cây trơ trụi ngoại trừ lấm tấm bụi tuyết. Không còn một màu xanh.

Thay đổi là điều tự nhiên. Mong rằng chúng ta chào đón sự thay đổi bằng một sự vững chải và khoan dung như thế giới quanh ta.

Nhìn ra ngoài thiên nhiên, quy luật thiên nhiên hùng vĩ là một sự thay đổi.—Robert Burns (1759-1796)

THE SERENITY PRAYER

God, grant us the…
Serenity to accept things we cannot change,
Courage to change the things we can, and the
Wisdom to know the difference
Patience for the things that take time
Appreciation for all that we have, and
Tolerance for those with different struggles
Freedom to live beyond the limitations of our past ways, the
Ability to feel your love for us and our love for each other, and the
Strength to get up and try again even when we feel it is hopeless.
—Reinhold Niebuhr (1892–1971)

Lời cầu nguyện thanh thản

Chúa ban cho chúng ta….
Sự thanh thản để chấp nhận những gì chúng ta không thể thay đổi,
Can đảm để thay đổi những gì chúng ta có thể, và
Khôn ngoan để nhận biết đâu là sự khác biệt
Kiên nhẫn cho những việc mất thời gian
Sự cảm kích cho những gì chúng ta có, và
Sự chịu đựng trong những lúc tranh đấu
Tự do để sống vượt ra ngòai những giới hạn của quá khứ,
Khả năng để cảm nhận tình yêu dành cho chúng ta và tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân,
Sức mạnh để đứng dậy và lại cố gắng ngay cả khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng.
—Reinhold Niebuhr (1892-1971)

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

Shaken by Life’s Changes
Q: I prefer stability and routine to big changes and drama, but the latter seem inevitable. That’s unsettling. How can I learn to handle changing circumstances so they don’t rock my world so much?

A: You’re right; change is inevitable. In fact, life is a never-ending series of twists and turns. Growing up takes about 20 years; growing into the person God wants takes a lifetime. Helping our children through their growing pains changes us nearly as much as it does them. When those dearest to us go through upheavals, it affects us too. Relationships at every level evolve continually. Big-picture issues—the economy, politics, the environment—affect us. We can’t escape changes, but we can learn to make the most of them. Here’s how:

IDENTIFY THE ISSUES. Separate the aspects you have some control over from those you don’t, and commit all aspects to God, who is ultimately in control of everything.

UNDERSTAND THE ISSUES. Differentiate between the practical aspects and the emotional, and deal with each accordingly. Together they may seem overwhelming, but individually they are usually manageable.

KEEP AN OPEN MIND. What you’ve been doing or the way you’ve been doing it may have worked reasonably well so far, but there may be better alternatives.

ENLIST GOD’S HELP. Circumstances may overwhelm you, but God cannot be overwhelmed. “There are some things that people cannot do, but God can do anything. (Matthew 19:26)” That’s the God factor.

STAY POSITIVE. Focus on the opportunities, not the obstacles.

FIND AND GIVE SUPPORT. Chances are, you’re not the only one involved. Communicate and find ways to make things work out to everyone’s advantage.

BE PATIENT. Progress is often a three-step process—one step back and two steps forward.

THINK LONG-TERM. “He [God] who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. (Philippians 1:6)”

Trả lời những câu hỏi của bạn

Bị xáo trộn bởi những thay đổi

H: Tôi thích ổn định và sự quen thuộc đều đặn hơn là những thay đổi lớn và sự việc kịch tính, nhưng vế thứ hai dường như không thể tránh khỏi. Nó làm đảo lộn. Làm thế nào tôi có thể đối mặt với những hoàn cảnh thay đổi mà không để cho những việc ấy quá xáo trộn thế giới của tôi.

A: Bạn nói đúng; thay đổi là điều không thể tránh. Thực tế, cuộc sống là một chuỗi bất tận những ngã rẽ và khúc quanh. Đời người trưởng thành mất hai mươi năm; trưởng thành để trở thành một người Chúa muốn mất cả đời người. Giúp cho những đứa con của chúng ta trải qua những khó khăn trong quá trình trưởng thành cũng thay đổi chính chúng ta cũng như trẻ. Khi những người thương yêu của chúng ta trải qua những biến động, việc ấy cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Những mối quan hệ ở mọi mức độ không ngừng biến chuyển. Những vấn đề vĩ mô—kinh tế, chính trị, môi trường—ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta không thể thoát khỏi những thay đổi, nhưng chúng ta có thể học cách tận dụng tốt chúng. Dưới dây là phương cách.

Nhận dạng vấn đề. Hãy tách biệt những khía cạnh bạn có thể điều khiển với những khía cạnh bạn không thể, và dâng tất cả cho Chúa, Đấng có quyền năng tối thượng điều khiển mọi thứ.

Hiểu vấn đề. Phân biệt giữa những vấn đề thực tế và tình cảm, và giải quyết mỗi một vấn đề theo cách tương ứng. Nếu đan xen vào nhau có thể có vẻ quá sức nhưng tách biệt từng cái một thường dễ giải quyết hơn

Suy nghĩ thoáng Những gì bạn đang làm hoặc cách thức bạn thực hiện vẫn còn hợp lý, nhưng có thể có những lựa chọn tốt hơn.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Chúa. Những hoàn cảnh có thể đè nặng trên bạn, nhưng Chúa không thể bị lấn át. “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mát-thêu 19:26). Đó chính là nhân tố Thiên Chúa.

Sống tích cực. Chú ý đến những cơ hội, chứ không phải những trở ngại.

Tìm và cho đi sự giúp đỡ. Luôn có những cơ hội, bạn không phải là người duy nhất liên quan. Hãy giao tiếp và tìm những cách thức có ích cho lợi ích của mọi người.

Kiên nhẫn Tiến bộ thường là một tiến trình ba bước—một bước lùi và hai bước tiến.

Suy nghĩ dài hạn. “Đấng [Chúa] đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chổ hoàn thành cho đến ngày Đức Giê-su quang lâm” (Phi-líp-phê 1:6).

A PRAYER FOR TIMES OF CHANGE

Heavenly Father, Your creation is changing continually—seasons and cycles in perpetual motion. Help me to flow like that, to not be afraid to let go of my comfortable habits and routines in order to discover new things. Instead of holing up in the security of the familiar, help me to venture out into new territory. Help me to not stagnate, but to progress and continue to grow. Most of all, help me to change in the ways You want me to change, so I can become all You know I can be.

Lời cầu nguyện trong những lúc thay đổi

Lạy Cha Trên Trời, tạo vật của Ngài không ngừng thay đổi—những mùa và chu kỳ liên tục biến chuyển. Xin giúp con cũng chảy theo như thế, không sợ hãi phải từ bỏ những thói quen và những công việc thường nhật thoải mái để có thể khám phá những điều mới. Thay vì ẩn núp trong sự thân thuộc an toàn, xin giúp con mạo hiểm bước vào những lĩnh vực mới. Xin giúp con không đình trệ, nhưng tiến bộ và tiếp tục phát triển. Trên hết tất cả, xin giúp con thay đổi theo cách Ngài muốn con thay đổi, nhờ thế, con có thể trở thành tất cả những gì Ngài biết con có thể.

FEEDING READING

Crisis CONTROL

There is a way to remain hopeful even in the midst of crises. The more we read and absorb God’s Word, the more our faith grows and the more we trust that He will take care of us.1

ASK GOD FOR HELP.
The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles.—Psalm 34:17
In the day of my trouble I will call upon You, for You will answer me.—Psalm 86:7
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.—Hebrews 4:16

MEDITATE ON GOD’S PROMISES.
The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who … remember His commandments.—Psalm 103:17–18
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.
—Psalm 119:114
Whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope.—Romans 15:4

TRUST GOD TO RESOLVE THE PROBLEM.
Behold, I am with you and will keep you wherever you go; for I will not leave you until I have done what I have spoken to you.—Genesis 28:15
And those who know Your name will put their trust in You; for You, Lord, have not forsaken those who seek You.—Psalm 9:10
So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised.
—Hebrews 10:35–36 NIV

REMIND YOURSELF OF GOD’S GOODNESS AND FAITHFULNESS.
The mountains shall depart and the hills be removed, but My kindness shall not depart from you.—Isaiah 54:10
And we know that all things work together for good to those who love God.—Romans 8:28
[Be] confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it.
—Philippians 1:6

THANK HIM FOR ANSWERING YOUR PRAYERS.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.—Psalm 107:1
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.—Philippians 4:6–7

Lương thực cho người đọc

Kiểm soát khủng hoảng

Có một cách để vẫn tràn đầy hy vọng dù trong lúc khủng hoảng. Càng đọc và thấm nhuần Lời Chúa, đức tin của chúng ta càng mạnh và chúng ta càng tin tưởng rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta.(Rô-ma 10:17; Thánh vịnh 18:30)

Cầu xin Chúa giúp đỡ
Người chính trực kêu xin và Chúa đã nhậm lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.—Thánh vịnh 34:17
Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời.—Thánh vịnh 86:7
Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.—Do thái 4:16

Suy ngẫm những lời hứa của Chúa
Ân tình Chúa thiên thu vạn đại dành cho ai … giữ giao ước của Ngài.—Thánh vịnh 103:17-18
Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài.—Thánh vịnh 119:114

Tin tưởng Chúa sẽ giải quyết khó khăn
Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.—Sáng thế 28:15
Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.—Thánh vịnh 9:11
Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành ý Chúa, anh em được hưởng điều Người đã hứa.—Do thái 10:35-36

Tự nhắc nhớ về sự trung tín và tốt lành của Chúa
Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không đổi.—I-sai-a 54:10
Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.—Rô-ma 8:28
Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành.—Phi-líp-phê 1:6

Tạ ơn Ngài đáp trả những lời cầu nguyện của bạn
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.—Thánh vịnh 107:1
Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giê-su.—Phi-líp-phê 4:6-7

Growing Together

Parents’ Corner
It’s not only children who grow. Parents do too. As much as we watch to see what our children do with their lives, they are watching us to see what we do with ours. I can’t tell my children to reach for the sun. All I can do is reach for it myself.—Joyce Maynard
I don’t know what planet I was on when I thought that when I became a parent, all the skills I’d need would simply come to me. It wasn’t long before I realized that parenting, for the countless incomparable joys it has brought into my life, is hard work. Being a parent has meant adjusting my aspirations and priorities to match my new reality. Every day is a learning process as I adapt to the evolving needs of my children.
—Katiuscia Giusti

Children keep us in check. Their laughter prevents our hearts from hardening. Their dreams ensure we never lose our drive to make ours a better world. They are the greatest disciplinarians known to mankind.—Queen Rania of Jordan, Hello Magazine

If I had my child to raise all over again,
I’d build self-esteem first, and the house later.
I’d finger-paint more, and point the finger less.
I would do less correcting and more connecting.
I’d take my eyes off my watch, and watch with my eyes.
I’d take more hikes and fly more kites.
I’d stop playing serious, and seriously play.
I would run through more fields and gaze at more stars.
I’d do more hugging and less tugging.
—Diane Loomans

No one ever promised me it would be easy, and it’s not. But I also get many rewards from seeing my children grow, make strong decisions for themselves, and set out on their own as independent, strong, likable human beings. And I like who I am becoming, too. Having [children] has made me more human, more flexible, more humble, more questioning.—Anonymous father

When seen only as presiding over a child’s growth, parenting can be frustrating and burdensome. However, when seen as an opportunity for personal growth for adults, parenting is one of the most creative and affirming experiences that life offers. It gives us chances to improve ourselves and broaden our own personal horizons as we model for our children the qualities we would like to see in them. For some of us, our own children give us a chance to become the parents we wish that we had.—Jack C. Westman, M.D.

Góc dành cho cha mẹ

Cùng nhau trưởng thành

Không phải chỉ con cái mới trưởng thành. Cha mẹ cũng thế. Càng quan sát nhiều xem cách trẻ làm gì với cuộc sống của chúng, chúng ta thấy trẻ đang quan sát xem chúng ta đang làm gì với cuộc sống của chính chúng ta. Tôi không thể bảo những đứa con của tôi vươn tới mặt trời. Tất cả những gì tôi có thể làm chính là chính bản thân tôi vươn tới.—Joyce Maynard

Tôi không thực tế trong suy nghĩ rằng khi trở thành người mẹ, tất cả những kỹ năng cần thiết tự động đơn giản sẽ đến với tôi. Ít lâu sau, tôi chợt nhận ra rằng việc nuôi dạy con cái, với vô số những niềm vui không gì so sánh được, chính là một công việc khó. Làm mẹ có nghĩa là điều chỉnh những khát vọng và những ưu tiên của tôi cho xứng hợp với thực tại mới. Mỗi ngày là một quá trình học hỏi để tôi thích nghi với những nhu cầu phát triển của con cái.—Katiuscia Giusti
Con cái kiểm soát chúng ta. Sự cười đùa của chúng làm cho trái tim của chúng ta không quá cứng rắn. Những giấc mơ của chúng bảo đảm cho chúng ta không bao giờ ngừng nổ lực để làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng chính là những người chấp hành kỷ luật giỏi nhất.—Hoàng Hậu Jordan, Rania, Tạp Chí Hello

Nếu tôi có thể nuôi nấng lại con tôi một lần nữa,
Tôi sẽ xây dựng lòng tự trọng trước khi xây dựng ngôi nhà.
Tôi sẽ vẽ tranh bằng tay nhiều hơn, và ít chỉ trỏ hơn.
Tôi sẽ ít sửa phạt hơn và giao kết nhiều hơn.
Tôi ít nhìn đồng hồ hơn, nhưng dùng cặp mắt để quan sát.
Tôi sẽ đi bộ nhiều hơn và thả diều nhiều hơn.
Tôi thôi chơi trò nghiêm nghị, nhưng chơi cách nghiêm túc.
Tôi chạy qua nhiều cánh đồng hơn, và ngắm nhiều vì sao hơn
Tôi ôm ấp nhiều hơn, và ít giằn co lôi kéo hơn.
—Diane Loomans

Không ai hứa với tôi sự việc sẽ dễ dàng, và nó không hề dễ dàng. Nhưng tôi cũng có được rất nhiều phần thưởng khi nhìn con cái mình trưởng thành, tự đưa ra những quyết định đúng đắn, và bắt đầu trở thành những người đáng yêu, mạnh mẽ và độc lập. Và tôi cũng thích con người mà tôi trở thành. Có con cái giúp tôi sống có tình cảm hơn, mềm dẻo hơn, khiêm tốn hơn, hay đặt vấn đề hơn.—Người cha dấu tên

Khi chỉ nhìn sự trưởng thành của trẻ như một trách nhiệm, việc nuôi dạy con cái có thể rất nặng nề và chán nản. Tuy nhiên, khi nhìn như cơ hội để người lớn phát triển bản thân, công việc nuôi dạy con cái là một trong những trải nghiệm mang tính tận hiến và giàu sự sáng tạo nhất mà cuộc sống trao ban. Nó mang đến cho chúng ta những cơ hội để hoàn thiện bản thân và mở rộng những nhận thức của chính bản thân khi chúng ta là mẫu gương cho con cái về những đức tính chúng ta muốn nhìn thấy nơi chúng. Đối với một số người trong chúng ta, con cái mang đến cho chúng ta cơ hội để trở thành những bậc cha mẹ mà chúng ta mong muốn mình có thể trở thành.—Jack C. Westman, M.D.

The 5 Ws and 1 H of Praise

A Spiritual Exercise

1
WHO?
“Let everything that has breath praise the Lord. (Psalm 150:6)” Are you breathing? Then that includes you.
2
WHAT?
In this context, “praise” means “grateful respect or reverence.” Praise is a celebration of God’s goodness and grace. It turns our attention away from our problems and on to the nature and character of God Himself. It’s not exactly the same as thanking Him. When we thank God, we acknowledge the things He has done for us; but we praise God for who He is and for the virtues He embodies, independent of our circumstances.
3
WHERE?
Anywhere. Right where you are will do just fine.
4
WHEN?
Who isn’t happy when they reach a goal, receive an award, land a new job, get a raise, or have a child or grandchild? It’s more of a challenge to praise when we fail, lose our job, run into financial difficulties, or fall ill. Praising God when we least feel like it is difficult, but it’s at these very times when our praises are most needed and can have the greatest effect.
5
WHY?
The Bible tells us that all of creation praises God, (Psalm 148:7–10; 19:1; 148:2–3) and that it’s because He deserves to be praised. “Proclaim his salvation day after day. Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. (1 Chronicles 16:23–25, NIV)”
Praise benefits us too. It propels us into God’s loving presence (Psalm 100:4), strengthens our relationship with Him (Proverbs 8:17), and strengthens us spiritually (Psalm 28:7). As we focus our thoughts on God and praise Him for His goodness, He renews our spirits, increases our faith, and fills us with peace and contentment. Praise puts our problems in perspective (Psalm 43:5).

HOW?
Silently in your heart or out loud, talk to God. Pray, sing, shout, even jump for joy—whatever you feel like doing to express gratitude. If you don’t know what to praise God for, here are some ideas to get you started:
Praise God for His grace (Ephesians 1:6).
Praise Him for His goodness (Psalm 135:3).
Praise Him for His kindness (Psalm 117).
Praise Him for salvation (Ephesians 2:8–9).

EXERCISE IT!
What is the worst problem you are currently facing? Describe it to yourself in a few words, perhaps even write it down, but don’t dwell on it. Now push it to the back of your mind by praising God for good things He has done for you in the past, as well as His promise to care for you in the present and future.

5W và 1H trong Ca tụng

Who? (Ai?)
Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào!” (Tv 150:6). Bạn có đang hít thở không? Vậy bao gồm cả bạn.

What? (Điều gì?)
Trong ngữ cảnh này, “ca tụng” có nghĩa “vô cùng sùng kính và kính trọng.” Ca tụng chính là tán dương ân sủng và sự tốt lành của Chúa. Nó chuyển sự chú ý của chúng ta khỏi những khó khăn của bản thân và hướng về bản chất và đặc điểm của Chúa. Nó không hoàn toàn giống với việc tạ ơn Ngài. Khi chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta nhận biết được những gì Ngài đã làm cho chúng ta; nhưng khi chúng ta ca tụng Chúa về chính Ngài và về những điều tốt đẹp nơi Ngài, mặc cho những hoàn cảnh của chúng ta.

Where? (Nơi nào?)
Bất cứ nơi nào. Ngay tại nơi bạn đang ở cũng có thể.

When? (Khi nào?)
Ai lại chẳng vui khi họ đạt được mục tiêu, nhận được giải thưởng, có một công việc mới, được tăng lương hoặc có con hoặc cháu? Sẽ là một thách thức để có thể ca tụng khi chúng ta thất bại, mất việc, gặp khó khăn về tài chính, hoặc bị ốm. Ca tụng Chúa khi chúng ta không muốn chút nào là rất khó, nhưng đó mới chính là lúc khi lời ca tụng của chúng ta được cần nhất và có được ảnh hưởng to lớn nhất.

Why? (Tại sao?)
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng tất cả tạo hóa ca tụng Chúa (Tv 148:7-10; 19:1; 148:2-3), và đó là lý do tại sao Ngài xứng đáng được ca tụng. “Ngày lại ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ. Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần” (Tv 16:23-25).
Ca tụng cũng mang đến lợi ích cho chúng ta. Nó đưa chúng ta đến trong sự hiện diện yêu thương của Chúa (Tv 100:4), củng cố mối quan hệ của chúng ta với Ngài (Cn 8:17), và làm tinh thần của chúng ta thêm mạnh mẽ (Tv28:7). Khi chúng ta tập trung những suy nghĩ của chúng ta vào Chúa và ca tụng Ngài về lòng nhân từ của Ngài, Ngài sẽ đổi mới tinh thần của chúng ta, gia tăng lòng tin của chúng ta, và đong đầy chúng ta bằng tình yêu và sự thỏa nguyện. Ca tụng giúp chúng ta có cái nhìn đúng về những khó khăn chúng ta đối mặt (Tv 43:5).

How? (Làm thế nào?)
Thinh lặng bên trong tâm hồn hoặc lớn tiếng, nói với Chúa. Cầu nguyện, hát, reo hò, thậm chí nhảy lên trong hân hoan—bất cứ cách nào bạn muốn làm để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu bạn không biết phải ca tụng Chúa về điều gì, dưới đây là một vài ý tưởng bạn có thể bắt đầu:
Ca tụng ân sủng của Ngài. (Êp 1:6)
Ca tụng lòng nhân từ của Ngài. (Thánh vịnh 135:3)
Ca tụng sự nhân lành của Ngài. (Tv117)
Ca tụng ơn cứu độ của Ngài. (Êp 2:8-9)

Luyện tập!
Điều khó khăn nhất bạn đang đối mặt là gì?
Hãy mô tả bằng vài từ, có thể viết xuống, nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ hãy đẩy nó ra khỏi tâm trí của bạn bằng cách ca tụng Chúa về những điều tốt đẹp Ngài đã làm cho bạn trong quá khứ, cũng như lời hứa của Ngài hứa chăm sóc bạn trong hiện tại và tương lai. 1

Con đường về nhà

Scott Montrose

Tôi đang nghe Frankie Miller trình bày bài hát “Con đường dài về nhà”, lời của bài hát rất đúng tâm trạng của tôi.

Ôi, con đường về nhà thật dài
Một mình trong đêm
Khi những giai điệu đều đã biến mất
Khi cuộc sống của bạn mãi trôi;
Con đường về nhà thật dài.

Bạn là người duy nhất
Người có thể cảm nhận hết những dặm đường
Tôi đã đi
Để trở về nhà.

Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này cảm giác khác. Con đường về nhà dường như rất dài khi bạn nhận ra mình đang lạc lối trong cuộc sống, giống như tôi.
Tôi đã bắt đầu với một quyết định tồi, và dẫn đến quyết định khác. Trước khi tôi nhận ra, tôi không ngừng tuột dốc. Bị vướng trong bụi gai của lòng ích kỷ và kiêu ngạo. Tôi cảm nhận được hố sâu ngăn cách giữa tôi và Chúa.
Bước đầu tiên trên con đường trở về với vòng tay của Cha thừa nhận với chính bản thân tôi và Ngài rằng tôi làm lộn xộn mọi thứ và cần Ngài giúp đỡ. Điều ấy không quay ngược thời gian trở lại hoặc ngay lập tức mọi việc trở nên đúng đắn—tôi vẫn còn đoạn đường dài phải đi—nhưng đã có sự bắt đầu.
Một bài hát khác bắt đầu—giọng hát khàn khàn của Frainkie cất lên bài “Bạn là vì sao.”

Bạn cho tôi hy vọng
Khi tất cả xung quanh tôi biến mất,
Và tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì dù cố gắng…

Con đường tôi đi quá sáng lạng
Kể từ khi bạn bước vào cuộc đời tôi. …

Bạn là vì sao
Là ánh sáng rạng ngời
Là bình minh của ngày mới. …

Bình minh ngày mới. …
Bạn là vì sao
Phía trên cơn giông bão.

Một lần nữa, tôi nghe những lời hát ấy rất nhiều lần, nhưng lần này, những lời hát ấy dường như được viết riêng cho chính tôi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao, là ánh sáng xuyên thủng bóng tối của đời tôi, tình yêu của Ngài chính là ánh sáng dẫn đường cho tôi trong cơn giông bão. Ngài mang đến cho tôi hy vọng khi tôi không nhìn thấy gì, một mục tiêu khi tôi không có gì cả, và một ý chí để tiếp tục. Bỗng nhiên đoạn đường dường như không còn quá dài.

THE WAY HOME

By Scott Montrose
I was listening to Frankie Miller singing “A Long Way Home” when the lyrics took on personal meaning.

Oh, it’s a long way home
In the night alone
When your songs are all gone
And your life runs on;
It’s a long way home.

You are the only one
Who can feel all the miles
I’ve gone
On my way back home.

I’d heard that song many times before, but this time was different. It does seem a very long way home when you realize you’ve lost your way in life, like I had.
It began with one bad decision, which led to another. Before I knew it, I had spiraled downward. Entangled in brambles of selfishness and pride, I felt a gulf between God and me.
The first step on my way back to my Father’s arms was admitting to myself and Him that I had made a mess of things and needed His help. That didn’t turn back time or instantly make everything right—I still had a long way to go—but it was a start.
Another song began—Frankie’s raspy voice singing “You’re the Star.”

You gave me hope
When all around was lost,
And I could see no point in trying. …

The road I travel is so clear
Since you came into my life. …

You’re the star
The shinin’ light
The mornin’ dawnin’. …

The morning dawn. …
You’re the star
Above the storm.

Again, I’d heard those words dozens of times, but now they seemed to have been written specially for me. God’s love was the star, the light that broke through my darkness, my guiding light through the storm. He gave me hope when I saw none, purpose when I had none, and the will to keep going. Suddenly the road didn’t seem so long.

THE FATHER’S ARMS

God never rejects us or withdraws His love. He always has hope for us, no matter how far we’ve strayed. So if you feel far from God, you need only open your heart to receive His love and forgiveness (Isaiah 1:18; 1 John 1:9). If you will start going God’s way, if you will turn toward Him and start trying to find your way home, the Father will come running toward you and receive you with open arms of love (Luke 15:18–24).— D.B.B

To find your way into God’s loving arms, start by praying the following prayer:
Jesus, I want to know You and experience Your love. I open my heart and invite You in. Amen.

Vòng tay của Người Cha

Thiên Chúa không bao giờ hất hủi chúng ta hoặc rút lại tình yêu của Ngài. Ngài luôn hy vọng nơi chúng ta, cho dù chúng ta đi lạc xa đến độ nào đi chăng nữa. Vì thế, nếu bạn cảm thấy xa cách với Thiên Chúa, bạn chỉ cần mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu và ơn tha thứ của Ngài (I-sai-a 1:18; 1 Gio-an 1:9). Nếu bạn bắt đầu đi theo đường lối của Chúa, bạn sẽ quay sang Ngài và bắt đầu cố gắng để tìm đường về nhà, Cha sẽ chạy đến bạn và mở rộng vòng tay yêu thương đón lấy bạn (Lu-ca 15:18-24).—D.B.B

Để tìm thấy con đường đến với vòng tay yêu thương của Chúa, hãy bắt đầu cầu nguyện lời nguyện sau: Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Ngài và trải nghiệm tình yêu của Ngài. Con mở rộng tâm hồn và mời Ngài vào. A-men

FROM JESUS WITH LOVE

Seasons of life
When you hit bottom, when dreams give way to disappointment, when all you’ve worked so hard for goes to pieces, you are tempted to despair. In extreme situations you may even be tempted to end it all yourself, right now.

That’s when you must remember that you were created for a purpose, and that purpose isn’t a single, one-time thing; it’s multifaceted and complex. As long as you live, there will be something more you can accomplish, something more you are meant to accomplish, and there is always more to get out of life. The end of one dream doesn’t mean the end of all dreams. Just as the seasons come and go in their cycle, periods of success or setback, fulfillment or disappointment, and emotional highs and lows come and go. You may be down now, but that won’t last forever.

The sooner you ask Me to show you what I have for you next, the sooner you will find new inspiration and purpose. The best may be just around the corner, but you’ll never know if you stop here. Take My hand and let Me lead you into a new season of fruitfulness and fulfillment.

Chúa Giê-su với tình yêu

Những giai đoạn của cuộc sống

Khi con rơi xuống tận đáy, khi những giấc mơ của con nhường chỗ cho những tuyệt vọng, khi tất cả những gì con đã vất vả làm lại tan tành, con sẽ chán chường. Ở những hoàn cảnh khó khăn tột cùng, có thể con muốn tự mình kết thúc ngay lập tức.

Đó chính là lúc con phải nhớ rằng con được tạo ra dành cho một mục đích và mục đích đó không phải điều đơn lẽ và chỉ xảy ra một lần một; nhưng là điều phức tạp và gồm nhiều khía cạnh. Bao lâu con còn sống, sẽ luôn có thêm điều gì đó khác con có thể hoàn thành, điều gì đó khác con được định để hoàn thành, và luôn có điều gì đó có được từ cuộc sống. Kết thúc của một giấc mơ không có nghĩa là kết thúc của tất cả những giấc mơ. Cũng như những mùa đến và đi trong chu kỳ của chúng, những thời kỳ của thành công hay thất bại, thỏa nguyện hay thất vọng, và những cảm xúc vui buồn đều đến và đi. Lúc này đây, cóc thể con đang chán chường, nhưng việc ấy không kéo dài mãi mãi.

Con càng sớm đến xin Ta chỉ cho con biết đâu là điều kế tiếp Ta dành cho con, con sẽ càng sớm tìm thấy nguồn cảm hứng và mục đích mới. Điều tốt nhất có thể chỉ quanh quẩn đâu đó, nhưng con sẽ không bao giờ biết được nếu con dừng ở đây. Hãy nắm lấy tay Ta vả để Ta dẫn con bước vào một giai đoạn mới của sự dồi dào và thỏa nguyện.