Cuộc sống của chúng ta chắc chắn có những lúc thật rối ren! Chúng ta đi tìm câu giải đáp. Nhưng thường thì cuối cùng, chúng ta gặp nhiều thắc mắc hơn. Tại sao chúng ta có mặt ở đây để làm gì? Tại sao có quá nhiều nỗi đau khổ ở thế gian này? Chúng ta có thể tìm thấy hy vọng ở đâu trong lúc mọi việc đều trở nên sai trái? Chúng ta có thể tìm kiếm sức mạnh nơi đâu để đương đầu với những thử thách trong cuộc sống? Chúng ta có thể tìm kiếm được niềm vui bất diệt ở nơi đâu?

Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên và cho cả những câu hỏi khác sẽ được tìm thấy khi bạn liên hệ mật thiết và riêng tư với Chúa Giê-su, Đấng chẳng những hứa ban cho chúng ta cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng nhưng còn hứa sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta cho đến khi chúng ta đến Vương Quốc của Ngài. Thế giới của Ngài đang chờ đón bạn!—Thế giới của niềm hạnh phúc, hòa bình, tự do, thỏa mãn và có một tình yêu bất diệt. Tất cả những gì bạn cần phải làm là gắn kết mình với nguồn sức mạnh thay đổi cuộc sống này. Hãy mời gọi Chúa Giê-su ngự vào trái tim bạn và Ngài sẽ đổ tràn đầy vào trong cuộc sống của bạn tình yêu và niềm cảm thông mà lâu nay bạn vẫn hằng mong mỏi. Kinh Thánh chép rằng: “Thiên Chúa là tình yêu” (Gio-an 4:8), và tình yêu của Ngài có được sức mạnh thay đổi cuộc sống và mỗi khi bạn tiếp xúc với Ngài, bạn sẽ chẳng bao giờ còn là mình như trước nữa!

We are certainly living very troubled times! We seek answers, but often this leads to even more more questions. Why are we here? Why is there so much suffering in this world? Can we find hope in times when everything seems to go wrong? Where can we find the strength to cope with challenges in life? Is there such a thing as eternal joy? Where can it be found?

The answer to these and all other questions will be found in private communion Jesus, Who not only promised to give us eternal life, but Who also promises to always with us until we come to His Kingdom. His world is waiting for you! – A world of happiness, peace, freedom, satisfaction and a love everlasting. Everything you need will be found in connecting with the Power Source of this life change. Invite Jesus to come into your heart and He will fill your life with love, compassion and constant conviction. The Bible says: “God is love” (John 4:8), and His love has the power to change lives. Every time you come in contact with Him, you will never be the same again!